Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Hemnes (1832) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.03.10.2012


Byggråstoffsituasjonen

I Hemnes kommune er det registrert 28 sand- og grusforekomster. Med et totalt volum på over 33 mill. m3 sand og grus har kommunen store reserver. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 11,6 mill. m3, en reduksjon på 65 %.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Hemnes kommune har registrert 13 steintipper og 4 pukkforekomster. Steintippene etter kraftverksutbygginger er viktige ressurser som i noen tilfeller blir utnyttet. Fra 6 massetak, 1 steintipp og 1 pukkverk blir det sporadisk tatt ut masser. Det meste av dette brukes lokalt til private formål.

Meget viktige forekomster er 20 Villmoen, 21 Elggravmoen og steintippen 802 Halvardalen, mens 501 Forneset og 502 Juvika er i dagens situasjon vurdert som viktige.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.Uttak og forbruk

Det siste fullstendige Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Hemnes kommune ble gjennomført i 2001 og viser at det ble tatt ut 7.000 tonn sand og grus fra 4 forekomster i Hemnes dette året. Det ble i tillegg tatt ut 5100 tonn pukk i samme periode. I mineralstatistikken utarbeidet av NGU og Direktoratet for mineralforvaltning for 2011 er det innrapportert leveranser av 5100 tonn pukk, men ingen produksjon av sand og grus.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse