Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Giske (1532) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.03.03.2008


Byggråstoffsituasjonen

I Giske kommune er det begrensede mengder sand og grus til rådighet. Det er registrert i alt 3 forekomster av sand og grus. Forekomsten Godøy inneholder alene 13 mill. m³ sand og grus, men bebyggelse gjør uttak lite aktuelt. Det samme er tilfelle for massetakene ved Ålesund lufthavn Vigra. Her ligger flere små massetak, men finkornige masser, liten mektighet og bebyggelse gjør forekomsten lite aktuell. Et steinbrudd i kommunen og tomteutsprengninger har tilført pukk til kommunen. I 2006 ble en ny tunnel fra Godøy påbegynt. Tunnelmasser herfra vil dekke kommunens behov for pukk i noen år framover.Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen vil de utnyttbare mengdene til byggtekniske formål være tilnærmet null. I 2005 er det ikke drift i noen av forekomstene, og alle tre betraktes som mindre viktige forekomster.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert tre pukkforekomster i kommunen. Ved 501 Ytterland steinbrudd sprenges det ut hyttetomter og produseres pukk i 4-5 år framover. Dette vil være en viktig produsent lokalt. Sammen med tunnelmasser vil dette bruddet sannsynligvis dekke det lokale behovet i noen år framover. I tillegg er det registrert to nedlagte brudd der det blant annet er tatt ut molostein.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning.

I Giske kommune er pukkforekomsten 501 Malme, klassifisert som viktig. De øvrige forekomster er klassifisert som mindre viktige.

Kommunen har tilsynelatende gode sand- og grusreserver, men dagens arealbruk gjør at de i praksis er utilgjengelige. Kommunen er derfor avhengig av import av sand og grus dersom høyverdige formål. Behovet for pukk vil i noen år framover kunne dekkes med stein fra tomteutsprengninger og tunnelmasse.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Giske kommune for 2005 viser et totalforbruk på 31 100 tonn. Dette utgjør 4.7 tonn per innbygger. Det ble eksportert 1.500 tonn pukk til Ålesund kommune og 1.600 tonn pukk fra Norddal. I kommunen ble det tatt ut 31.000 tonn stein til fyllmasse.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse