Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Nesna (1828) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.03.10.2012


Byggråstoffsituasjonen

I Nesna kommune er det registrert 6 sand- og grusforekomster hvorav tre er volumberegnet til samlet å innholde vel 1,2 mill m3. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. I Nesna er bare 0,5 mill. m3 vurdert som utnyttbart til tekniske formål..

Det er ingen store kommersielle uttak av sand og grus i kommunen. Det er registrert en forekomst som er i sporadisk drift (1 Herset). Den er vurdert som viktig i forsyningen av masser til lokalt bruk.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål.

Det er registrert 3 pukkforekomster i kommunen, 502 Tomma pukkverk er det viktigste uttaket i komunen., ikke bare lokalt, men også regionalt. Pukkverket forsyner svært mange kommuner langs Nordlands-kysten og tar ut betydlige mengder med pukk , og er derfor vurdert som nasjonalt viktig. Det ble i 2011 registrert en ny forekomst (503 Langsethvågen). Den er ikke befart, så derfor er det ikke vurdert viktighet av forekomsten.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse