Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Meløy (1837) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.12.03.2012


Byggråstoffsituasjonen

En av de viktigste grusforekomsten i Nordland, 8 Fonndalen, ligger i Meløy kommune. Det er registrert 14 sand- og grusforekomster i kommunen. Fem av forekomstene er volumberegnet til totalt å inneholde ca 20,2 mill. m3. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 10,6 mill. m3. Av dette finnes ca 7,8 mill. m3 i forekomst 8 Fonndalen.

Fra forekomst 8 Fonndalen, er det tatt ut store mengder sand og grus med god kvalitet. Forekomsten inneholder totalt stort volum sand og grus som er godt egnet både til veg- og betongformål. På grunn av forekomstens mektighet og forekomstens kvalitet er den vurdert som nasjonalt viktig. Gårdsbebyggelse på begge sider av elva legger beslag på stort volum, og en avklaring i forhold til dette er meget viktig for en kontinuerlig utnyttelse av forekomsten. Det har tidligere vært tatt ut store mengder med sand og grus fra forekomsten. Stor del er blitt eksportert til andre kommuner og blitt brukt fortrinnsvis til betongformål. Etter dette har forekomsten vært fredet en periode, men nå er fredningen opphevet, og det vurderes å starte opp drift igjen.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål.

Det er registrert ett pukkverk i drift i kommunen. 510 Høgset er et pukkuttak i fin- til middelskornig, lys, rødlig, massiv granitt. Massene brukes til kommunalvarepukk og til enklere vegformål som veggrus ol. Forekomsten er viktig i den lokale forsyningen av byggeråstoff.

502 Åmnessundet er et fastfjellsuttak i en rødlig, lys, fin- til mellomkornig, massiv gneisgranitt. Forekomsten drives ikke i dag og er trolig nyttet i forbindelse med veg/molo-bygging over Åmnessundet. Analyseresultatene viser at bergarten har gode mekaniske egenskaper og kan brukes til veggrus, bære- og forsterkningslag og som betongtilslag.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Meløy kommune viser at det ble tatt ut 106.500 tonn sand og grus fra 3 forekomster i Meløy i 2001. Det ble i tillegg tatt ut 7.500 tonn pukk fra en forekomst i samme periode.


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse