Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Lødingen (1851) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.23.02.2011


Byggråstoffsituasjonen

Lødingen kommune har fattig på sortert sand og grus til byggeformål. Det er registrert 7 løsmasseforekomster i kommunen hvorav en, 008-Hustad, er i sporadisk drift. Behovet for byggeråstoff dekkes ved uttak fra fjellforekomster.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Totalt er det registrert 7 pukkforekomster i kommunen. For tiden er det to drivere på forekomsten ved Anfinnslett der hovedmengden av de knuste massene transporteres sjøveien. Begge forekomstene (512 og 513) er klassifisert som regionalt viktig. Forekomst 514-Vestbygd er kartlagt som et mulig framtidig uttaksområde.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse