Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Rauma (1539) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.03.03.2008


Byggråstoffsituasjonen

Rauma kommune har store totale volum sand og grus. Av til sammen 30 forekomster er 28 volumberegnet til å inneholde ca. 26 mill. m³ sand og grus. Bergartstelligner og analyser viser at sand- og grusressursene inneholder jevnt over bergarter og mineraler av god kvalitet. Forekomstene ligger ved Romsdalsfjorden, men er ellers fordelt utover hele kommunen. Det er 27 massetak i kommunen, hvorav 6 er i drift, 9 er sporadisk i drift og 12 er nedlagt. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 14,9 mill. m³ , en reduksjon til 42 % av det anslåtte volumet. Flere forekomster er lite aktuelle for uttak fordi bebyggelse og dyrka mark legger beslag på arealet.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Ett steinbrudd er i drift i Isfjorden, og ett mulig framtidig uttaksområde er undersøkt.


Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Rauma kommune er viktig i den regionale forsyningen av byggeråstoff i fylket. Både for framtidig pukkverksdrift og uttak av sand og grus er det viktig at det i arealplanen legges til rette for utnyttelse av de ressursene som finnes i kommunen.
For sand og grus vil de forekomstene det drives på i dag være de viktigste også i framtida. Meget viktige forekomster er 7 Samset, 17 Skorga, 21 Veblungsnes, 23 Høgholen og 26 Horghjem. Viktige forekomster er 1 Gjerde 1, 2 Gjerde 2, 3 Berill, 11 Våge, 14 Hjelvik, 22 Grøttanmoen og 25 Remmen nedre. I tillegg er pukkforekomst 501 Isfjorden steinbrudd rangert som viktig til lokal forsyning.

Rauma kommune har rikelig med sand- og grusressurser og er selvforsynt til alle byggetekniske formål. I tillegg kan kommunen forsyne mer ressursfattige områder med masser. Materialene vil vare i lang tid framover. Pukkverket i Isfjorden kan dekke behovet for pukk. Transportavstand kan tilsi at det er fornuftig å importere noe fra nabokommuner.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rauma kommune viser at det i 2005 ble tatt ut sand og grus fra tre forekomster, i tillegg til noen mindre uregistrerte uttak til lokalt bruk. Ved Veblungsnes tas det ut masser som går til betongindustrien i kommunen, til Molde og i mindre mengder til flere andre kommuner. Ved Horgheim benyttes masser til vegbygging, og ved Skorga blir det tatt ut grus til tomteplannering, grøfter og lignende. Det er satt i gang uttak av pukk i Isfjorden. Det leveres masser til betongindustrien og dessuten til veg og fyllmasse. I 2005 ble det i kommunen totalt tatt ut 152.500 tonn sand, grus og pukk. Fra Nesset kommune ble det importert litt sand og grus. Forbruket i Rauma kommunen i 2005 var 124.500 tonn. Det utgjør ca. 17 tonn per innbygger i kommunen.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse