Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Møre og Romsdal Velg et annet fylke
Kommune: Aure (1576) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.03.03.2008


Byggråstoffsituasjonen

Aure kommune har relativt lite sand og grus til byggetekniske formål. Det er god geografisk spredning på forekomstene. Det er registrert 19 forekomster hvorav 15 er volumberegnet til å inneholde 2,5 mill. m³ sand og grus til sammen. Forekomstene som ikke er volumberegnet har en usikker mektighet, utbredelse og kvalitet. De kan inneholde masser egnet for veg- og betongformål, men dette må bekreftes gjennom oppfølgende og mer detaljerte undersøkelser. Det er registrert 9 massetak som i de fleste tilfellene er mindre uttak som dekker et privat, lokalt behov. 8 massetak er nedlagt, 1 er i sporadisk drift. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 1,5 mill. m³ , en reduksjon til 62 % av det opprinnelige totalvolumet.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er i alt registrert 6 pukkuttak eller mulige framtidige uttaksområder i kommunen. I 2005 var det kun virksomhet ved en tomteutsprenging like ved skolen ved Grimsvikvatnet (forekomst 503, Grimsvikvatnet). Arealet vil bli brukt til tomteformål etter utsprengning. Så lenge uttaket pågår, vil det være en viktig lokal leverandør av knust tilslag. I tillegg har det vært tatt ut betydelige mengder masse ved flere brudd ved Gangås, ikke langt fra Tjeldbergodden (Forekomst 504 og 505, Gangås 1 og 2).

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Ingen forekomster av sand og grus i Aure kommune er vurdert som meget viktige. De som i dag vurderes om viktige i forsyningen av sand og grus er i første rekke 3 Ormset, 8 Gangås, 5 Torvikdalen og 15 Skauset. Forekomst 503 Grimsvikvatnet, 504 Gangås 1 og 505 Gangås 2 er også klassifisert som viktige. I området ved Gangås har det tidlgiere vært stor aktivitet, blant annet en betongstasjon, sannsynligvis i forbindelse med oppbyggingen av terminale på Tjeldbergodden. Øvrige forekomster av sand, grus og pukk er vurdert som lite viktige.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk for Aure kommune viser at det i 1991 ble tatt ut relativt beskjedne mengder byggeråstoff. Siden har utbyggingen på Tjeldbergodden ført til store uttak i nærområdet, men i 2005 er mesteparten av disse uttakene avsluttet. I 2005 ble det tatt ut 15.100 tonn pukk i kommunen, av dette gikk 7600 tonn til veggrus. 1600 tonn ble eksportert til andre kommuner, mens 12.500 tonn ble importert. Dette gir et samlet forbruk av pukk i Aure kommune på 26.000 tonn. Det utgjør 9.9 tonn per innbygger i kommunen. Av det totale forbruket ble 14.800 tonn bruk til veggrus.


Denne utskriften ble generert 20.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse