Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Moskenes (1874) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.04.02.2011


Byggråstoffsituasjonen

Moskenes kommune har minimalt med løsmasser til byggetekniske formål. Det er tidligere drevet små uttak fra 4 registrert forekomster i kommunen bestående av ur- og moremasser.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell kan være et alternativ for kommunen. Det er registrert 1 steinuttak i kommunen og 1 område som kan være aktuelt for uttak. Stort sett vil kommune være avhengig av import av byggeråstoff.

For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert alle forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige.

Løsmasse forekomstene i kommunen er klassifisert som lite viktig. Pukkforekomsten 504-Steffanaksen er klassifisert som viktig og kan være en god ressurs for kommunen. Prøver med tilsvarende steinmateriale er tatt i det nærliggende lille uttaket 503-Steffanaksen vest som viser tilfredsstillende kvalitet som byggeråstoff.

Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse