Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Averøy (1554) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.28.03.2012


Byggråstoffsituasjonen

Averøy har begrenset tilgang på sand og grus til byggtekniske formål. Sju sand- og grusforekomster er registrert i Averøy kommune, der fem er volumberegnet til sammen å inneholde nærmere 2.3 mill. m³ masse. Analyser fra prøvetatte forekomster viser gneis av god mekanisk styrke og et lavt innhold av glimmerkorn. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregning av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Et bedre volumanslag for utnyttbar sand og grus til byggetekniske formål er ca. 1,6 mill. m³ , en reduksjon til 57 % av det totale volumet.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål.

Det er ikke kommersiell drift i noen av sand- og grusforekomstene. To pukkforekomster er i drift i kommunen. Kommunen er selvforsynt med pukk.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

To av sand- og grusforekomstene (3-Kuhammaren og 4-Skytterbanen 1) er klassifisert som viktige for framtidig utnyttelse i kommunen. Pukkforekomstene 506 Hestvika er klassifisert som nasjonalt viktig pga stor leveranse offshore, mens 501-Kristvik Steinbrudd og 502-Averøy pukkverk og er klassifisert som viktige for lokal leveranse. Disse tre pukkforekomstene er og vil på sikt være kommunens viktigste ressurs for framstilling av byggeråstoff. Høykvalitets ressurser av sand og grus må imidlertid etter all sannsynlighet importeres.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Averøy kommune for 2005 viser et totalforbruk på 24.000 tonn, hvorav 4.500 tonn grus til betong ble importert fra Nesset og 15.000 tonn til veggrus fra Eide kommune. Per innbygger tilsier dette et behov på 5.1 tonn pr. år. Det ble produsert 9.000 tonn pukk fra fast fjell til veggrus og tomteplanering. Kommunen må importere sand og grus til betongformål, og muligens også noe pukk til å supplere egen produksjon.


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse