Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Evenes (1853) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.16.10.2012


Byggråstoffsituasjonen

I Evenes kommune er det ingen sand- og grusforekomster som utnyttes i dag. De sand- og grusforekomstene som finnes i kommunen er små og er kun egnet som fyllmasse. Det totale volum av sand og grus er 0,5 mill. m3. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 280 000 m3, en reduksjon på 43 %.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Den eneste produksjonen av byggeråstoff i kommunen skjer fra 502 Berg som er et pukkverk i kalkstein. Produksjonen går til fyllmasse, dreneringsmasse, til rør- og kabelgrøfter og lignende formål. Forekomsten er en meget viktig lokal ressurs.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Uttak og forbruk

Det siste fullstendige Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Evenes kommune ble gjennomført i 2001 og viser at det ble tatt ut 12.000 tonn pukk dette året. Det var ikke den gang produksjon av sand og grus i kommune. I mineralstatistikken utarbeidet av NGU og Direktoratet for mineralforvaltning for 2011 er det ingen uttak av grus, men opplyst om produksjon på knapt 21.000 tonn pukk.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse