Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Øksnes (1868) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.09.02.2011


Byggråstoffsituasjonen

Øksnes kommune har ubetydelige mengder med sand og grus til byggetekniske formål. Det meste av forekomstene har dårlig korngradering og er stort sett av dårlig kvalitet. Det er totalt registrert 13 sand- og grusforekomster i kommunen. Det er kun sporadisk drift i en av forekomstene 003-Kråknes, som driver på et tidligere fastfjellsuttak, men massene i dag består av sked-/ forvitringsmateriale iblandet overlagret moren med varierende mektighet.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell vil være viktig for kommunen. Det er registrert fire steinuttak i kommunen (504-Staven, 508-Minnevatnet, 516-Instøya og 512-Anleggshaugen).

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Sand- og grusforekomstene 003-Kråknes er klassifisert som viktig for framtidig utnyttelse i kommunen. Pukkforekomsten 504-Staven er i drift og klassifisert som meget viktig, mens 508-Minnevatnet som er i sporadisk drift er angitt som viktig.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse