Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Vestvågøy (1860) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.23.02.2011


Byggråstoffsituasjonen

Vestvågøy kommune har underskudd på sortert sand og grus til byggeformål. Det er registrert 33 sand- og grusforekomster i kommunen hvorav en, 025-Øvrevollen Rise, er i sporadisk drift. Behovet for byggeråstoff dekkes ved uttak fra fjellforekomster hvorav 6 (201-Nykmark, 529-Skifjord syd, 504-Bolle, 505-Voll, 523-Tangstad molo og 528-Vian) er i mer eller mindre sporadisk drift.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse