English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomstområde 1119 - 601
(Sist oppdatert 28.mai.2017)

Navn på forekomstområde : Beinskinnfjell
(Objekt Id : 1119,601,00,00)
Borekjerner fra forekomstområdet: Se borehullsområde Skansefjell

Lokalisering
Fylke : Rogaland (11) Kommune : Hå (1119)
Kart 1:50000: Nærbø (1212-3) Kart 1:250000: Stavanger
Markeringspunkt: Lengdegrad: 5.8424570 Breddegrad: 58.5056960
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 316040 m. Y-koord: 6489337 m.

Materialtype
Hovedtype: Granitt og andre størkningsbergarter Subtype: Anortositt
Murestein(Y/N):
Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Nasjonal betydning (reg. 28.05.2017)
Økonomisk: Meget viktig , (Stadfestet 12.des.2001 av Tom Heldal)

Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Labrador Antique Klassifikasjon : blokker Farge :Brun
Fargespill :Grønn og blålig Homogenitet :Middels god
Litologi :Anortositt Kornstørrelse :Grovkornet (>3 mm)

Mineralogi:
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Serisitt Aksessorisk mineral (<1%)
Ilmenitt Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)

Test av fysiske egenskaper:
Type test Standard Testverdi
Romdensitet DIN 52102 26,9 g/cm3
Trykkfasthet DIN 52105 220,5 N/mm2
Bøyestrekkfasthet DIN 52112 17,3 N/mm2
Termisk utvidelseskoeffisient NBE-89 4,2 10/ C
Vannabsorbsjon (vekt %) DIN 52103 ,05 %

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1993 - 1994 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
1995 - 1995 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU
1996 - 1997 Prøvedrift Selskap/Institusjon:AS Granit
1997 Regulær drift Selskap/Institusjon:North Sea Stone Industry AS

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode:
Datering: Metode:
Genese: Dypbergart Form: Uregelmessig
Hovedtextur: Strukturløs
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Egersundanortosittkomplekset
Gruppe: Egersund-Ogna Massif Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Brytning av bygningsstein i anortosittene rundt Sirevåg foregikk allerede på begynnelsen av 1900-tallet, men dette omfattet kun småskala brytning til lokale markeder. I 1993 startet geologiske undersøkelser med sikte på å vurdere forekomstpotensialet i lys av dagens eksportmarked. Forekomsten ved Sørskog dekker et område på rundt 600 x 250 meter, der det høyeste punktet er Beinskinnfjell på ca. 140 m.o.h. Drift på forekomsten startet i 1996. I 2001 produserer bruddet ca. 2200 kubikkmeter salgsblokk, hvorav det meste eksporteres. Vrakstein blir utnyttet til pukk. Anortositt er en bergart som skal ha mer enn 90 % feltspat (plagioklas). Andre mineraler er i hovedsak pyroksen og jern-titan oksyder. Anortosittens verdi er først og fremst knyttet til fargespill i feltspatkrystallene, som fremkommer ved refleksjon av lys fra ørsmå lameller internt i dem. Fargespillet kalles labradorisering, og forekommer i plagioklas feltspat der andelen kalsium og natrium er omtrent lik (plagioklasvarianten labradoritt). Fargespillet er som oftest blått til blåfiolett, men kan også gå over i grønt, gult eller rødt. Størrelsen på krystaller med slikt fargespill kan variere fra noen millimeter til titalls centimeter. Anortositt med fargespill finnes i større deler av anortosittene mellom Hellvik og Ogna, men de opptrer i uregelmessige forekomster som er omgitt og dels infiltrert av anortositt uten fargespill - en svakt omvandlet variant som inneholder opptil 1 mm store hvite til grønne prikker av leirmineraler og kloritt.. I tillegg til variasjonene i farge og mineralogi er forekomstene også ujevne når det gjelder sprekker og stikk som bidrar til å redusere blokkstørrelse og utnyttelsesgrad. Disse er typisk knyttet til større sprekkesoner som er markert ved dalsøkk og andre fordypninger i landskapet. Den sterkt varierende geometrien til de interessante partiene og dels uforutsigbare opptreden av omvandlingsfenomener gjør at kartlegging må gjøres i stor detalj for vurdering av drift, noe som også er blitt gjort for noen områder. Reservene i forekomsten regnes å være store. I området i sin helhet finnes totalt et svært stort reservegrunnlag.
Brukseksempler
Anortositten benyttes til fasadeplater, gulvflis, gravmonumenter og benkeplater. Holdbarhet og kvalitet er god. Markedsmessig er steinen svært attraktiv og høyt priset. Det er imidlertid strenge krav til kvalitet i markedet, og grundig sortering av stein/produkter er nødvendig.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på eiendommen Sørskog, et par km fra Sirevåg i Hå kommune. Bruddet ligger på en åsrygg som kalles Beinskinnfjell.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Flybilde av bruddet"
Foto nr. 2 viser "Brudd sett fra øst"
Foto nr. 3 viser "Brudd sett fra syd"
Foto nr. 4 viser "Løsnet primærblokk"
Foto nr. 5 viser "Panoramabilde av bruddet 27.10.2010"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom; Lund, Bjørn , 1994
Naturstein i Rogaland Anortosittkompleks
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.029;73 sider
Abstrakt:
Regionale natursteinsundersøkelser ble utført i Rogaland anortosittkompleks med sikte på å karakteriserte og evaluere natursteinspotensialet i disse bergartene. Spesielt ble arbeidet konsentrert om forekomster av anortositt med fargespill (labradorisering). Rapporten konkluderer med at det finnes flere partier/bergartstyper som kan ha industriell interesse. I prioritert rekkefølge er dette: 1) Brunrød anortositt med fargespill i Egersund-Ogna massivet (Hellvikområdet), 2) gråblå anortositt/leuconitt med fargespill i Garsaknatt og Hidra intrusjonene (Drange, Navrestad, Hidra og Itland), 3) blåfiolett anortositt uten fargespill i Helleren massivet (Eikjeli) og 4) blåfiolett anortositt uten fargespill i Åna-Sira massivet (Sandheia). Det pekes på tilsammen 11 lokaliteter hvor mulighetene til å videreutvikle disse typene synes best. Videre gis vurdering av hvilke faktorer som er av stor betydning for brytning av disse bergartstypene, og det anbefales kon- krete tiltak som bør være vesentlig i videre arbeid med forekomstene.

Heldal, Tom; Lund, Bjørn , 1995
A regional study of the dimension-stone potential in labradorite- bearing anorthositic rocks in the Rogaland Igneous Complex
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.427;123-126 sider


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse