Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Bø (1867) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.01.02.2011


Byggråstoffsituasjonen

Bø kommune har ubetydelige mengder med sand og grus til byggetekniske formål. Det er totalt registrert 7 sand- og grusforekomster i kommunen hvorav ingen er i drift.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell vil være viktig for kommunen. Det er registrert 11 steinuttak i kommunen med drift kun i 514-Kobbvågen.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Sand- og grusforekomstene i kommunen er klassifisert som lite viktig. Pukkforekomsten 514-Kobbvågen er klassifisert som regionalt viktig i og med mulighet for leveranse via båt innenfor en større region.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse