English version
MALMDATABASEN
Forekomstområde 1816 - 004
(Sist oppdatert 04.nov.1999)

Navn på forekomstområde : Langkilen
(Objekt Id : 1816,004,00,00)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5710840 Breddegrad: 65.6685070
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388352 m. Y-koord: 7285118 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb
Produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum: 300 m3

Betydning
Offentlig: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Økonomisk: Ikke vurdert

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1902 - 1902 Prøvetaking Selskap/Institusjon:N.N.
1924 - 1924 Prøvetaking Selskap/Institusjon:A.P. Myrvold, Ballangen
1932 - 1934 Geofysikk Selskap/Institusjon:Bergverkselskapet Nord-Norge A/S
1975 - 1975 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-Nord-Norge-prosjektet
1977 - 1977 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU-Nord-Norge-prosjektet
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Datering: Metode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtextur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Klinozoisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Vesuvian Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Wollastonitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kalksilikatgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Mergelstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granat-staurolitt-gl.gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Slamstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Marmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Porf. granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
447 mill. år;..Metode:U/Pb

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :32 / 59 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Akseplan Strøk/Fall :18 / 54 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :25 / 63 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Forkastningsplan Strøk/Fall :80 / 85 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :189 / 72 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foldeakse Strøk/Fall :191 / 23 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble mutet i 1902 og 1925 (Torgersen 1928). Prøvedriften i begynnelsen av 1930-årene ble utført av et fransk selskap (Vik 1976) og sannsynligvis i samarbeid med Bergverksselskapet Nord-Norge A/S (N.N. 1934). Arbeidene er godt beskrevet av Beetz (1933) og N.N. (1934) og omfatter foruten dagbruddene og stollene ved Staulan og Storås en rekke små skjerp og røskinger som finnes mellom Koppvatnmyrene i sør og Stupet ned mot Langkilen gård i nord. De stratabundne mineraliseringene opptrer innenfor en ca. 3 km lang og opptil 400 m bred linseformet inneslutning med N-S strøk. Inneslutningen er omgitt av megaporfyrisk granodioritt tilhørende Andalshattenplutonen (Nordgulen et. al. 1992 og 1993) og består hovedsakelig av kalkspatmarmor med bånd og tykkere soner av kalksilikatgneis og granat-staurolitt-glimmergneiser. Granodioritten, marmorene, gneisene og malmhorisontene gjennomsettes av middelskornete granittganger. De mineraliserte gneisene finnes hovedsakelig langs østflanken og ombøyningen av en regional antiform som er overbikket mot vest (foldeakse: 198/27, akseplan: 18/54). Ifølge Vik (1976) kan de stratabundete mineraliseringer inndeles i 4 hovedtyper, henholdsvis 1) alkalifeltspatrik grossular-staurolitt-diopsid-gneis (2-5 m brede soner) med svak disseminasjon av finkornet magnetkis, litt kobber- og svovelkis, 2) 1-2 m brede lag av kvartsrike grossular-vesuvian og amfibol-klinozoisitt-skarn med magnetkis og kobberkis på grensen mellom marmor og middelskornet granitt, 3) 0,15-10 m brede horisonter av kalksilikatfels, en massiv, fin- middelskornet bergart bestående av kvarts, plagioklas, kalkspat, klinozoisitt, pyroksen, vesuvian og lokalt wollastonitt, som fører 10 - 30 cm brede bånd og linser av semimassiv magnetkis-svovelkis-sinkblende-blyglans-malm (Storås), 4) masive 20-70 cm brede strata av semimassiv magnetkis-svovelkis-sinkblende-malm med matriks av kalkspat og kalksilikater og innlagret i marmor (Staulan) og 5) opptil 1 m tykkelse av semimassiv magnetkis-svovelkis-sinkblende-malm med matriks av kalksilikater som opptrer langs kontakten mellom glimmergneis og marmor (Staulan, Koppvatnmyrene). De tre siste typene, som er sinkblendeførende, har vært forsøkt drevet ved Staulan (10x30 m2 brudd og 10 m stoll) og på Storås (A-stoll: 50 m lang, B-stoll: 20 m lang). De semi-massive sulfidlagene glir stedvis over i partier med disseminerte sulfider og sulfidstriper/slirer. Sulfidlagene er assymetrisk foldet og gjennomsatt av flattliggende middelskornete granittganger. Malmsonen i Staulan er forskjøvet langs en normalforkastning. Blyglans utgjør en underordnet bestanddel. I Staulan finnes blyglans som sprekkefyllinger, mens den i B-stollen på Storås finnes som disseminerte korn i den malmførende kalksilikatgneis.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Torgersen, J.C. , 1928
Sink- og blyforekomster på Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.131;1-79 sider
Abstrakt:
The deposits described in this paper are situated in the large section of Northern Norway, generally called Helgeland, some in the districts of Rana and Vefsn, others in the districts (herreder) Leirfjord and Tjøtta in the Nordland county. The deposits occur in metamorphic rocks of Cambro-Silurian age and in the neighbourhood of acid plutonic rocks belonging to the igneous series of the Caledonian mountain range. These igneous rocks generally consist of light coloured granites, and the accompanying intrusive sheets are white and often very siliceous with few dark minerals. The ore forms intrusive sheets or impregnations in the metamorphic rocks. The ore minerals are zinkblende and galena, the latter sometimes being argentiferous. They are accompanied by pyrrhotite and pyrite, sometimes also by arsenopyrite They always form complex ores the utilization of which was formerly difficult but is now made possible through the application of the modern methods of selective flotation. Zinkblende is the prevailing ore mineral. The amount of galena is rather variable, but its distribution in the occurrences is only imperfectly known. Also the amounts of accompanying pyritic minerals are variable.

Cramer, Jan.; Vik, Eirik , 1975
Mineralundersøkelser i Staulan i Visten, Vevelstad kommune.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1339/3;9 sider
Abstrakt:
Staulans sinkforekomst er beliggende ca. 7 km. sydøst for ferjestedet Forvik i Vevelstad kommune. Forekomsten ligger 1 km. syd for den fraflyttede gården Langkilen ved enden av Ytre Kilen i Visten. Fra gården går det en gammel sti på østsiden av elven opp til forekomsten, som ligger ca. 145 m.o.h. Området er ikke dekket av flyfoto, det finnes heller ikke nyere kart. I bergarkivet finnes noen karter som ble laget i forbindelse med prøvedriften i 1930-årene. De er imidlertid svært dårlige. I tillegg til at området er sterkt bevokst bør dette tas med i betraktningen ved bruken av det geologiske kartet.

, 1934
Untersuchungsarbeiten in Visten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 764;2 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver undersøkelser i Visten på følgende steder: Stauland: Malmsonen er uregelmessig, men malmen er av god kvalitet. Det er ikke nok malm for drift på dette stedet. Stoll B: 1-2 m mektig magnetkis uten nikkel. Analyser. Stoll A: En fattig malmsone er registrert (ca 4,5 % Zn, 0,2 % Pb) Det blir pekt på at det er mulig at stollen ikke har skjært malmsonen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089795 Tipprøve
Prøvetaker :Ihlen, P.M./...Lager :Løkken
Kommentar :Gn-belagt sprekk i marmor. Staulan.
39/9089796 Fastfjell
Prøvetaker :Ihlen, P.M./...Lager :Løkken
Kommentar :Svart middelsk. sl-malm med litt cp og soner med grovkornet py. Staulan.
39/9089797 Fastfjell
Prøvetaker :Ihlen, P.M./...Lager :Løkken
Kommentar :Py-rik og sl-fattig diss. i marmor. Staulan.
39/9089798 Fastfjell
Prøvetaker :Ihlen, P.M./...Lager :Løkken
Kommentar :Grovk. semimassiv sl-py-malm. Staulan.
579 Tipprøve
Prøvetaker :Ihlen, P.M./...Lager :Løkken
Kommentar :5 cm sl-+ py-bånd i kalksilikatfelsbånd i marmor. Staulan.

Navn på prøvepunkt : Prøvepunkt 1
(Objekt Id : 1816,004,00,01)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5713780 Breddegrad: 65.6653700
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388352 m. Y-koord: 7284768 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
580 Tipprøve
Prøvetaker :Ihlen, P.M./...Lager :Løkken
Kommentar :Rusten sl+po+py-malm, semimassiv. B-stoll.
581 Tipprøve
Prøvetaker :Ihlen, P.M./...Lager :Løkken
Kommentar :Uregelmessige sl+py-slirer (1 cm brede) i marmor. B-stoll.
582 Tipprøve
Prøvetaker :Ihlen, P.M./...Lager :Løkken
Kommentar :Grovkornet semimassiv sl+py-malm. Staulan.

Navn på lokalitet : Nordre Staulan
(Objekt Id : 1816,004,01,00)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5713680 Breddegrad: 65.6701280
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388372 m. Y-koord: 7285298 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Navn på lokalitet : Søndre Staulan
(Objekt Id : 1816,004,02,00)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5702990 Breddegrad: 65.6675970
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388312 m. Y-koord: 7285018 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Navn på lokalitet : Storås, stoll A
(Objekt Id : 1816,004,03,00)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5678190 Breddegrad: 65.6638770
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388182 m. Y-koord: 7284608 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
PB 0.20 %
ZN 4.58 %

Navn på lokalitet : Storås, stoll B
(Objekt Id : 1816,004,04,00)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5685530 Breddegrad: 65.6653250
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388222 m. Y-koord: 7284768 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
PB 0.20 %
ZN 3.04 %

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089799 Tipprøve
Prøvetaker :Ihlen, P.M./...Lager :Løkken
Kommentar :3 cm mørke sl-po-soner i kalksilikatbåndet marmor. B-stoll.
39/9089800 Tipprøve
Prøvetaker :Ihlen, P.M./...Lager :Løkken
Kommentar :Svarte sl + py ± po som striper og diss. i marmor. B-stoll.
39/9089801 Tipprøve
Prøvetaker :Ihlen, P.M./...Lager :Løkken
Kommentar :Sterkt rustne diss.-soner av po og sl i kalksilikatgneis. B-stoll.
39/9089802 Tipprøve
Prøvetaker :Ihlen, P.M./...Lager :Løkken
Kommentar :Fink. sl-+ po-diss. i kalksilikatgneis som gjennomsettes av grovkornete po-+sl-årer. B-stoll.

Navn på lokalitet : Storås, skjerp no.1
(Objekt Id : 1816,004,05,00)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5687620 Breddegrad: 65.6654180
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388232 m. Y-koord: 7284778 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Navn på lokalitet : Storås, skjerp no.2
(Objekt Id : 1816,004,06,00)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5666900 Breddegrad: 65.6643080
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388132 m. Y-koord: 7284658 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Navn på lokalitet : Storås, skjerp no.3
(Objekt Id : 1816,004,07,00)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5661060 Breddegrad: 65.6635800
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388102 m. Y-koord: 7284578 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Navn på lokalitet : Storås, skjerp no.4
(Objekt Id : 1816,004,08,00)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5655130 Breddegrad: 65.6629430
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388072 m. Y-koord: 7284508 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Navn på lokalitet : Nordre Koppvatnmyra
(Objekt Id : 1816,004,09,00)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5683960 Breddegrad: 65.6623600
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388202 m. Y-koord: 7284438 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Navn på lokalitet : Midtre Koppvatnmyra
(Objekt Id : 1816,004,10,00)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5683050 Breddegrad: 65.6610120
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388192 m. Y-koord: 7284288 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Navn på lokalitet : Søndre Koppvatnmyra
(Objekt Id : 1816,004,11,00)

Lokalisering
Fylke : Nordland (18) Kommune : Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.5682720 Breddegrad: 65.6590360
EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 388182 m. Y-koord: 7284068 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Zn Kis Cu Pb
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Faktaarket ble generert 23.06.2024

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse