Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Gjemnes (1557) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.03.03.2008


Byggråstoffsituasjonen

Gjemnes kommune har relativt lite sand og grus til byggetekniske formål. Det er god geografisk spredning på forekomstene. Det er registrert 14 forekomster hvorav 11 er volumberegnet til å inneholde 2.7 mill. m³ sand og grus. Forekomstene som ikke er volumberegnet har en usikker mektighet, utbredelse og kvalitet. De kan inneholde masser egnet for veg- og betongformål, men dette må bekreftes gjennom oppfølgende og mer detaljerte undersøkelser. Det er registrert 9 massetak som i de fleste tilfellene er mindre uttak som dekker et privat, lokalt behov. 8 massetak er nedlagt, 1 er i sporadisk drift. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 1,2 mill. m³ , en reduksjon på 46 %.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er tre pukkverk i kommunen. 503 Gjemnes steinbrudd 2 er en tomteplanering som vil pågå noen år. Det tas ut eklogitt og underliggende gneis, og arealet vil bli brukt til industriformål etter utsprengning. Så lenge uttaket pågår, vil det være en viktig lokal leverandør av knust tilslag.

Det er foretatt ulike analyser av materialet fra flere forekomster. Resultatene tilsier at materialene kan nyttes til vanlige betong- og vegformål. Sju forekomster er prøvetatt, og analysert. Resultatene tilsier at steinmaterialets mekaniske styrke i grusfraksjonen er meget god, og at glimmerinnholdet i sandfraksjonen er lavt. Små forekomster og arealkonflikter knyttet til utvidelse av massetakene tilsier imidlertid at grustakene vil være kun til lokalt bruk i framtida. Kommunen må også i fremtiden være innstilt på å importere sand og grus, og noe pukk.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Ingen forekomster av sand og grus i Gjemnes kommune er vurdert som meget viktige. De som i dag vurderes om viktige i forsyningen av sand og grus er i første rekke 1 Angvik, 5 Torvikdalen og 10 Gaupset. Forekomst 503 Gjemnes Steinbrudd 2 er vurdert som en viktig pukkforekomst. Øvrige forekomster av sand, grus og pukk er vurdert som lite viktige.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk for Gjemnes kommune viser at det i 2005 ble tatt ut noen lass med sand og grus til lokalt bruk, samt 12.000 tonn pukk. Fra Molde ble det importert 10.600 tonn pukk til veiformål og annen bruk. Det er ikke registrert eksport av masser ut av kommunen. Det samlede forbruket i kommunen var dermed 22.600 tonn, og det utgjør 8.4 tonn pr. innbygger.


Denne utskriften ble generert 24.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse