Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Vestnes (1535) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.04.03.2008


Byggråstoffsituasjonen

Vestnes kommune har middels store mengder sand og grus med god kvalitet til tekniske formål. 15 forekomster av sand og grus er registrert i kommunen. Av disse er 11 volumeregnet, og samle utgjør de ca. 22,5 mill. m³ masse. Seks av dem har et volum mellom 1.7 og 5.5 mill. m³. De aller fleste forekomstene ligger ved Tresfjorden bortsett fra tre forekomster som ligger ved Tomrafjorden.. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 12,8 mill. m³, en reduksjon til 57 % av totalvolumet.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert tre uttak av pukk i kommunen, men det er prøvetatt en fastfjellsforekomst med øyegneis. Analyseresultater tilsier at materialet er egnet for de fleste byggetekniske formål med unntak av tilslag i slitedekker på høyt trafikkerte veger.

Forekomstene er av jevnt god kvalitet innen hele kommunen. Bergartsanalyser fra utvalgte forekomster viser at materialet består av gneis med gode egenskaper. Mineralanalyser fra sandfraksjonen viser et så lavt innhold av glimmer- og skiferkorn at det ikke vil ha uheldig innflytelse i betong. Det er registrert i alt 17 massetak i sand og grus i kommunen. 4 av disse er i sporadisk drift, resten er nedlagt. I tillegg er det drift i et blokksteinsbrudd, der det også knuses fast fjell til pukk.

Ingen forekomster anses som meget viktige for kommunen. Imidlertid anses grusforekomstene 2 Frostad, 3 Langstein, 8 Skorgen, 9 Sætre, 13 Skeidsvoll og 14 Øvstedal, samt pukkforekomstene 502 Gjermundnes og 503 Flatevågen som viktige.
For disse forekomstene bør det lages en uttaksplan for hvordan man best mulig kan utnytte disse viktige ressursene og hvordan arealene fortløpende kan rehabiliteres.

Vestnes kommune er rimelig godt forsynt med sand- og grusreserver. Det vil antagelig også i framtiden bli importert sand til betongproduksjon. Hvis ikke egenprodusert pukk holder krav til toppdekke på tungt trafikkerte veger, må denne kvaliteten importeres.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Vestnes kommune viser at det i 2005 ble tatt ut sand og grus fra 4 forekomster, til sammen 27800 tonn. Det ble også tatt ut pukk som biprodukt fra Gjermundnes Naturmurstein. Busengdalen Transport sitt uttak ved Flatevågen kom i drift først i 2006. Til sammen ble det tatt ut 47.800 tonn byggeråstoff i Vestnes i 2005. Dette gir et uttak på 7,5 tonn per innbygger. Med en import på 12.000 tonn sand (fra Norddal og Nesset)til betongproduksjon, og 500 tonn pukk fra Ørskog ble totalt forbruk i Vestnes i 2005 på 60.300 tonn. Per innbygger ble det 9.5 tonn.


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse