Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Lurøy (1834) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.12.03.2012


Byggråstoffsituasjonen

Lurøy kommune har svært begrensede mengder med sand og grus for bruk til byggetekniske formål. Det er registrert 5 små sand- og grusforekomster. Det er ikke registrert drift i noen av forekomsten. Derfor er alle vurdert som lite viktige. Usikkerhet med hensyn til utbredelse og mektighet gjør at disse ikke er volumberegnet.

Det er ikke registrert noen pukkforekomster i kommunen.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål.

Kommunens behov for sand-, grus og pukk dekkes fra andre kommuner. Pukk hentes i hovedsak fra pukkverket på Tomma i Nesna kommune.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse