Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Sørfold (1845) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.17.10.2012


Byggråstoffsituasjonen

Sørfold kommune har 19 registrerte sand- og grusforekomster. 9 av forekomstene er volumberegnet til å inneholde vel 21 mill. m3. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være knapt 10 mill. m3.

De største forekomstene ligger i området Kobbelva/Kobbvatnet. Sand er den dominerende kornstørrelsen i de fleste forekomstene, noe som begrenser bruken av massene til vegformål. Ingen av massetakene i kommunen er i drift, men det tas sporadisk ut masser i 2. De viktigste forekomstene i kommunen har vært 6 Kobbelveidet, 19 Sørfjord og 15 Steinbakken. De to første vil også være de best egnede for eventuelle videre uttak.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. I Sørfold kommune er det registrert en pukkforekomst, 501 Elkem Salten og et steinbrudd i kalkstein/dolomitt 513 Hammerfall. Det er også registrert en steintipp, 801 Kobbskaret, som tidligere er utnyttet.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i forsyningen av byggeråstoff lokalt, klassifiseres forekomstene som meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen, og hvor viktige de er som byggeråstoff. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol. I kommunen er pukkforekomsten 501 Elkem Salten klassifisert som meget viktig, mens grusforekomsten 6 Kobbelveidet og 19 Sørfjord er klassifisert som viktig.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Nordland viser at det verken ble tatt ut sand, grus eller pukk i Sørfold i 2001. Heller ikke i 2011 er det i henhold til mineralstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning og NGU tatt ut og solgt sand og grus. Det mangler også uttakstall for pukk.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse