Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit Area 436 - 003
(Last updated 15.mar.2024)

Name of Deposit Area : Vingelen gruve
(Object Id : 0436,003,00,00)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tolga (0436)
Map 1:50000: Tynset (1619-1) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.8681060 Latitude: 62.4408780
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 596419 m. Y-coord: 6924689 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Sulphides
Element(s): Kis Co
Production
Activity: Mining Reserves: 200 thousand tons
Prod. method: Underground mining Production: 30 thousand tons
Prod. status: Disused, closed Volume of dump:

Importance
Public: Regional Importance (reg. 17.04.2015)
Economical: Could be significant , (Confirmed 29.nov.2001 by Terje Bjerkgård)

Products
Element/product Crude ore grade or quality
CU 1.3 %
S 30 %
ZN 2.9 %

Operations
From - To Activity Comments
- 1804 Regular production Company/Institution :?, senere Røros Kobberverk
1804 - 1805 Regular production Company/Institution :Haugianerne
1805 - 1818 Regular production Company/Institution :Folldal Verk
1822 - 1835 Regular production Company/Institution :Røros Kobberverk
1905 - 1920 Inspection Company/Institution :AS Glommendalen Kisgruber
1905 - 1920 Test mining Company/Institution :AS Glommendalen Kisgruber
1917 - 1917 Core drilling Company/Institution :AS Glommendalen Kisgruber
1971 - 1971 Geophysics Company/Institution :NGU
1983 - 1983 Core drilling Company/Institution :Folldal Verk AS
1986 - 1987 Detail mapping Company/Institution :Terje Bjerkgård, University of Oslo
1986 - 1988 Geology Company/Institution :Terje Bjerkgård - University of Oslo
1998 - 1998 Sampling Company/Institution :NGU mineralressurser

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Dating: Method:
Genesis: Volcex Form: Plate
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Chloritisation
Strike/Dip: 23 / 70 Direction: 200
Plunge: 15
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Trondheim Nappe Complex
Tectonic complex: Meråker Nappe
Igneous complex:
Group: Fundsjø Group Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Calcite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Sericite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Feldspar Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Actinolite Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Biotite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Cubanite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Molybdenite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Galena Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Hessite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Chlorite-amphibole schist Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock Chlorite schist Sedimentary
Original rock :Tuffite
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :21 / 86 Post-mineralisation ;...Effect :Controls
Wall rock Foliation Strike/Dip :35 / 76 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
The Vingelen deposit is in the structurally upper part of a about 200m thick unit of tuffitic greenschist. There are two thin plates (1–3 m) of massive sphalerite-pyrite mineralisation, which probably are connected at depth. On the basis of limited drilling, the deposit contains 0.2 Mt of ore. The deposit is not delimited, however. Average contents, based on surface sampling, are 1.3 % Cu and 3.8 % Zn. About 30 000 t of ore was produced in several periods between c.1800 and 1920 with 1.3 % Cu.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Foslie, Steinar , 1926
Norges svovelkisforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.127;122 pages
Abstract:
This paper was written in English for the XIV International Geological Congress, Madrid 1926, as a part of its monograph on the Pyrite Resources of the World. The present Norwegian edition has nearly the same content. However, the geological review is a little more extensive, the production statistics have been carried a year forward, to the end of 1925, and some more illustrations are given. The English reader is referred to monograph of the Congress, as only a short statement of the contents is given here. On page 7-13 will be found a short account of the relation of pyrite deposits to the Caledonian mountain chain in Norway. The author maintains, that the main part of its intrusives, and with them the pyrite deposits, belong to the first period of folding processes of the Norwegian mountain chain, probably of Lower Ordovician age. On page 13-18, the characteristic features of the Norwegian pyrite deposits are described, and a summary of the recent views concerning their geology is given. According to these, a small group of pyrite deposits are bio-chemical sediments between basaltic, submarine lava beds, the greatest part of them are magmatic differentiates from gabbroidal intrusives, and a last group are hydromagmatic or hydrothermal deposits.

Egeberg, F. , 1941
Gruver og skjerp ved Os i Østerdalen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 295;17 pages
Abstract:
Rapporten handler hovedsaklig om Fossgruven, men Fredrik IV, Oscar II og Vingelen gruve omtales også. Fossgruvens geologi, selve gruven og anlegget er beskrevet. Rapporten inneholder planer for drift av Fossgruven, anleggskalkyle, driftskalkyle m.m. Konklusjon: Fossgruven er en liten forekomst med lang transportvei. Det eksisterende veinett tillater ikke tungtransport. Transport og kraftspørsmålet må løses ved å finne muligheter for felles drift av flere gruver. Distriktet har flere gruver og skjerp med gode muligheter. Distriktet må derfor undersøkes malmgeologisk. Resultatet herav kan føre til forslag om geofysiske målinger og derav følgende diamantboringer. Utgifter til rene orienterende arbeider i denne retning er anslagsvis antatt å måtte bli kr. 100 000,-. Forekomstnr.: 10982, 10985, 11017, 11018.

Aalstad, I. , 1967
Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Dovre-Alvdal
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.687;7 pages

Krog, Reidar , 1969
Geokjemiske undersøkelser Haustsjøen V, Kvikne VI.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.829;5 pages
Abstract:
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1968 geokjemiske bekkesedimentudersøkelser i ett område vest for Alvdal og ett syd for Kvikne, tilsammen ca. 500 km2 Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resul- tatene av undersøkelsene.

Singsaas, Per , 1971
El.magn. bakkemålinger Vingelen Grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.972 B;6 pages

Holmsen, H.; Graft, O.F. , 1920
Vingelen gruver.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1645;8 pages
Abstract:
Rapporten inneholder: - En beskrivelse av forekomsten, - Driftsberetninger for 1916, 1917, 1918 og 1919, - Beskrivelse av to diamantborhull og - Resultater av forsøksdriften.

Vogt, J.H.L. , 1907
Vingelen kisgruve i Tolgen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2572;6 pages
Abstract:
Rapporten inneholder beskrivelse av forekomstens beliggenhet, transportforhold, geologi, gruvens historie og malmens karakter. Gruven er en typisk kisforekomst (den kan levere kobberholdig kis men ikke kobbermalm). Omgivende bergart er en fylittisk skifer. Gruvefeltets strøk er meget regelmessig, N 30 -35 grader Ø til S 30 - 35 grader V med steilt fall mot Ø. Selve kisgangen synes å ha en lengde på ca. 210 m., men antageligvis er bare ca. 150 m. av gangen avbygningsverdig. Gruvens største dyp er ca. 70 m.

Bugge, Arne , 1914
Rapport I over Vingelen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1658;9 pages
Abstract:
Et kissrøk er oppfart i 480 - 500 m. lengde. Forekomsten består av omtrent 2 like lange ganger. Den ene er kjent til ca. 60 m. dyp. 1. Jeg foreslår at en synk drives på den sydlige ukjente gang på røsk 3. For hurtigst mulig å få produksjon fra gruven er det diskutert 4 forskjellige stollprosjekter. 2. Som det billigste og raskeste foreslår jeg at stollene fortsetter fra enden av den gamle stoll. Jeg vil da anse det som fordelaktig å senke sålen så stigningen blir 1:50 isteden for 1:30. 3. Brakke må bygges ved stollens munnlokk. 4. Veier bør utbedres. Hvis det viser seg at man kan gå i gang med regulær gruvedrift, bør det gåes i gang med grunnstoll og bygning av vaskeri og andre anlegg.

Bugge, Arne , 1914
Rapport II over Vingelen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1659;13 pages
Abstract:
Vingelen gruve ligger innen et drag av kisforekomster som antakelig strekker seg fra Folldalen til Meråker. Gruvene innen dette drag opptrer som regel på grensen mellom en amfibolittisk berart og granitt eller glimmerskifer. Kun sjelden ser man fast fjell på disse lange drag og betegnende nok er det meget få nye forekomster, som er funnet i de siste hundrede år. På kort tid kunne man undersøke de fjellknatter, som står opp og var ellers henvist til sådane tilfeldige funn som f.eks. Fredricus Quartus, hvor edel kobbermalm ble funnet "ved roten av et tre". Hvis man systematisk undersøker de kisførende berartgrenser, må man vel kunne nære et berettiget håp om å finne nye kislinser på samme måte som ved Vingelen, hvor etter en kortvarig undersøkelse oppskjerpede en ny kiselinse langs amfibolittgrensen.

Egge, A. , 1913
Kort rapport over Vingelen gruve.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 421;3 pages
Abstract:
Feltet er oppfart i ca. 500 m. lengde. På hallene ligger ca. 7000 m3 malm med ca. 33% svovel. Malmen er zinkholdig. Kobberkis og magnetkis opptrer også. Det er god anledning for drivning av en grunnstoll fra sydvest. Den antas å kunne innbringes ca. 150 m. under dagen. Gruvefeltet ser lovende ut og innbyr til undersøkelse. En lovende kobberkisforekomst skal være funnet i fjellet Nonsvola, rett syd for Vingelen.

Johns, J. , 1908
Rapport over Vingelen gruve.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2573;3 pages
Abstract:
Etter endt lensing viser gruven seg å ha strøk N 25 grader Ø - S 25 grader V og fall 73 grader til V 25 grader N. Dypet er noe over 70 m. og gruvens volum er 13 000 m3. Gruven er drevet med sjakter som igjen er forbundet med orter. Nordenfor den nedre del av hovedsjakten og nord for gammelsjakten gjenstår store urørte partier kis. Malmmektigheten er 3 - 4 m. i de nordre partier av gruven. Mot syd er mektigheten mindre. Ganger kan i strøkretningen følges ca. 600 m. ved hjelp av synker og rustsoner. I dagen er det en paralell gang ca. 100 m. V for gruven. Gruven vil utelukkende kunne produsere eksportkis. Det vil foreløpig kun bli tale om prøvedrift.

Singsaas, Per , 1971
El.magn. bakkemålinger Vingelen Grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.972 B;6 pages

Bjerkgård, Terje , 1989
Regionalgeologiske undersøkelser i Vingelenfeltet, Nord-Østerdalen, i det sørlige Trondheimsfeltet, med henblikk på sulfidmineraliseringene.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0081.01 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Banded pyrite-sphalerite with elongate quartz lenses.
No. of registrated element analyses = 1
HE0081.02 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Rich pyrite impregnation in quartz. A few mm stripes with sphalerite and sparse chalcopyrite. Dark green aggregates of amphibole.
No. of registrated element analyses = 1
HE0081.03 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Banded pyrite-sphalerite in quartz-carbonate gangue. Some chalcopyrite.
No. of registrated element analyses = 1
HE0081.04 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Semimassive, irregularly banded pyrrhotite-pyrite-magnetite, with some chalcopyrite. Quartz-matrix.
No. of registrated element analyses = 1
HE0081.05 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Massive pyrrhotite-magnetite with some pyrite in 1-4 mm porphyroblasts. Chlorite-quartz matrix with a few amphibole aggregates.
No. of registrated element analyses = 1
HE0081.06 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Massive banded pyrite-sphalerite with some irregularly distributed chalcopyrite. Quartz and carbonate in matrix.
No. of registrated element analyses = 1
HE0081.07 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Massive pyrrhotite-chalcopyrite-pyrite, irregularly distributed. Pyrite occurs in 0.5-2 mm subhedral cubes. Frequent cm-sized quartz aggregates.
No. of registrated element analyses = 1
HE0081.08 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Banded chlorite schist with weak pyrite impregnation, enriched in mm-thick bands as mm-sized grains. Lenses of quartz and iron-rich calcite.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 436 - 003 Vingelen gruve

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HE0081.01 Dump 1936 99999 4212 18 3 3.0 40.0
HE0081.02 Dump 3791 38121 50 21 1 -.3 24.0
HE0081.03 Dump 11223 45623 66 43 3 .6 39.0
HE0081.04 Dump 9567 704 34 602 4 1.5 30.0
HE0081.05 Dump 2968 631 22 499 5 .6 23.0
HE0081.06 Dump 8152 99999 47 44 5 -.3 68.0
HE0081.07 Dump 51967 2605 36 473 5 12.6 2.0
HE0081.08 Dump 768 987 20 24 1 2.3 25.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* V*
HE0081.01 -1.0 -1.0 120 434.5 2 11.00 -3 33 4
HE0081.02 -1.0 1.0 126 114.6 2 -1.00 9 -3 2
HE0081.03 2.0 4.0 138 144.4 2 1.00 -3 8 2
HE0081.04 2.0 -1.0 95 .4 2 18.00 -3 28 1
HE0081.05 -1.0 -1.0 76 -.2 2 8.00 7 8 7
HE0081.06 1.0 1.0 73 417.8 2 5.00 -3 7 3
HE0081.07 3.0 7.0 137 5.8 2 16.00 -3 37 8
HE0081.08 1.0 -1.0 54 .7 7 -1.00 -3 -3 104
------------------
Sample No. Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La* B*
HE0081.01 40 1038 21.68 2.00 -8.00 -2 61.0 -1.00 14
HE0081.02 6 357 29.23 2.00 -8.00 -2 16.0 -1.00 28
HE0081.03 -1 728 27.95 2.00 -8.00 -2 27.0 -1.00 21
HE0081.04 2 374 29.91 3.00 -8.00 -2 3.0 -1.00 27
HE0081.05 2 368 32.26 3.00 -8.00 -2 2.0 -1.00 32
HE0081.06 12 1017 22.71 2.00 -8.00 -2 50.0 -1.00 14
HE0081.07 5 303 34.82 3.00 -8.00 -2 2.0 -1.00 32
HE0081.08 1 1740 15.08 2.00 -8.00 -2 9.0 1.00 9


The fact sheet was created on 18.06.2024

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Geological Survey of Norway