Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Oslo Velg et annet fylke
Kommune: Oslo (0301) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.15.02.2008


Byggråstoffsituasjonen

I Oslo er det registrert seks sand- og grusforekomster og med et samlet volum på ca. 1 million m3. Det er tidligere tatt ut noe masse til private formål, men det er ikke registrert uttaksvirksomhet i dag. Ingen av forekomstene har noen betydning i forsyningen av sand og grus. Det som trengs av slike masser hentes andre steder, noe man også må gjøre i framtida.

Av åtte registrerte pukkforekomster er tre pukkverk i drift og ett er nedlagt. To forekomster er registrert som framtidige uttaksområder. Analysene viser at dette er bergarter med meget gode mekaniske egenskaper som tilfredsstiller alle krav til byggeråstoff også for bruk i toppdekke på veger. To forekomster er typelokaliteter hvor det er tatt prøve for bergartsbestemmelse. De tre pukkverkene produserer ca. 65 % av forbruket, mens resten importeres i det alt vesentligste fra nabokommuner. Det er foretatt enklassifisering for å synliggjøre forekomstenes betydning som ressurs.

Flere av uttaksområdene både i Oslo og i nabokommunene har begrensede mengder igjen innenfor sine avtaleområder. Det som er viktig for Oslo er å sikre maksimal utnyttelse av de ressursene det drives på i dag, samtidig som man må arbeide konstruktivt for å sikre framtidige uttaksområder for pukk.
Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Oslo og Akershus i 2003 viser at alt forbruket av sand og grus, ca. 570.000 tonn, ble importert fra andre kommuner. Ullensaker, Ringerike og Hurum er de viktigste kommunene i forsyningen av sand og grus. Forbruket av pukk var knapt 1,4 millioner tonn hvorav i underkant av 900.000 tonn ble produsert i kommunen.
55% av de brukte massene gikk til vegformål, mens 24% ble brukt til betongformål og 21% som fyllmasse.


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse