Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Sortland (1870) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.23.02.2011


Byggråstoffsituasjonen

Sortland har 32 registrerte sand- og grusforekomster. Av disse er 11 forekomster volumberegnet til samlet å inneholde ca 5.5 mill. m3 sand og grus. Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene betydelig mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har NGU utarbeidet en generell modell for beregningen av forekomstenes totale og utnyttbare volum. Ved bruk av denne modellen for redusering av volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 3 mill. m3, en reduksjon på 45 %.

Av i alt 38 massetak er det drift kun i forekomst 1 Austpollen i Sigerfjord som har noen betydning som sand- og grusressurs. Foruten å dekke et lokalt behov, blir masser spesielt til betongformål også eksportert til andre kommuner i fylket. De øvrige forekomstene er best egnet til private gårdsveger, som fyllmasse og andre enklere formål lokalt.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert 12 pukkforekomster i kommunen. Av disse er 3 pukkverk i drift, 1 i sporadisk drift, 7 er nedlagt og 1 har endret arealbruk. De største uttaket av byggeråstoff i kommunen er 507 Gullkista som er registrert som en regionalt viktig forekomst.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Sortland kommune viser at det ble tatt ut 22.000 tonn sand og grus fra en forekomst i Sortland i 2001. I samme periode ble det også tatt ut 339.000 tonn pukk fra forekomstene i kommunen.


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse