Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Hadsel (1866) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.23.02.2011


Byggråstoffsituasjonen

Hadsel kommune har 30 registrerte sand- og grusforekomster, 9 pukkforekomster og 2 steintippforekomster. Det er mindre, sporadiske uttak i 5 sand- og grusforekomst og 1 steintippforekomst. Det er bare to forekomster som er volumberegnet og disse er beregnet å inneholde 0,23 mill. m3. De andre forekomstene er små, har usikker utbredelse og begrensede egenskaper til tekniske formål. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 0,14 mill. m3, en reduksjon på 38%.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. De viktigste forekomstene er pukkverkene 512 Brattåsen i kontinuerlig drift og 533 Gjerstad i sporadisk drift.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Oversikt over kommunens Grusforekomster og Pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktig de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Hadsel kommune viser at det ble tatt ut 15.000 tonn sand og grus i 2001. Det ble i tillegg tatt ut 45.000 tonn pukk i samme periode.


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse