Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Steigen (1848) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.17.10.2012


Byggråstoffsituasjonen

I Steigen kommune er det registrert 12 sand og grus forekomster. 5 forekomster er volumberegnet og innholder tilsammen 4,8 millioner m3 sand og grus.
Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være knapt. 2,1 millioner m3, en reduksjon på 56 %.

Flere av de 12 forekomstene består av tildels finkornig strandmateriale og har ingen interesse i ressurssammenheng. Det har vært til sammen 5 massetak i kommunen som alle i dag er nedlagt. Kommunen har derfor ingen egen forsyning av sand og grus, og må hente dette fra andre steder.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert drift i ett pukkverk i kommunen, 501 Kjølåsen og ett, 503 Andershågen, er under etablering. De øvrige er tidligere steinbrudd som nå er nedlagt.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol. De to pukkforekomstene vil være viktige i forsyningen av byggeråstoff i tida framover, mens sand og grusforekomstene er vurdert som lite viktige ressurser i kommunen.

Uttak og forbruk

I henhold til mineralstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning og NGU for 2011 er det produsert knapt 20.000 pukk. Av dette er ca. 6.000tonn produsert for lager.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse