Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Rødøy (1836) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.12.03.2012


ByggråstoffsituasjonenRødøy kommune er fattig på sand og grus. Det er registrert 8 forekomster, men de fleste inneholder dårlig sorterte masser med mekanisk svakt materiale. Fire av disse forekomstene er anslått til 1,5 mill. m3. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 0,8 mill. m3, en reduksjon på 43 %.

Forekomsten 7 Hesten, er vurdert som viktige i forsyningen av masser til lokalt bruk. Resten av løsmasseforekomstene er vurdert som lite viktige i dagens situasjon.
Forekomst 7 Hesten, består for det meste av ur/skredmasser. Analyseresultatene fra forekomsten viser at massene har dårlige mekaniske egenskaper og er uegnet for bruk til de fleste vegformål. Det er 3 massetak i forekomsten, to i sporadisk drift og ett nedlagt. I massetak nr. 1 utføres knusing, sikting og lagring av masser tilkjørt fra massetak nr. 3. Selv om forekomsten har lite sorterte masser, vurderes den som en viktig ressurs for tilførsel av masser lokalt for bruk til lite kvalitetskrevende formål.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert 4 pukkforekomster som alle er prøvetatt og analysert. Alle har bergartsmateriale med dårlige mekaniske egenskaper og vurderes derfor som lite viktige.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rødøy kommune viser at det ble tatt ut 4.600 tonn sand og grus fra 2 forekomster i Rødøy i 2001. Det ble ikke produsert pukk i kommunen i samme periode.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse