Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Aukra (1547) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.03.03.2008


Byggråstoffsituasjonen

Aukra kommune har ingen registrerte sand- og grusforekomster. Bortsett fra anlegget ved Ormen Langeterminalen i Nyhamna, har kommunen heller ingen store pukkverk. Kommunen må derfor basere sitt forbruk på import og tomteutsprengninger. Det er ikke volumberegnet forekomster i kommunen.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Aukra har to registrerte pukkuttak, i tillegg til omfattende utspreng materiale som er benyttet på Ormen Lange-anlegget. Her har man tilstrebet massebalanse, det vil si at alt som er sprengt ut, er blitt brukt internt på anlegget. I mangel på egne ressurser må kommunen importere byggeråstoffer eller basere forbruket på tomteutsprengninger også i framtida.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Aukra kommune viser at det i 2005 bleprodusert 2.3 millioner tonn pukk. 6300 tonn av dette gikk til veggrus. Samme år ble det importert 131.000 tonn grus fra Nesset kommune, som ble brukt til betong. Fra Fræna ble det importert 81300 tonn pukk. Mesteparten av dette enorme forbruket kan spores tilbake til utbyggingen av ilandføringsterminalen for Ormen Lange. Totalforbruket av byggeråstoff i kommunen var på 2.5 millioner tonn.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse