Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Alstahaug (1820) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.08.10.2012


Byggråstoffsituasjonen


Byggråstoffsituasjonen

I Alstadhaug kommune er det registrert 4 sand- og grusforekomster hvorav 2 er volumberegnet til samlet å innholde vel 3,3 mill m3. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. I Alstadhaug er bare 1,8 mill. m3 vurdert som utnyttbart til tekniske formål..

Det er ingen store kommersielle uttak av sand og grus i kommunen. Det er registrert en forekomst som er i sporadisk drift (1 Breimo). Den er vurdert som viktig i forsyningen av masser til lokalt bruk.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål.

Det er registrert 2 pukkforekomster i kommunen.502 Siva industriområdet er et stort pukkverk som har en betydelig produksjon. De leverer hovedsakelig pukken til offshor-virksomhet. Den er på grunnlag av sin betydelige produksjonsmengder klassifisert som nasjonal viktig.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Alstadhaug kommune viser at det i 2001 ble tatt ut 37.000 tonn grus fra to forskjellige forekomster i Alstadhaug. Det ble ikke produsert pukk i kommunen.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse