Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Bodø (1804) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.28.09.2012


Byggråstoffsituasjonen

I Bodø kommune er det registrert 34 sand- og grusforekomster og 14 pukkforekomster. Det totale volum sand og grus er på 16,8 mill. m3. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 9,3 mill. m3, eller 55 % av det totale volum.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er ingen pukkforekomster i drift i kommunen i dag. 503 Hunstad blir brukt som mellomlager for masser fra anleggsområder. Fem forekomster er registret som mulige framtidige uttaksområder, deriblant 501 Lille Hjartøy hvor det vurderes etablering i forbindelse med industrietablering, industripukkverk.

Det tas sporadisk ut masse fra flere massetak i sand- og grusforekomster. Dette er masser som brukes privat til veggrus, fyllmasse og lignende formål. I Misvær (i tidligere Skjerstad kommune) tas det ut sand og grus til betongformål i større målestokk fra to forekomster.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til verdifulle ressurser i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt er de klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som byggeråstoff. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Forekomstene 25 Vika og 28 Kvikstadvika er klassifisert som regionalt viktige forekomster på grunn av betydningen for massetilgangen i regionen.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Bodø kommune viset at det i 2001, før sammenslåingen, ble tatt ut 3.000 tonn sand og grus fra ett uttak. Det ble i tillegg tatt ut 202.000 tonn pukk i samme periode fordelt på 3 uttak. I 2011 er det ikke innrapportert produksjon av pukk i Bodø, mens det er produsert ca.102.000 tonn sand og grus.


Denne utskriften ble generert 20.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse