Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Andøy (1871) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.31.01.2011


Byggråstoffsituasjonen

Andøy kommune er relativt fattig på sand og grus til byggetekniske formål. En god del av forekomstene er knyttet til delvis sortert morene og skredmasser. Det er totalt registrert 30 sand- og grusforekomster i kommunen. Det har tidligere vært masseuttak i de fleste av forekomstene, men nå er det kun sporadisk uttak i ett av dem (032-Oksebåsen).

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. Det er registrert fire steinuttak i kommunen (503-Bjørnskinn, 530-Bleik, 512-Børvågen og 528-Solsvatnet Bleik) hvorav de fleste er blitt benyttet til molobygging.

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Sand- og grusforekomstene 032-Oksebåsen, 017-Alteret og 031-Ramnan er klassifisert som meget viktig/viktig for framtidig utnyttelse i kommunen. Alle forekomstene består av ur-/skredmasser. Pukkforekomsten 503-Bjørnskinn som drives sporadisk er klassifisert som meget viktig, mens 530-Bleik er angitt som viktig ut fra spesielt god kvalitet.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse