Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Fauske (1841) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.01.10.2012


Byggråstoffsituasjonen

Fauske kommune har 12 registrerte sand og grusforekomster hvorav 7 er volumberegnet til samlet å inneholde 16 mill. m3. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 8,9 mill. m3, en reduksjon på 45%. I tillegg er det to steintipper etter kraftverksutbygginng i kommunen.

Den viktigste forekomsten i kommunen er 4 Sjysselvika hvor det er tatt ut store mengder. De beste massene synes nå å være utdrevet, men forekomsten vil være et viktig forsyningsområde for sand og grusså lenge ressursen varer. Det er tidligere tatt ut masser fra 3 Finnhaugen, 6 Moen og 10 Sjønstå kraftverk, men ingen av disse uttakene er aktive i dag.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er imidlertid ikke registrert uttak av fjell for produksjon av pukk i Fauske kommune.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Uttak og forbruk

Det siste fullstendige Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Fauske kommune ble utarbeidet i 2001 og viser at det ble tatt ut 61.000 tonn sand og grus fra 3 forekomster i Fauske dette året. Kommunen har ingen registrerte pukkforekomster og følgelig ingen pukkproduksjon. I mineralstatistikken utarbeidet av NGU og Direktoratet for mineralforvaltning for 2011 viser at det ble tatt ut litt over 31000 tonn sand og grus dette året.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse