English version
MALMDATABASEN
Forekomstområde 1640 - 055
(Sist oppdatert 15.feb.2019)

Navn på forekomstområde : Christianus Sextus
(Objekt Id : 1640,055,00,00)
Forekomstområdet tilhører provinsen : Nordgruvefeltet

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3362220 Breddegrad: 62.6878410
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 619578 m. Y-koord: 6952976 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu
Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon: 250 tusen tonn
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Økonomisk: Lite viktig , (Stadfestet 23.okt.2001 av Terje Bjerkgård)
Historisk: Ja , (Stadfestet 23.okt.2001 av Terje Bjerkgård)

Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
CU
KIS

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1723 - 1766 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1891 - 1919 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1927 - 1934 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1934 - 1934 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1937 - 1940 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1939 - 1939 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1942 - 1942 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Datering: Metode:
Genese: Vulkeks Form: Plate
Hovedtextur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex: Essandsjø Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Group Formasjon: Røsjø Formation

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Kloritt-glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :29 / 22 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :337 / 18 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Foldeakse Retn./Stupn. :29 / 5 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten som ble til Christianus Sextus gruve ble funnet i 1723 av Peder Monsen Rugelsjøen. Første driftsperiode varte bare fram til 1763. Nye undersøkelser ble gjort da driften på kis ved Kongens tok seg kraftig opp på 1880-tallet og en ny malmgang med opptil 5 m mektighet ble funnet og oppfart med diamantboringer. Gruva ble lenset i 1891. En ny lovende malmgang ble funnet i 1907 på et undre nivå, igjen ved diamantboringer, og ny sjakt ble derfor åpnet i 1914. Kobberprisene sank imidlertid kraftig etter 1.verdenskrig og gruva ble derfor satt under vann i 1919. Gruva ble lenset og driften kom i gang igjen i 1927, men i beskjeden skala og med stadige avbrudd fram til 1934. Det var igjen noe drift i 1937 og 1938. Siste gang gruva var i drift var våren 1940. Braastad skriver at forekomsten består av to soner, "undre og øvre leie". Det øvre ble drevet stort sett før 1907, da det undre nivået ble funnet. Avstanden mellom nivåene er bare 10-15 m i de ytre deler og avtar mot nord. Begge soner er stort sett flattliggende. Den øvre sonen består vesentlig av pyritt med lokalt store mengder sinkblende, mens den undre sonen er anriket i magnetkis med høyere innhold av kobberkis. I følge Bøckman skal det være tatt ut totalt 250000 tonn og av dette 120000 tonn smeltemalm og 13000 tonn kis. Det kjente samlede areal av de to malmnivåene er ca. 50000 m². Alle gruveåpningene med unntak av sjakta fra 1914 er gjenfylt. Linser med massivmalm finnes i fast fjell i dagskjæringer i øvre, østre del av gruva (se nedenfor). Taubanestasjonen for frakting av malm til Kongens står fremdeles, men er falleferdig. Flere av bukkene langs taubanetraseen står fremdeles, likeledes bukker østover som senere fraktet malm fra Kongens via Sextus til Harborg på Rørosbanen. Like øst for taubanestasjonen står grunnmuren etter den siste arbeidsbrakka og likeledes står stallen like ved intakt. Restene av hovedfaringen til gruva ligger inne mellom de store veltene NV for taubanestasjonen, men er dels rast sammen. Imidlertid er det fremdeles rester etter trallebanen som fraktet malmen fram til siloene ved taubanen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Brækken, H. , 1934
Elektriske (elektromagnetiske) undersøkelse Christianus Sextus
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2;8 sider
Abstrakt:
Undersøkelsen må naturlig nok betraktes som forsøk såvel av metode som av instrumenter. Rapporten innleder med å forklare den elektromagnetiske måle- metode. Det ble utført 500 per elektromagnetiske induktiver målinger - felt- målinger - innenfor kabelsløyfer utlagt på bakken (Turammålinger). Dessuten ble det utført 500 per. ekvipotensialmålinger med direkte strømtilførsel til undergrunnen. Det ble målt i 3 områder: 1. Leirgruva, nedenfor kvartsbruddet ved den gamle vei til Storwartz Grube. 2. Bukstjern i Molingdalen 3. Christianus Sextus Grube. Det ble observert indikasjoner bare i området ved Christianus Sextus Grube.

Sakshaug, G.; Brækken, H. , 1939
Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Sextus og Kongens Gruber
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.16;13 sider
Abstrakt:
Formålet med målingene var å påvise mulige fortsettelser av de gamle fore- komster og å finne eventuelle nye forekomster i nærheten. Det samlede under- søkte areal er ca. 12 km2. Undersøkelsen ble utført ved elektromagnetiske målinger (Turam), del ved induktiv, Dels ved konduktiv strømtilførsel til undergrunnen. I området ved Sextus Grube ble det ikke observert indikasjoner av betydning utenfor gruben. Over gruben ble det observert indikasjoner som tyder på gjenstående malm- partier av liten utstrekning. I området ved Kongens Grube ble det observert svake indikasjoner over dag- skjæringen. Taubanen mellom Kongens Grube og Rødalen Grube hindret her mer detaljerte undersøkelser. Syd for Kongens Grube ble det påvist fortløpende og tildels sterkt ledende soner i ca. 2.5 km lengde. Indikasjonene forekommer langs en linje som løper omtrent paralellt med Kongens Grube. Det anbefales diamantboring i dette strøket.

Singsaas, Per; Brækken, H. , 1942
Elektromagnetisk undersøkelse Mugg-gruben og Nord for Sextus
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.30;17 sider
Abstrakt:
Mugg-grubefeltet. Fra grubedriften er kjent at forekomsten har utpreget linealform, og er utdrevet i en lengde av 1 400 meter. Malmens bredde er ca. 100 meter. Malmlinealen ligger stort sett horisontalt og har retning ca. NV-SØ. Det var stilt som oppgave å fastlegge videre utstrekning og forløp av Mugg-grubens malm. Samtidig skulle det foretas undersøkelser for å finne mulige hittil ukjente malmer i grubens nærhet. Det ble foretatt el.magn. kond. målinger ved turammetoden. Målefeltet fikk en utstrekning på ca. 11,5 km2. Ved målingene ble grubens malmsone fulgt i en lengde av ca. 2 400 meter regnet fra utgåendet. En ny sone ble funnet nordvest for Mugg-grubens malm. Sonen ble fulgt over en lengde av ca. 3 500 meter. Den har samme akseretning som Mugg-grubens malm. Ved Lille Mugg-gruben ble det ikke påvist sterkere ledende soner. I rapporten er det anvist et antall punkter hvor det kan være aktuelt å foreta boringer. Feltet nord for Sextus. Det ble her foretatt Turammålinger i et 2 900 meter langt og 900 meter bredt område. I søndre del av feltet - henimot Sextus Grube - ble det påvist et antall korte og svakt ledende soner.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
K.L. Bøckman 1942: Rørosviddas malmforekomster, in Rørosbokkkomiteen (ed.) Rørosboka, vol 1, p.53-71. Globusforlaget A/S, Trondheim 1942.


Johan Braastad 1920: Beskrivelse av Rørosgruberne, 56 pp. Norges Geologisk Undersøkelse 1920.


Truls Gjestland 1996: Nordgruvfeltet ved Røros, Falkbergets rike. 50 pp. Published by Bergstuderendes Forening, Olavsgruvas venner.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0184.01 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Semimassiv, sliret magnetkis-sinkblende-kobberkis mineralisering i kvarts. Spredt pyritt i opptil cm-store kuber. Fragmenter av klar kvarts, noe rundet og elongerte fragmenter av klorittskifer. Anrikning av sinkblende i enkelte av kvartslinsene.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0184.02 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Magnetkis-kobberkis impregnasjon i form av mm-lange streker og <1-5 cm tykke massive bånd subparallell foliasjonen i kvarts-sericittskifer. Enkelte årer kutter gjennom foliasjonen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0184.03 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Semimassiv til massiv kobberkis-magnetkis i uregelmessige slirer med hyppige rundede kvarts-fragmenter og kloritt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0184.04 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Semimassiv, finkornet, diffust båndet pyritt-sinkblende i kvarts. Pyritt i opptil 2 mm store kuber. Noe sericitt og mm-store granater på kløvflater.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0184.05 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Semimassiv til massiv, diffust båndet pyritt-sinkblende i kvarts. Noe kobberkis. Bånding på cm skala. Grå sericitt og grågrønn kloritt på kløvflater. Fastfjellsprøve fra skjæring på oversiden (østsiden) av gruveåpningene.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0184.06 Fastfjell
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Kvarts-sericittskifer med svak, finkornet (< 1 mm) pyritt-impregnasjon. Også noe kobberkis. Fastfjellsprøve fra skjæring på oversiden (østsiden) av gruveåpningene (ca. 40 m sør for prøve ST0184.05).
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0184.07 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Båndet pyritt-kobberkis i kvarts-sericittskifer. Semimassive til massive <1 - 3 cm tykke sulfidbånd subparallell foliasjonen. Pyritt i opptil 2 mm store kuber. Enkelte bånd anriket på sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0184.08 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Kloritt-kvartsskifer med finkornet pyritt-kobberkis impregnasjon anriket i mm til cm-tykke bånd. Stedvis noe sinkblende assosiert med pyritt. 1-1.5 mm pyrittkuber.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0184.09 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv, finkornet (mm-korn), diffust båndet pyritt-sinkblende. Bånding på mm til cm-skala. Kvarts i matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0184.14 Tipprøve
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Finkornet, massiv pyritt-sinkblende-kobberkis-magnetkis. Pyritt dels i 1-2 mm kuber. Kvarts i matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0184.15 Tipprøve
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massiv pyritt-kobberkismalm. Underordnet sinkblende og magnetkis. Pyritt opptrer i opptil cm-store subhedrale kuber. Ellers opptrer spredte rundede fragmenter av kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt : Christianus Sextus
(Objekt Id : 1640,055,00,01)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3377500 Breddegrad: 62.6869470
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 619660 m. Y-koord: 6952879 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøver fra gjenfylt stollinngang øvre nivå i Sextus. Lengst vest og nederst 4 m mektig klorittskifer med varierende innhold av kvarts, og tynne striper med kobberkis (prøve ST0184.16). Denne går strukturelt over i en tynn sone med klorittholdig sericittskifer og videre over i 1 meter mektig sone med kvarts-sericittskifer med svak pyrittimpregnasjon (prøve ST0184.17). Deretter 30 cm med massiv, diffust båndet og finkornet sinkblende-pyrittmalm (prøve ST0184.18).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0184.16 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Kvarts-klorittskifer med tynne striper av kobberkis.
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 1
ST0184.17 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Kvarts-sericittskifer med svak pyritt-impregnasjon, dels i form av tynne årer.
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 1
ST0184.18 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Massiv, diffust båndet, finkornet sinkblende-pyrittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt : Christianus Sextus
(Objekt Id : 1640,055,00,02)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3370050 Breddegrad: 62.6874090
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 619620 m. Y-koord: 6952930 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sericittskifersone i øvre nivå i Sextus.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0184.19 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Sericittskifer med bånd av rik pyritt-impregnasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt : Christianus Sextus
(Objekt Id : 1640,055,00,03)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3369230 Breddegrad: 62.6887020
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 619610 m. Y-koord: 6953073 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Over inngang til hovedstoll, 10 m høy vegg bestående av klorittskifer og enkelte 0.5-1 m mektige soner med kloritt-sericittskifer med svak pyritt-impregnasjon med underordnet sinkblende (prøve ST0184.20). Også spredt finkornet pyritt i klorittskiferen, som forøvrig har et varierende innhold av kvarts.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0184.20 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken
Kommentar :Kloritt-sericittskifer med svak finkornet pyrittimpregnasjon. Også noe sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet : Skjerp 1
(Objekt Id : 1640,055,01,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3438310 Breddegrad: 62.6869490
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 619971 m. Y-koord: 6952891 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu
Produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum: 50 m3


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
KIS

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Kloritt-glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet som ligger ca. 300-350 m rett øst for Sextus gruve består av en delvis gjenfylt og gjenrast grop, ca. 15x15 meter i diameter og 6-7 meter dyp. Fastfjell er ikke blottlagt i gropen. En liten tipphaug sørvest for skjerpet inneholder ca. 50m³. Mineralisering funnet i denne består stort sett av svakt pyritt-impregnert kvarts-klorittskifer og dels kloritt-sericittskifer. Rikeste mineralisering ble funnet i kvarts-klorittskifer og består av rik impregnasjon av finkornet pyritt i mm til cm-tykke bånd (Prøve ST0184.10).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0184.10 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Rik, finkornet pyritt-impregnasjon i mm til cm-tykke bånd parallell foliasjonen i kvarts-klorittskifer med noe sericitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet : Skjerp 2
(Objekt Id : 1640,055,02,00)

Lokalisering
Fylke : Sør-Trøndelag (16) Kommune : Røros (1640)
Kart 1:50000: Røros (1720-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.3443420 Breddegrad: 62.6891750
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 619988 m. Y-koord: 6953140 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu
Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum: 1000 m3


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
CU
KIS

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Klorittglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger ca. 500 m nordøst for Sextus gruve, på østsiden av Storkletta. Skjerpet består av en gjenfylt (med tømmer og planker) synk, ca. 5 x 5 meter i åpning. Tipp ca. 15 meter syd for åpningen inneholder ca. 1000 m³. Mineraliseringen består vesentlig av svakt pyritt-impregnert klorittskifer (1-2 mm pyrittkuber) (Prøve ST0184.13), men også mer massiv pyritt (1-2 mm korn) med noe sinkblende (Prøve ST0184.11), svakt pyritt-impregnert kvarts-sericittskifer med enkelte aggregater av sinkblende og kobberkis og en type bestående av uregelmessige slirer av magnetkis-kobberkis med spredte pyrittkuber, assosiert med kvartslinser/slirer i klorittskifer (Prøve ST0184.12).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0184.11 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Homogen, rik impregnasjon til semimassiv pyritt-mineralisering i kvarts med noe sericitt. Enkelte slirer anriket i sinkblende. Pyritt opptrer i 1 mm store anhedrale til subhedrale korn/krystaller.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0184.12 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Sliret magnetkis-kobberkis mineralisering med spredte 2-3 mm pyrittkuber og aggregater med sinkblende i kvarts-klorittskifer. Består av uregelmessige sulfidslirer, dels massive, assosiert med kvarts-linser i klorittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0184.13 Tipprøve
Prøvetaker :Terje Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Svak pyritt-impregnasjon i kvarts-sliret sericitt-klorittskifer. Pyritt opptrer i 1-2 mm korn, dels noe anriket i mm til cm-tykke bånd assosiert med kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1640 - 055 Christianus Sextus

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0184.01 Tipprøve 15610 40062 17 751 125 4.8 47.0
ST0184.02 Tipprøve 15802 3785 276 144 23 8.5 61.0
ST0184.03 Tipprøve 26859 6168 16 79 24 12.5 282.0
ST0184.04 Tipprøve 8534 99999 7353 119 17 13.0 140.0
ST0184.05 Fastfjell 12551 99999 3248 82 25 6.0 139.0
ST0184.06 Fastfjell 9470 608 58 100 19 4.9 150.0
ST0184.07 Tipprøve 37742 22104 290 164 36 12.1 439.0
ST0184.08 Tipprøve 13982 1391 775 157 33 5.2 71.0
ST0184.09 Tipprøve 5391 93350 14311 35 10 30.0 106.0
ST0184.10 Tipprøve 4093 2496 671 74 27 6.6 167.0
ST0184.11 Tipprøve 120 11877 1232 22 16 1.5 14.0
ST0184.12 Tipprøve 51721 18572 520 186 62 18.1 503.0
ST0184.13 Tipprøve 421 556 175 35 40 -.3 5.0
ST0184.14 Tipprøve 36915 44740 1160 181 39 19.1 156.0
ST0184.15 Tipprøve 63993 68557 34 426 36 13.5 222.0
ST0184.16 Fastfjell 5728 119 8 16 42 .3 27.0
ST0184.16 Fastfjell
ST0184.17 Fastfjell
ST0184.17 Fastfjell 1289 980 29 66 39 .7 22.0
ST0184.18 Fastfjell
ST0184.18 Fastfjell 1986 99999 1667 132 14 5.5 70.0
ST0184.19 Fastfjell 546 165 25 13 24 .9 30.0
ST0184.19 Fastfjell
ST0184.20 Fastfjell
ST0184.20 Fastfjell 70 2495 19 13 45 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
ST0184.01 3.0 3.0 24 105.6 11 22.00 -3 6
ST0184.02 -1.0 2.0 7 13.4 26 3.00 -3 12
ST0184.03 -1.0 -1.0 -2 21.5 12 1.00 -3 -3
ST0184.04 1.0 1.0 69 323.7 11 11.00 -3 56
ST0184.05 1.0 2.0 44 324.9 6 10.00 -3 56
ST0184.06 -1.0 -1.0 68 1.5 18 2.00 -3 -3
ST0184.07 -1.0 -1.0 67 48.8 17 4.00 -3 6
ST0184.08 1.0 1.0 70 4.3 10 7.00 -3 15
ST0184.09 -1.0 1.0 64 219.7 6 13.00 -3 196
ST0184.10 1.0 2.0 115 6.7 19 -1.00 -3 3
ST0184.11 1.0 1.0 24 29.2 10 -1.00 -3 9
ST0184.12 -1.0 -1.0 35 53.5 8 3.00 -3 8
ST0184.13 -1.0 -1.0 44 1.6 5 1.00 -3 -3
ST0184.14 1.0 4.0 52 119.9 3 27.00 36 48
ST0184.15 1.0 1.0 174 232.1 2 31.00 48 27
ST0184.16 2 .2 23 3.00 2 -1 2
ST0184.16 205
ST0184.17 1007
ST0184.17 53 2.5 33 6.00 -1 -1 6
ST0184.18
ST0184.18 83 389.0 3 4.00 2 -1 89
ST0184.19 57 .5 45 8.00 -1 -1 2
ST0184.19 354
ST0184.20 193
ST0184.20 9 6.4 24 3.00 -1 -1 -1
------------------
Prøvenr. Se* Ga* In* S% V* Cr* Mn* Fe% Th*
ST0184.01 30.82 31 18 628 36.29 4.00
ST0184.02 6.82 28 24 471 11.58 3.00
ST0184.03 6.20 58 66 1192 13.28 7.00
ST0184.04 37.39 8 7 308 17.88 2.00
ST0184.05 37.82 8 5 229 17.25 3.00
ST0184.06 8.43 3 6 75 8.64 3.00
ST0184.07 27.89 4 7 109 20.66 5.00
ST0184.08 10.13 62 47 1023 15.61 5.00
ST0184.09 41.98 1 1 151 16.72 -2.00
ST0184.10 16.83 34 47 653 17.65 4.00
ST0184.11 35.71 5 5 105 14.87 2.00
ST0184.12 19.68 32 29 663 23.55 6.00
ST0184.13 6.12 61 71 1213 12.03 6.00
ST0184.14 17.50 32 65 770 25.52 3.00
ST0184.15 39.30 13 81 269 41.90 2.00
ST0184.16 8.00 11.00 -1.00 .59 70 122 1082 4.49 10.00
ST0184.16 .21 90 160
ST0184.17 4.08 89 163
ST0184.17 17.00 2.00 -1.00 7.36 12 32 63 7.60 9.00
ST0184.18 25.52
ST0184.18 116.00 26.00 30.00 25.52 2 17 223 32.02 -1.00
ST0184.19 12.00 1.00 -1.00 5.08 4 33 54 4.46 -1.00
ST0184.19 2.27 49 63
ST0184.20 .41 93 206
ST0184.20 -1.00 8.00 -1.00 .41 29 67 1023 3.39 10.00
------------------
Prøvenr. U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* La* Ce*
ST0184.01 -8.00 -2 1.0 3.00
ST0184.02 -8.00 -2 3.0 3.00
ST0184.03 -8.00 -2 3.0 5.00
ST0184.04 -8.00 62 1.0 2.00
ST0184.05 -8.00 63 1.0 2.00
ST0184.06 -8.00 -2 2.0 2.00
ST0184.07 -8.00 -2 2.0 3.00
ST0184.08 -8.00 -2 2.0 6.00
ST0184.09 -8.00 21 1.0 1.00
ST0184.10 -8.00 -2 4.0 5.00
ST0184.11 -8.00 -2 2.0 1.00
ST0184.12 -8.00 -2 3.0 9.00
ST0184.13 -8.00 -2 4.0 13.00
ST0184.14 8.00 1.0
ST0184.15 8.00 1.0
ST0184.16 1.00 4 5.0 7.00
ST0184.16 -10 11.0 60.0 14.0 215 15.00 47.00
ST0184.17 18 57.0 63.0 6.0 165 5.00 36.00
ST0184.17 -1.00 8 9.0 9.00
ST0184.18
ST0184.18 -1.00 12 -1.0 -1.00
ST0184.19 -1.00 11 2.0 -1.00
ST0184.19 13 59.0 5.0 -5.0 78 7.00 -15.00
ST0184.20 -10 45.0 16.0 8.0 171 5.00 35.00
ST0184.20 1.00 5 3.0 4.00
------------------
Prøvenr. Nd* Yb* B* F* Cl* Sc* Te* Hg* Tl*
ST0184.01 -3
ST0184.02 -3
ST0184.03 -3
ST0184.04 -3
ST0184.05 -3
ST0184.06 -3
ST0184.07 -3
ST0184.08 -3
ST0184.09 -3
ST0184.10 -3
ST0184.11 -3
ST0184.12 -3
ST0184.13 -3
ST0184.14
ST0184.15
ST0184.16 -1 2.00 -1 -1
ST0184.16 -10.00 -16.00 -1000 -1000 14.00
ST0184.17 -10.00 -16.00 -1000 -1000 -10.00
ST0184.17 -1 1.00 -1 -1
ST0184.18
ST0184.18 -1 21.00 8 -1
ST0184.19 -1 -1.00 -1 -1
ST0184.19 -10.00 -16.00 -1000 -1000 -10.00
ST0184.20 -10.00 -16.00 -1000 -1000 15.00
ST0184.20 1 -1.00 -1 -1

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
ST0184.16 Fastfjell 64.91 13.81 0.82 7.27 0.20 4.69 0.44
ST0184.17 Fastfjell 67.36 8.67 0.60 11.59 -0.01 0.49 0.40
ST0184.18 Fastfjell 0.07
ST0184.19 Fastfjell 76.02 7.35 0.40 7.31 0.01 0.75 0.18
ST0184.20 Fastfjell 71.06 10.77 0.63 5.24 0.12 4.77 0.18
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
ST0184.16 3.89 0.44 0.13 97.00
ST0184.17 0.93 2.24 0.08 92.00
ST0184.18 0.00 .00
ST0184.19 0.28 2.03 -0.01 94.00
ST0184.20 0.12 1.81 0.09 95.00


Faktaarket ble generert 23.05.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse