Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit Area 437 - 012
(Last updated 15.mar.2017)

Name of Deposit Area : Røstvangen
(Object Id : 0437,012,00,00)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.3727060 Latitude: 62.3836790
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 570988 m. Y-coord: 6917677 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis Co
Production
Activity: Mining Reserves: 100 thousand tons
Prod. method: Open pit and underground mining Production: 388 thousand tons
Prod. status: Disused, closed Volume of dump:

Importance
Public: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Economical: Minor interest , (Confirmed 23.apr.2002 by Jan Sverre Sandstad)

Operations
From - To Activity Comments
1904 - 1907 Test mining Company/Institution :Konsul Persson
1906 - 1914 Core drilling Company/Institution :A/S Røstvangen (fra 1908)
1908 - 1920 Regular production Company/Institution :A/S Røstvangen
1945 - 1946 Geology Company/Institution :NGU
1945 - 1946 Geophysics Company/Institution :Geofysisk Malmleting
1946 - 1946 Core drilling Company/Institution :NGU
1998 - 1999 Sampling Company/Institution :NGU
1999 - 1999 Geology Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Dating: Method:
Genesis: Volcex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Chloritisation
Strike/Dip: 112 / 25 Direction: 150
Plunge: 20
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Trondheim Nappe Complex
Tectonic complex: Gula Nappe
Igneous complex:
Group: Gula Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Quartz-biotite schist Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Amphibolite Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :112 / 25 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
The Røstvangen deposit is closely associated with amphibolite, while the immediate host rock is metasandstone of the Gula Group. The deposit consists of several small elongate, lenticular bodies, which all have their long axes parallel to regional fold axes. About 388,000 t of ore was produced at Røstvangen between 1908 and 1920, containing on average 2.65 % Cu, < 1 % Zn, 43 % S and traces of Pb, with Ag and Au grades of 10–80 ppm and 0.3–2.0 ppm, respectively. About 5 km to the NW is the larger Børsjøhø deposit, which contains a probable resource of 2 mill.t with 1.8–2.0 % Cu.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Røstvangen østre"
Photo no. 2 showing Østre nedre brudd, vestveggen"
Photo no. 3 showing Østre nedre brudd, sørveggen"
Photo no. 4 showing Østre nedre brudd, malmsone"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Brøgger, W. C.; Vogt. J.H.L. , 1909
Røstvangen grubefelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1657;11 pages
Abstract:
Rapporten gir en bred fremstilling av gruvefeltets geologi og malmressurser. Likeledes er oppredningen av malmen viet stor oppmerksomhet og det blir gitt anvisninger på eventuell drift.

Lawther, T. D.
Røstvangen gruber.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 407;23 pages
Abstract:
Det blir gitt en bred beskrivelse av Røstvangen gruver og nærliggende forekomster: - Malmgeologi. Bergartene i feltet er en blanding av glimmer- og hornblendeskifer med en nærliggende gabbro. Malmen opptrer som svovel- og kobberkis i en kvartsrik bergart. Noe magnetitt forekommer. - Gruvene. De enkelte gruveanlegg blir beskrevet. - Malmkvalitet og- malmreserver. Malmen blir beskrevet som god delvis p.g.a. at arsenkis ikke forekommer. Det er påvist malm for mange års drift. - Andre forekomster. Følgende blir behandlet kort: 1. Kvikne gruver som også har vært drevet på kobber tidligere. 2. Rødalens gruver som også har vært drevet på kobber tidligere. 3. Børsjøen hvor det ved diamantboring har blitt påvist kobber. 4. Stenmo hvor det foregår undersøkelser. - Beskrivelse av anleggene og omkostningsoverslag ved eventuell drift. Rapporten har en rekke rettelser , jfr. BA rapport nr. 408.

Egge, A. , 1913
Ad. Mr. Lawthers rapport over Røstvangen gruber.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 408;15 pages
Abstract:
Rapporten inneholder bemerkninger og rettelser til BA rapport nr. 407.

Egge, A.
Beregning over malmbeholdningen i Røstvangen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 409;6 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over malmbeholdning fremstilt i tabellform sammen med gruvekart.

Falkenberg, Otto , 1921
Rapport over Røstvangen Grubers eiendomme og anlegg.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 34;7 pages
Abstract:
Det er utført befaring av Røstvangens gruver og anlegg på anmodning av en bank. Det blir gitt en grundig beskrivelse av forekomstene som konkluderer med at det ved Røstvangen og Finhaugen er små malmreserver. Børsjøforekomsten er imidlertid lite undersøkt. Den har en kobberrik malm og det er mulighet for betydelige malmkvantum. Det blir gitt anvisninger på videre undersøkelser av Bjørsjøforekomsten og drift av oppredningsverket.

Hofstad, H. , 1922
Røstvangen grube, hovedoppgave ved NTH.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6471;28 pages
Abstract:
Rapporten gir en geologisk bergteknisk beskrivelse av Røstangen gruver og det blir utredet planer for utdriving av de gjennstående partier av vaskemalm. Følgende tema blir bl.a. behandlet: - Gruveanlegg - Malmgeologi - Malmkvalitet - Tidligere drift - Fremtidig drift - Beregninger og overslag.

Foslie, Steinar , 1926
Norges svovelkisforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.127;122 pages
Abstract:
This paper was written in English for the XIV International Geological Congress, Madrid 1926, as a part of its monograph on the Pyrite Resources of the World. The present Norwegian edition has nearly the same content. However, the geological review is a little more extensive, the production statistics have been carried a year forward, to the end of 1925, and some more illustrations are given. The English reader is referred to monograph of the Congress, as only a short statement of the contents is given here. On page 7-13 will be found a short account of the relation of pyrite deposits to the Caledonian mountain chain in Norway. The author maintains, that the main part of its intrusives, and with them the pyrite deposits, belong to the first period of folding processes of the Norwegian mountain chain, probably of Lower Ordovician age. On page 13-18, the characteristic features of the Norwegian pyrite deposits are described, and a summary of the recent views concerning their geology is given. According to these, a small group of pyrite deposits are bio-chemical sediments between basaltic, submarine lava beds, the greatest part of them are magmatic differentiates from gabbroidal intrusives, and a last group are hydromagmatic or hydrothermal deposits.

Theting, Fr. , 1935
Foldal. Beskrivelse til det geologiske rektangelkart. D. grubebeskrivelser. 2. Beskrivelse av Røstvanggrubene.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.145;97-106 pages

Bjørlykke, H. , 1946
Foreløpig rapport over geologiske undersøkelser ved Røstvangen grube og tilhørende gruber og skjerp ved Børsjøhø.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4463;9 pages
Abstract:
Rapporten bygger på tidligere beskrivelse av forekomstene og undersøkelser i felt og på laboratorier. Det ble optatt et geologisk kart over gruveområdet ved Røstvangen i M 1:5000. Pga. snøfall ble ikke Børsjøfeltet kartlagt på samme måte. Bergartene i området er småfoldet og viser en sterk regional metamorfose. I Røstvangenfeltet opptrer en karakteristisk muskovittskifer med granatkrystaller. Skiferen er gjennomsatt av amfibolitt som oppfattes som gabbroinstrusjoner. Likeledes opptrer en optil ti meter mektig marmorbenk som enkelte steder er grønnfarget av kromglimmer. Malmen forekommer i glimmerskifer nær grensen til overliggende amfibolitt eller hornblendeskifer. Ved Røstvangen er det drevet på fire kislinser hvor malmen består av svovel og kobberkis, sinkblende og vekslende mengder magnetitt. Vanlig er impregnasjon av magnetkis spesielt i f.b.m. amfibolitsoner. I Børsjøfeltet kjennes tre forekomster: Børsjøgruva med en fattig impregnasjonsmalm med mektighet opp til åtte m. Finhauggruva med malm som ved Røstvangen og med opptil 0,1 % kobolt. All malm over grunnstollen er utdrevet. Hamdalsgruva med en grovkornet svovel og kobberkis med sinkblende, og 0,2 - 0,3 % kobolt. Nye undersøkelser bør konsentreres til indikasjoner

Bjørlykke, H. , 1946
Diamantboringsrapport nr. 1. Diamantborhull i Røstvangen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4462;2 pages
Abstract:
Rapporten beskriver fire borhull med Røstvangen, Hamdalsgruva og Røstvanglia.

Sakshaug, G.F.; Brækken, H. , 1947
Elektromagnetisk undersøkelse Røstvangen Grube, Kvikne
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.45;18 pages
Abstract:
Undersøkelsens oppgave var å fastslå om det skulle gjenstå malm av betydning i tilknytning til Røstvangen Grube. Videre skulle det undersøkes om det i nærliggende områder finnes hittil ukjente malmer. Feltet er oppbygget over- veiende av glimmerskifer gjennomsatt av amfibolitt. Grubedriften har foregått i to avsnitt: Østre og vestre leiested som ligger ca. 100 meter fra hverandre. Malmen forekommer på grensen mellom glimmerskifer og amfibolitt og kan hen- føres til to horisonter. Undersøkelsene ble foretatt ved 500 per. el. magn. kond. målinger (Turam). Målingene ga ingen indikasjoner på noen fortsettelse av grubens malm ut over det som tidligere er kjent. I partiet mellom østre og vestre leiested ga målingene sterke indikasjoner på de mindre rike malmdannelser som gjenstår her I området som strekker seg nordøstover fra Gløtliseter til Stubbsjøen og elven Tunna (3 km) ble det påvist en rekke soner av vekslende utstrekning og led- ningsevne. sonene fortsetter trolig ut av målefeltet i begge retninger. Det er boret 3 hull på sonene, og i samtlige hull ble det funnet magnetkis.

Rui, Ingolf , 1973
Geology and structures of the Røstvangen sulphide deposit in the Kvikne district, Central Norwegian Caledonides.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.53 (4);433-442 pages
Abstract:
The Røstvangen mine occurs in a sequence of regionally metamorphosed sedimentary rocks and volcanic greenstones belonging to the Caldonides of central Norway. It is presumed to be of Cambrian age. The close spatial relationship between the greenstone and sulphide deposits in the Kvikne district in general suggests that the ore material was originally brought into the geological milieu from depth during the period of submarine volcanic activity. The structural control of the Røstvangen ore bodies indicates that a later remobilization, transport and subsequent redeposition of the sulphides in the present fold hinge position took place during Caledonian metamorphism and foldings.

Nilsen, Odd , 1978
Caledonian sulphide deposits and minor iron-formations from the southern Trondheim region, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.340;35-85 + k pages
Abstract:
Within the southern and central parts of the Trondheim region of the Norwegian Caledonides a great number of small, stratabound cupriferous pyrite deposits are confined to mafic metavolcanics of the Gula, Støren and Fundsjø Groups of the Lower Palaeozoic succession. The deposits occuring within, or in close contact with the metavolcanics are characterized by their association with minor manganiferous oxide/silicate iron-formations - better known as "vasskis" ore type - within the metamorphic low-grade areas. The iron-fprmations of the metamorphic higher grade terrains on the other hand, which are extensively developed within the Gula Group, are mostly of a pyrrhotitic sulphide/silicate type and sulphurization processes are thought to have played an important role during the metamorphism. The pyrite deposits occurring adjacent to the metavolcanics bear no relationship to the iron-formations. They are embedded in pelitic, often carbonaceous assemblages (Gula Group) or within tuffitic members of the volcanogene Støren Group, and they are thought to represent re-sedimented (reworked) deposits. The pyrite deposits display varying degree of metamorphic reconstitution and a tectonic control has apparently determined their disc- or ruler-shaped morphology.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Ese, H. 2000: Opprydding etter flere hundre år med gruvedrift på kobber- og svovelkismalmer. I Carstens, H. (red):...bygger i berge. Norsk Bergindustriforening og Den Norske Bergingeniørforening. Tapir forlag, 140-143.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0109.09 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv/massiv, finkornet pyritt+kobberkis med kvartsrik matriks
No. of registrated element analyses = 1
HE0109.10 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, finkornet magnetitt, noe planoppsprukket
No. of registrated element analyses = 1
HE0109.11 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, finkornet pyritt+kobberkis+sinkblende, kvartsrik matriks
No. of registrated element analyses = 1
HE0109.12 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Årenett/aggregater/striper av finkornet magnetkis, kobberkis og pyritt i svært finkornet magnetitt malm
No. of registrated element analyses = 1
HE0109.13 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv/aggregater av magnetkis-kobberkis+sinkblende i cummingtonitt bergart
No. of registrated element analyses = 1
HE0109.14 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, finkornet pyritt-sinkblende+kobberkis, sinkblende i smale bånd
No. of registrated element analyses = 1
HE0109.15 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, finkornet magnetkis-kobberkis+sinkblende, middelskornete kobberkis aggregater
No. of registrated element analyses = 1
HE0109.16 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv finkornet pyritt-kobberkis+sinkblende, kvartsrik matriks
No. of registrated element analyses = 1
HE0109.17 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, fin-middelskornet pyritt+kobberkis+sinkblende
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point : Røstvangen
(Object Id : 0437,012,00,01)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.3715980 Latitude: 62.3839830
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 570930 m. Y-coord: 6917709 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis


Information(s) in free text format
Free text
Østre øvre brudd ligger 15-20 m høyere og nordvest for nedre brudd: Det er langstrakt med orientering nordvest-sørvøst med en skråsynk i søsrsørøst. Bruddet er 5-10 m bredt og opptil 10 m dypt. Lagrekken omkring malmsonen kan best studeres i en 4 m lang bergbru omtrent midt i bruddet. En 0,5-2 m mektig sone med massiv kobberkisrik svovelkis (prøve HE0109.01) står relativt steilt (350°/70-80°). Under denne finnes 20-30 cm magnetkis-kobberkis malm som ligger på 1-4 m mektig amfibolitt som lokalt fører grovkornete cummingtonittaggregater. Over sulfidsone er følger 2-4 m mektig sone med massiv magnetitt (HE0109.02) som overlagres av 2 m mektig magnetitt- og pyrittførende, grovkornet amfibol+granat bergart. Over denne følger smal magnetittførende kvartsitt før glimmerrik psammitt. Malmsona representerer trolig øvre østre kislinse. Sekvensen ligger trolig i en foldeombøyning og det rett vei opp er ikke bestemt. Sør for bruddet dominerer psammittisk kvarts-biotittskifer. En prøve av typisk kobberkis-pyrittmalm er innsamlet fra blokker i bruddet (HE0109.08)

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Østre øvre brudd"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0109.01 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, fin-middelskornet kobberkis-pyritt malm
No. of registrated element analyses = 2
HE0109.02 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, finkornet magnetitt med smale karbonatbånd
No. of registrated element analyses = 1
HE0109.08 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv pyritt-kobberkis-magnetkis, pyritt dels svært finkornet med finkornete magnetkis-kobberkis strenger/aggregater
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality : Røstvangen
(Object Id : 0437,012,01,00)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.3687190 Latitude: 62.3838390
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 570782 m. Y-coord: 6917690 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis
Production
Activity: Mining Reserves:
Prod. method: Open pit and underground mining Production:
Prod. status: Disused, closed Volume of dump:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Amphibolite Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :80 / 50 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Wall rock Foliation Strike/Dip :112 / 40 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Wall rock Schistosity Strike/Dip :152 / 10 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Vestre brudd ligger ca. 200 m rett vest for østre nedre brudd. Det er 20 m langt, 10-12 m bredt og vel 10 m dypt med store blokker i bunnen og en dels gjenfylt skråsynk i sørveggen. Malmsona kan studeres nederst i veggene med unntak av i nord. Den overlagres av amfibolitt som også dominerer i dagen rundt bruddet. Bergartene er dels sterkt deformert og foliasjon varierer men har i hovedsak strøk vest-øst med svakt til moderat fall mot sør. Ved inngangen til skråsynken og i vestveggen er en over 3 m mektig malmsone som består av minst 1,5 m med massiv pyritt som overlagres av massiv magnetkis. Pyrittmalmen er dels fint båndet og inneholder varierende mengder kobberkis og sinkblende (prøver HE0109.06-.07). Størst anrikning av kobberkis finnes i massiv magnetkisdominert malm som dominerer i sør- og østveggen (HE0109.03-.05). Denne er kraftig foldet og "durchbewegt". Amfibolitten er klorittisert og fører hyppig årer og aggregater av sulfider i en 0,5-2 m bred sone mot kontakten til malmen. Stedvis finnes også uregelmessige linser med grovkornet sulfidførende amfibol-kloritt+granat bergart i omvandlingssonen. Årenettverk av sulfider i amfibolitt er vanlig i nordveggen. Rett nord for bruddet er det blottet en smal sone med massiv magnetitt og magnetittførende, grovkornet cummingtonitt bergart som kan stedvis følges mot de østre bruddene. To vertikale synker ligger henholdsvis 50 og 250 m sørsørøst for bruddet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Vestre brudd, nordøstre del"
Photo no. 2 showing Vestre brudd, østveggen"
Photo no. 3 showing Vestre brudd, sørveggen"
Photo no. 4 showing Malmsona i østveggen"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0109.03 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, fin-middelskornet kobberkis-magnetkis, kobberkis danner aggregater
No. of registrated element analyses = 2
HE0109.04 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Magnetkis-kobberkis disseminasjon/strenger i middelskornet kloritt-amfibol skifer med kvartslinser
No. of registrated element analyses = 1
HE0109.05 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, finkornet.kobberkis-magnetkis+sinkblende, (Cu-rik)
No. of registrated element analyses = 1
HE0109.06 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, finkornet pyritt-sinkblende, sinkblende-rike laminer, kvarts+biotitt matriks
No. of registrated element analyses = 1
HE0109.07 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv, finkornet pyritt-kobberkis, kvartsrik matriks, dels grovkornete amfibolaggregater
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality : Røstvangen skjerp
(Object Id : 0437,012,02,00)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.3826170 Latitude: 62.3860070
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 571495 m. Y-coord: 6917947 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis
Production
Activity: Test mining Reserves:
Prod. method: Underground mining Production:
Prod. status: Disused, closed Volume of dump: 100 m3


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Amphibole+garnet rock Sedimentary
Original rock :Exhalite
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Quartz-biotite schist Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Amphibolite Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet ligger vel 500 m østnordøst for grunnstollen i Røstvangen. Det er en stoll med retning 248° som går inn i kvarts-biotittskifer i en østvendt skråning. Sterkt skifrig amfibolitt er blottet i bekken rett nedenfor tippen. Svak disseminasjon av magnetkis finnes i skiferen, som har foliasjon 5°/40°, i taket ved stollinngangen. Tilsvarende sulfidmineralisering finnes i rustfargete blokker i tippen. I tillegg opptrer magnetkis disseminert og dels som tilnærmet massive bånd (prøve HE0109.18) i middels- til grovkornet amfibol±granat rik bergart.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0109.18 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv, finkornet magnetkis+kobberkis med mørke slirer og amfibolbånd
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 437 - 012 Røstvangen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HE0109.01 Bedrock 79200 6120 19 740 21 26.0 802.0
HE0109.01 Bedrock 69591 5937 23 772 24 26.0 765.0
HE0109.02 Bedrock 257 190 59 41 7 .5 11.0
HE0109.03 Bedrock 23400 6230 29 312 131 6.8 152.0
HE0109.03 Bedrock 22252 5996 28 315 134 8.1 134.0
HE0109.04 Bedrock 13475 1308 2 33 23 3.6 41.0
HE0109.05 Bedrock 47322 6712 23 274 123 14.2 369.0
HE0109.06 Dump 3176 13866 21 725 16 1.0 67.0
HE0109.07 Dump 30633 1291 89 413 31 7.9 126.0
HE0109.08 Dump 24099 2002 48 1224 18 9.6 310.0
HE0109.09 Bedrock 14502 1134 25 904 9 9.5 91.0
HE0109.10 Bedrock 326 63 11 6 3 .2 13.0
HE0109.11 Bedrock 16536 1803 50 608 30 6.4 235.0
HE0109.12 Dump 20228 1562 12 124 7 7.4 114.0
HE0109.13 Dump 76777 6620 24 379 33 32.2 461.0
HE0109.14 Dump 7236 34602 13 313 16 .3 57.0
HE0109.15 Dump 20098 6223 127 519 109 7.0 333.0
HE0109.16 Dump 43006 5448 54 698 12 19.9 543.0
HE0109.17 Dump 36870 8779 14 777 25 18.9 328.0
HE0109.18 Dump 923 53 11 89 225 .2 7.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
HE0109.01 2.5 .5 91 20.0 10 50.20 2 0 1
HE0109.01 2.0 1.0 139 21.4 10 20.00 90 13
HE0109.02 1.0 3.0 17 .3 5 9.00 30 2
HE0109.03 2.5 6.0 2 20.7 10 37.60 0 0 1
HE0109.03 1.0 1.0 20 22.0 4 19.00 61 2
HE0109.04 .5 .5 5 2.8 20 0.50 7 5
HE0109.05 4.0 5.0 10 25.6 21 50.00 12 13
HE0109.06 1.0 .5 138 50.3 51 39.00 5 2
HE0109.07 7.0 7.0 29 4.0 107 24.00 11 2
HE0109.08 3.0 7.0 169 6.9 4 66.00 5 2
HE0109.09 3.0 8.0 91 2.8 2 9.00 2 2
HE0109.10 2.0 1.0 8 .1 6 43.00 2 4
HE0109.11 6.0 4.0 99 7.5 5 31.00 2 2
HE0109.12 3.0 3.0 15 3.5 3 16.00 2 2
HE0109.13 5.0 8.0 34 26.6 1 37.00 2 2
HE0109.14 4.0 4.0 72 118.3 5 25.00 2 2
HE0109.15 27.0 27.0 383 19.0 9 44.00 8 2
HE0109.16 6.0 11.0 80 24.4 3 16.00 2 2
HE0109.17 6.0 4.0 85 37.0 3 48.00 10 2
HE0109.18 8.0 6.0 1 .1 90 20.00 2 2
------------------
Sample No. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
HE0109.01 73.00 6.01 0.51 1.20 10.00 20 1 40.00
HE0109.01 37.80 14 15 156 39.19
HE0109.02 .01 31 1 1131 31.92
HE0109.03 57.00 5.24 0.59 0.90 10.00 32 2 50.00
HE0109.03 32.80 9 16 88 52.83
HE0109.04 6.06 41 53 312 11.02
HE0109.05 32.40 18 14 275 48.09
HE0109.06 43.90 59 29 166 39.87
HE0109.07 17.90 32 23 1908 23.89
HE0109.08 49.40 2 3 57 43.39
HE0109.09 39.50 1 3 37 34.45
HE0109.10 .32 51 1 296 56.77
HE0109.11 36.90 33 5 209 35.74
HE0109.12 8.75 193 2 244 47.07
HE0109.13 27.80 2 2 102 31.08
HE0109.14 44.10 28 1 128 38.54
HE0109.15 35.10 13 4 258 42.88
HE0109.16 32.00 3 2 825 29.95
HE0109.17 43.80 8 5 93 41.00
HE0109.18 12.20 67 59 260 20.61
------------------
Sample No. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
HE0109.01 0.02 0.30 0 0.7 5.9 0.3 0 0.10 0.03
HE0109.01 1.00 4.00 1 5.0
HE0109.02 1.00 4.00 1 236.0
HE0109.03 0.24 0.60 0 1.1 1.8 0.7 3 0.10 0.03
HE0109.03 1.00 15.00 1 4.0
HE0109.04 1.00 4.00 1 3.0
HE0109.05 2.00 4.00 1 18.0
HE0109.06 1.00 4.00 1 0.5
HE0109.07 4.00 17.00 1 275.0
HE0109.08 2.00 4.00 1 0.5
HE0109.09 3.00 4.00 1 2.0
HE0109.10 2.00 4.00 1 0.5
HE0109.11 4.00 4.00 1 35.0
HE0109.12 3.00 4.00 1 1.0
HE0109.13 3.00 4.00 1 7.0
HE0109.14 5.00 4.00 1 0.5
HE0109.15 4.00 4.00 1 1.0
HE0109.16 2.00 4.00 1 92.0
HE0109.17 2.00 4.00 1 0.5
HE0109.18 6.00 4.00 1 10.0
------------------
Sample No. Cs* La* Ce* B* Li* Be* Al* P* Sc*
HE0109.01 0.31 0.25 0.47 1 0 0 20 0.30
HE0109.01 0.50 8
HE0109.02 0.50 2
HE0109.03 0.05 0.90 1.84 1 0 0 60 0.50
HE0109.03 0.50 2
HE0109.04 0.50 2
HE0109.05 0.50 2
HE0109.06 0.50 3
HE0109.07 0.50 2
HE0109.08 0.50 2
HE0109.09 0.50 2
HE0109.10 1.00 2
HE0109.11 0.50 2
HE0109.12 0.50 2
HE0109.13 0.50 2
HE0109.14 0.50 2
HE0109.15 1.00 2
HE0109.16 0.50 2
HE0109.17 0.50 3
HE0109.18 16.00 2
------------------
Sample No. Ti* Te* Hf* Re* Tl*
HE0109.01 25 5.16 0.05 0 0
HE0109.01
HE0109.02
HE0109.03 25 2.46 0.10 0 0
HE0109.03
HE0109.04
HE0109.05
HE0109.06
HE0109.07
HE0109.08
HE0109.09
HE0109.10
HE0109.11
HE0109.12
HE0109.13
HE0109.14
HE0109.15
HE0109.16
HE0109.17
HE0109.18


The fact sheet was created on 03.12.2023

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Geological Survey of Norway