Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Tingvoll (1560) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.04.03.2008


Byggråstoffsituasjonen

Tingvoll kommune har relativt små mengder sand og grus med god kvalitet til tekniske formål. Det er registrert 22 forekomster hvorav 19 er beregnet å inneholde til sammen 4 mill. m³. Ingen av avsetningene er særlig store, den største har et volum på ca. 0.7 mill. m³. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 3 mill. m³, en reduksjon til 78 % av totalvolumet.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert 6 forekomster av pukk i kommunen, Det er ett brudd i drift like ved Tingvoll sentrum og 5 mulige fremtidige uttaksområder. Av disse peker Durmålshaugen seg ut som et interessant område. Her er det planer om et større pukkverk med utskipingskai, men det blir trolig skrinlagt av miljøhensyn. Flere entreprenører ønsker å etablere mindre byggeblokk- og pukkuttak i kommunen. Analyseresultater tilsier at materialet er egnet for de fleste byggetekniske formål.

Grusforekomstene ligger spredt over hele kommunen. Bergartsanalyser fra fire utvalgte forekomster viser at grusfraksjonen inneholder mekanisk sterkt materiale, og at sandfraksjonen har et lavt glimmerinnhold. Bergartsmaterialet er i hovedsak gneis og gneisgranitt. Det er registrert i alt 10 massetak i løsmasser i kommuner. Samtlige er nedlagt. I 2005 var ingen sand- og grusforekomster i drift. Forekomstene er små, og til dels utdrevet. Kommunen er avhengig av import av sand og grus. Tomteplanering har gitt pukk i 2005, men nå er permanente uttaksteder i ferd med å bli etablert.

Ingen forekomter anses som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff innen kommunen. Noen anses imidlertid som viktige for lokale uttak. Dette er: Dette er 5 Gyl, 8 Nålsund, 15 Harholten, 16 Løset, 17 Røttingsnes og 20 Gjengset 2. Pukkforekomst 505 Tingvoll sentrum, et lite uttak og tomteplanering i drift, samt forekomst 501 Durmålshaugen, et mulig framtidig uttak, anses som viktige.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Tingvoll kommune viser at det i 2005 ble tatt ut ca. 18.500 tonn pukk i forbindelse med planeringsprosjekter. Fordelt per innbygger blir dette 6 tonn. Med en import på 12.500 tonn pukk fra Kristiansund ble totalforbruket i kommunen 31.000 tonn. Dette utgjør et forbruk på 6,5 tonn per innbygger.


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse