Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Beiarn (1839) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.12.03.2012


Byggråstoffsituasjonen

I Beiarn kommune er det registrert 29 sand- og grusforekomster. Av disse er 24 forekomster volumberegnet til samlet å inneholde ca 29,8 mill. m3 sand og grus. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 17,6 mill. m3.

De fleste forekomstene ligger langs med Beiarelva. Den største forekomsten 20 Høgforsmoen, er volumberegnet til 6 mill. m3, hvorav 4 mill. m3 er utnyttbart. Det er sporadisk drift i et massetak i forekomsten 1 Steinåga som ligger i Arstaddalen. Forekomsten ligger noe utilgjengelig med lang transport av massene, men grusforekomsten er vurdert som viktig i forsyningen av byggeråstoffer til kommunen. Dette på grunn av at det er det eneste grustaket som sporadisk er i drift, og at det er en stor forekomst. Forekomsten 20 Høgforsmoen er også vurdert som viktig, dette på grunn av stort volum.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål.

Det er registrert en pukk-forekomst i kommunen, 501 Evjen som primært driver med blokksteinsuttak. Det planlegges å produsere pukk som et biprodukt.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse