Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Brønnøy (1813) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.20.09.2012


Byggråstoffsituasjonen

Brønnøy kommune har god tilgang på grus til byggetekniske formål. Det er registrert 13 grusforekomster, der 5 er volumberegnet til å inneholde 23 mill. m³. Avhengig av kvaliteten på massene, forekomstenes beliggenhet i forhold til forbruksområdene og andre interesser knyttet til arealene, er 14.5mill. m³ av det totale volumet vurdert som utnyttbart forekomstenes totale og utnyttbare volum. De 8 resterende forekomstene inneholder også grus, men usikkerhet med hensyn til utbredelse, mektighet, kvalitet eller andre forhold gjør at disse ikke er volumberegnet. 7% av forekomstarealet er bebygd og utelukker uttak og 59% er skogbevokst. 32% av forekomstarealet består av dyrkningsjord og 2% er utdrevet massetak.

Grusforekomstene er strand- og elveavsetninger og urmasser. De kalkulerte volumene gjelder hovedsakelig elveavsetningene, urmassene er ikke volumberegnet på grunn av manglende detaljkartlegging.

Grusforekomst 1 Tilremskaret, 2 Mo, 8 Tosbotna, 9 Krokåa og 12 Stordalsbotn er vurdert som viktige i forsyningen av byggeråstoffer i kommunen.

Ressursknapphet på grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert seks pukkforekomster i kommunen, der det er drift i 505 Akset. Flere av pukkforekomstene viser til dels gode resultater med tanke på mekanisk styrke.

Pukkforekomsten 505 Akset har fått verdivurderingen meget viktig, blant annet på grunn av potensielt volum i forekomstområdet, 502 Vandalsviken er også vurdert som meget viktig på grunn av mulighet for framtidig uttak av kvalitetsmasser. Øvrige forekomster er av mindre betydning ut fra dagens situasjon.

Kommunen kan være selvforsynt med grus, men dette forutsetter drift i kommunens grusforekomster. Kommunen har et pukkverk som i stor grad kan levere til kommunens behov, med middels kvalitet, men i framtiden vil det være nødvendig å sikre denne forsyningen med alternative uttak. 502 Vandalsviken og 504 Gavlen er registret som mulig framtidig uttaksområde.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til verdifulle ressurser i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt er de klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert.

Oversikt over kommunens grus- og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er klassifiseringen av forekomstene skilt med fargesymbol.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Brønnøy kommune viste at det i 2001 ble tatt ut 215.000 tonn pukk fordelt på 2 uttak. Det var ikke produksjon av sand og grus i kommunen i 2001.


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse