Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Sula (1531) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.21.01.2008


Byggråstoffsituasjonen

Sula kommune har små ressurser av grus og sand. Bare én forekomst er registrert. Avsetningens volum er anslått til ca. 2.2 mill. m³. De utnyttbare mengdene er imidlertid betydelig mindre enn det totale volum. Det skyldes blant annet at forekomsten inneholder mer enn 80 % sand og at den for en stor del er bebygd. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Utnyttbart volum av forekomsten blir dermed 0,7 mill. m³. I praksis er forekomsten uaktuell som sand- og grusressurs.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. I Sula er det imidlertid heller ikke registrert uttak i fast fjell. Kommunen er derfor avhengig av import av sand, grus og pukk.


Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Sula kommune viser at det ikke ble tatt ut byggeråstoff i kommunen i 2005. Pukk til vegformål og annen bruk ble hentet fra nabokommunen Ålesund. Noe grus og sand til betong kom fra Rauma. Samlet ble det i 2005 brukt 20.400 tonn, som tilsvarer 2.8 tonn pr. innbygger i kommunen.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse