Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit Area 437 - 020
(Last updated 12.sep.2023)

Name of Deposit Area : Børsjøhøgruva
(Object Id : 0437,020,00,00)
Drill Cores from the Deposit Area: See Borehole Area Børsjøhøgruva
Drill Cores from the Deposit Area: See Borehole Area Børsjøhø

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.2835260 Latitude: 62.4067960
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 566326 m. Y-coord: 6920157 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis Co
Production
Activity: Test mining Reserves:
Prod. method: Underground mining Production:
Prod. status: Disused, closed Volume of dump: 300 m3

Importance
Public: Not Assessed (reg. 18.02.2015)
Economical: Not classified/evaluated

Operations
From - To Activity Comments
1912 - 1916 Core drilling Company/Institution :A/S Røstvangen
1913 - 1914 Test mining Company/Institution :A/S Røstvangen
1945 - 1945 Geophysics Company/Institution :Geofysisk Malmleting
1945 - 1946 Geology Company/Institution :NGU
Geop
1957 - 1957 Core drilling Company/Institution :Lysaker Kjemiske
1975 - 1975 Geophysics Company/Institution :Folldal Verk A/S
1998 - 1999 Sampling Company/Institution :NGU
1999 - 1999 Geology Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Dating: Method:
Genesis: Volcex Form: Plate
Main texture: Foliated Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Chloritisation
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Trondheim Nappe Complex
Tectonic complex: Gula Nappe
Igneous complex:
Group: Gula Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Mica Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Quartz-chlorite schist Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Quartz-biotite schist Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Amphibolite Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Schistosity Strike/Dip :2 / 38 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Wall rock Schistosity Strike/Dip :24 / 26 Post-mineralisation ;...Effect :None
Wall rock Foliation Strike/Dip :44 / 45 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Tre malmforekomster hvor det var betydelig aktivitet i perioden 1910-1920 ligger i åpent fjellterreng i sørskråningen av store Børsjøhø (1303 moh); HE0114 Hamndalsgruva, HE0115 Finnhauggruva og HE0116 Børsjøhøgruva. Feltet nåes fra nord til fots (4-5 km) etter kjøring på bomvei opp til Bubakken klebersteinsbrudd øst for Gråhøa. I sør går det bilvei opp Rødalen og deretter en dårlig vei i terrenget (ca. 9 km) fram til Finnhaugseter i Gløtdalen rett sør for Børsjøhø. Forekomstene i Børsjøhøfeltet ligger i metasedimenter og mafiske metavulkanitter som tilhører Gulagruppen. Strøket er generelt nordnordøst-sørsørvest med moderat fall mot østsørøst (35°-45°). Metasedimentene består av psammittiske kvarts-biotitt skifre, som dels er karbonatførende, i veksling med glimmerskifre. Metavulkanittene danner tynne soner (få meter ¿ 1-200 m) med amfibolitt som fortsetter usammenhengende nordnordøstover mot Kviknegruvene (HE0146). Børsjøhøforekomsten ligger i nedre del av en bred amfibolitt, mens Finnhaugforekomsten opptrer i metasedimenter under den samme amfibolitten. Hamndalforekomsten ligger lengre vest og tektonostratigrafisk lavere enn de andre, langs kontakten mellom en smal amfibolitt og metasedimenter. Ved tidligere vurderinger er det antatt at malmen i Børsjøhø har størst økonomisk potensiale. Bjørlykke (1946) anga mengde påvist malm til 900.000 t med 1,8-2,0 % kobber og minst 2 mill. t sannsynlig malm. Disse anslag synes å være noe optimistiske på et spinkelt datagrunnlag Størst produksjon har det vært i Finnhaug med ca. 7000 t malm (Theting 1928), mens Hamndal er den rikeste og minste av dem. Ingen av forekomstene i Børsjøhøfeltet antas å ha økonomisk interesse. Børsjøhøforekomsten ble først påvist, samtidig med at undersøkelsesarbeidene startet i Røstvangen i perioden 1904-08. Undersøkelser startet i 1908, og ved diamantboring i 1912 ble det påvist en vel 6 m mektig sone med vaskemalm som besto av kraftig disseminasjon av kobberkis i kvarts-kloritt skifer (Bjørlykke 1946). Denne ble fulgt opp med en dagskjæring med en kort synk rett i sør, og ca. 40 m lavere i terrenget en 140 m lang stoll med korte feltorter og en synk i 1913-14. Ytterligere diamantboring ble gjennomført i 1916. Malmsonen, med bredde 3-11 m ble påvist i en lengde av 200 m langs fallet og 200 m langs strøket, men kun 628 t vaskemalm er utdrevet (Thonstad 1919, Theting 1928). Senere undersøkelser omfatter geofysisk (EM-Turam) og geologisk kartlegging av Geofysisk Malmleting og NGU i 1945-46 (Sakshaug & Brækken 1947, Bjørlykke 1946, 1947), kjerneboring av Lysaker Kjemiske i 1957 (Rui 1990) og CP-målinger og kjemiske analyser av Folldal Verk i 1975 (Killi 1975). Malmen har utgående 1220 moh hvor en 32 m lang dagskjæring lang med retning 288° er anlagt. Den er opptil 3 m høy, 2-2,5 m bred i bunnen og 4-5 m bred i toppen. Innerst i skjæringa, lengst i vest, finnes 2-3 m mektig amfibolitt som dels er skifrig (24°/36°) og dels massiv. Den overlagres av en smal (20-40 cm) sone med dels granatførende kvartsitt (prøve HE0117.06). Deretter følger minst 4 m mektig kvarts-kloritt skifer (skifrighet 2°/38°) med varierende disseminasjon av kobberkis og magnetkis (HE0117.05) før veggen er gått i ras over en lengde av 7 m. Den tilsvarer trolig ikke den rikeste delen av malmsonen som i eldre rapporter er angitt å ha en sann mektighet på 6 m antas være skjult av raset. De ytterste 10 m av dagskjæringa domineres av finkornet amfibolitt med tynne kvartsårer og svak disseminasjon av sulfider. På tippen er innsamlet prøve av sterk disseminasjon av kobberkis og magnetkis i kvarts-klorittskifer (prøve HE0117.02) som antas representere typisk malm. I tillegg finnes også mer massiv malm dominert av henholdsvis pyritt og sinkblende (HE0117.01), magnetkis, kobberkis og sinkblende (HE0117.03) og magnetkis (HE0117.04). Stollen er 140 m lang og ligger ca. 40 m lavere i terrenget enn dagskjæringa. Malmsonen ble påtruffet etter 123 m i 1914. Ved inngangen til stollen dominerer tilnærmet flattliggende psammittisk, kvarts-biotitt skifer. Utstrekte kvartsrike linser gir den en breksjeliknende tekstur. En typisk prøve av båndet, semi-massiv pyritt-magnetkis-kobberkis+sinkblende malm (HE0117.05) er innsamlet fra tippen som har volum på ca. 300 m3.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Børsjøhø dagskjæring"
Photo no. 2 showing Børsjøhø dagskjæring, nordveggen"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Thonstad, Gjerløv , 1920
Bergteknisk-geologisk beskrivelse av Røstvangen grube med forekomstene ved Borsjøhaugene.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Theting, F. , 1928
Røstvangen gruber.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 935;15 pages
Abstract:
Følgende forekomster blir beskrevet: - Røstvangen gruver. Forekomsten opptrer som en rustsone med jernhatt som markerer malmens utgående. Mineraliseringen er kobberholdig svovelkis, tildels som ren kis (eksportkis), tildels som impregnasjon i glimmerskifer. Det blir gitt en bred beskrivelse av de malmgeologiske forholdene, anrikningsanlegg og produksjon, samt over gruveanleggene og de utførte undersøkelsesarbeider. - Bårsjøliafeltet består av tre adskilte forekomster: 1) Finnhauggruva hvor malmen opptrer som kobberholdig svovelkis i en 50 m bred gang og med ca 2 m mektighet som synes å holde seg konstant mot dypet. Gruva ble drevet i årene 1916-21. 2) Hamdalsgruva, hvor malmen blir beskrevet som meget kobberrik. Det er bare utført undersøkelsesarbeider ved forekomsten. 3) Bjørsjølias gruver hvor malmgangen er en 6-7 m mektig impregnasjonssone med ujevn svovel- og magnetkismineralisering. Forekomsten blir beskrevet som ikke drivverdig. Rapporten er håndskrevet.

Bjørlykke, H. , 1946
Foreløpig rapport over geologiske undersøkelser ved Røstvangen grube og tilhørende gruber og skjerp ved Børsjøhø.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4463;9 pages
Abstract:
Rapporten bygger på tidligere beskrivelse av forekomstene og undersøkelser i felt og på laboratorier. Det ble optatt et geologisk kart over gruveområdet ved Røstvangen i M 1:5000. Pga. snøfall ble ikke Børsjøfeltet kartlagt på samme måte. Bergartene i området er småfoldet og viser en sterk regional metamorfose. I Røstvangenfeltet opptrer en karakteristisk muskovittskifer med granatkrystaller. Skiferen er gjennomsatt av amfibolitt som oppfattes som gabbroinstrusjoner. Likeledes opptrer en optil ti meter mektig marmorbenk som enkelte steder er grønnfarget av kromglimmer. Malmen forekommer i glimmerskifer nær grensen til overliggende amfibolitt eller hornblendeskifer. Ved Røstvangen er det drevet på fire kislinser hvor malmen består av svovel og kobberkis, sinkblende og vekslende mengder magnetitt. Vanlig er impregnasjon av magnetkis spesielt i f.b.m. amfibolitsoner. I Børsjøfeltet kjennes tre forekomster: Børsjøgruva med en fattig impregnasjonsmalm med mektighet opp til åtte m. Finhauggruva med malm som ved Røstvangen og med opptil 0,1 % kobolt. All malm over grunnstollen er utdrevet. Hamdalsgruva med en grovkornet svovel og kobberkis med sinkblende, og 0,2 - 0,3 % kobolt. Nye undersøkelser bør konsentreres til indikasjoner

Bjørlykke, H. , 1947
Undersøkelsesarbeider i Børsjøfeltet og Røstvangen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4461;19 pages
Abstract:
Det er foretatt geologisk kartlegging over Børsjøfeltet. Tidligere er det utført elektriske målinger og diamantboringer. Den vestre delen av feltet er i hovedsak bygd opp av glimmerskifre med enkelte soner av grafitt og smale lag hornblendeskifer. I øst forekommer en mektig hornblende skifer. Det blir gitt en bred beskrivelse av de malmgeologiske forholdene ved de enkelte forekomstene og det er utført malmberegninger. Det konkluderes med at all kjent malm ligger i glimmerskifer nær overliggende hornblendeskifer og at malmen genetisk er knyttet til denne. De elektriske målingene ble vanskeliggjort av magnetkislag som ofte har stor utstrekning og skjermer for nyttbar malm. Det foreligger fortsatt muligheter for eventuell at drivverdig malm kan forekomme. Tilslutt blir det gitt en beskrivelse av 11 borhull.

Sakshaug, G. F.; Brækken, H. , 1947
Elektromagnetisk undersøkelse Børsjøhø, Kvikne.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.47;19 pages
Abstract:
Det var stilt som oppgave å klarlegge utstrekningen av malmforekomstene i Hamdals - Finnhaug - og Borsjøhø gruber. Videre skulle det undersøkes om det kunne finnes hittil ukjente malmer i dette området. I de to førstnevnte gruber opptrer forholdsvis kobberrik malm, mens det i sistnevnte opptrer impreg- nasjonsmalm med lite kobber. Fra den tidligere grubedrift visste man at malmen ligger i glimmerskifer med amfibolitt i heng. Oppdragsgivers geologiske konsulent var dr. H. Bjørlykke. Undersøkelsene ble utført ved elektromagnetisk konduktive målinger (Turam). Det undersøkte området har en utstrekning på ca. 8 km2. Målingene viser at ledende soner strekker seg gjennom størstedelen av det undersøkte område mellom Børsjøhø og elven Gløta. Ved Børsjøhø Grube og Hamdals Grube ble det påvist ledende soner av noe større utstrekning. Ved Finnhaug Grube ble det påvist soner av mindre utstrekning. På noen av de ledende soner som ble påvist utenfor grubeområdene er det foretatt diamant- boringer. Det ble hovedsakelig påtruffet magnetkis.

Nilsen, Odd , 1978
Caledonian sulphide deposits and minor iron-formations from the southern Trondheim region, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.340;35-85 + k pages
Abstract:
Within the southern and central parts of the Trondheim region of the Norwegian Caledonides a great number of small, stratabound cupriferous pyrite deposits are confined to mafic metavolcanics of the Gula, Støren and Fundsjø Groups of the Lower Palaeozoic succession. The deposits occuring within, or in close contact with the metavolcanics are characterized by their association with minor manganiferous oxide/silicate iron-formations - better known as "vasskis" ore type - within the metamorphic low-grade areas. The iron-fprmations of the metamorphic higher grade terrains on the other hand, which are extensively developed within the Gula Group, are mostly of a pyrrhotitic sulphide/silicate type and sulphurization processes are thought to have played an important role during the metamorphism. The pyrite deposits occurring adjacent to the metavolcanics bear no relationship to the iron-formations. They are embedded in pelitic, often carbonaceous assemblages (Gula Group) or within tuffitic members of the volcanogene Støren Group, and they are thought to represent re-sedimented (reworked) deposits. The pyrite deposits display varying degree of metamorphic reconstitution and a tectonic control has apparently determined their disc- or ruler-shaped morphology.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Killi, I. 1975: Potensialmålinger (CP), Børsjøjø. Bergvesenet rapport BV 4134.


Rui, I. 1990: Sulfidforekomstene i Børsjøhøfeltet. Bergvesenet rapport BV 4142, 6s.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0117.01 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, finkornet pyritt-sinkblende+kobberkis malm med grovkornete klorittlaminer
No. of registrated element analyses = 2
HE0117.02 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Disseminasjon av grovkornet magnetkis-kobbberkis i kvarts-kloritt skifer
No. of registrated element analyses = 2
HE0117.03 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massive årer/bånd med kobberkis-magnetkis+sinkblende, middelskornet, i kvarts-biotitt skifer
No. of registrated element analyses = 2
HE0117.04 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, finkornet magnetkis+kobberkis malm med få biotittblaster
No. of registrated element analyses = 2
HE0117.06 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv/disseminasjon av pyritt-magnetkis-kobberkis+sinkblende i kloritt-amfibol-kvarts bergart (samleprøve)
No. of registrated element analyses = 2
HE0117.07 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Svak disseminasjon av finkornet magnetkis+kobberkis+pyritt i granatførende kvartsitt
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point : Børsjøhø grunnstollen
(Object Id : 0437,020,00,01)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.2865710 Latitude: 62.4061940
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 566485 m. Y-coord: 6920093 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis


Information(s) in free text format
Free text
Stollen er 140 m lang og ligger ca. 40 m lavere i terrenget enn dagskjæringa. Malmsonen ble påtruffet etter 123 m i 1914. Ved inngangen til stollen dominerer tilnærmet flattliggende psammittisk, kvarts-biotitt skifer. Utstrekte kvartsrike linser gir den en breksjeliknende tekstur. En typisk prøve av båndet, semi-massiv pyritt-magnetkis-kobberkis+sinkblende malm (HE0117.05) er innsamlet fra tippen som har volum på ca. 300 m3.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0117.05 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv/båndet pyritt-magnetkis-kobberkis+sinkblende med glimmer laminer (typisk malm)
No. of registrated element analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality : Børsjøhø skjerp 1
(Object Id : 0437,020,01,00)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.2968140 Latitude: 62.4152610
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 566994 m. Y-coord: 6921114 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis
Production
Activity: Pitting Reserves:
Prod. method: Production:
Prod. status: Volume of dump: 50 m3


Operations
From - To Activity Comments
1998 - 1998 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Quartz-chlorite schist Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Quartz-biotite schist Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Amphibolite Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :12 / 45 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
På nordsida av store Børsjøhø, ca. 1180 moh, ligger et skjerp som er en 12 m lang og 2-3 m bred dagskjæring med retning 198°. Den sørlige enden av skjerpet er i hovedsak gjenrast. Malmsonen er ikke blottet og kun små nabber med sterkt skifrig kvarts-kloritt skifer stikker fram. Den overlagres i østveggen av en smal sone med amfibolitt. Over denne følger kvarts-biotitt skifer med foliasjon 12°/45° og kvartsitt. To malmtyper dominerer på tippen; tilnærmet massiv pyritt (prøve HE0117.09) og massiv magnetkis-sinkblende (HE0117.10).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0117.09 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv/semi-massiv, finkornet pyritt+sinkblende, kvarts-matriks
No. of registrated element analyses = 1
HE0117.10 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, middelskornet magnetkis-sinkblende+kobberkis, få finkornete kobberkis aggregater
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality : Børsjøhø skjerp 2
(Object Id : 0437,020,02,00)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.3089240 Latitude: 62.4188330
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 567611 m. Y-coord: 6921524 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Kis
Production
Activity: Pitting Reserves:
Prod. method: Production:
Prod. status: Volume of dump:


Operations
From - To Activity Comments
1998 - 1998 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Calcite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Amphibolite Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :330 / 45 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Et lite skjerp ligger i en skråning ca. 100 m sør for et lite vann (1024) nordøst for skjerp 1 på nordsida av store Børsjøhø. Ca. 4 m3 er sprengt ut på østsida av en liten knaus. En tilnærmet 20-30 cm bred malmsone overlagres av amfibolitt med foliasjon 330°/45° i vest. Blokker med tilnærmet massiv magnetkis med kalkspatrik grunnmasse (prøve HE0117.08) finnes i tillegg til svakere disseminasjon av sulfider i grovkornet amfibolrik bergart. Rustsona er ca. 1 m mektig og kan følges videre sørvestover i terrenget.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0117.08 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv/semi-massiv magnetkis, finkornet, i finkornet kalkspatrik matriks
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 437 - 020 Børsjøhøgruva

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HE0117.01 Dump 3612 33305 89 975 30 1.1 13.0
HE0117.01 Dump 3060 36600 72 839 24 1.6 15.0
HE0117.02 Dump 16792 3403 19 67 106 7.7 13.0
HE0117.02 Dump 15100 3510 46 68 98 6.7 20.0
HE0117.03 Dump 67902 19978 36 221 171 39.1 469.0
HE0117.03 Dump 60000 18900 51 171 142 30.1 360.0
HE0117.04 Dump 5670 5050 53 110 201 3.0 8.0
HE0117.04 Dump 6633 5164 45 127 231 4.1 6.0
HE0117.05 Dump 13061 5246 20 300 49 5.0 52.0
HE0117.05 Dump 12500 5260 57 292 41 4.0 45.0
HE0117.06 Bedrock 5140 3173 24 108 41 2.9 32.0
HE0117.06 Bedrock 6340 3520 56 109 41 3.6 20.0
HE0117.07 Bedrock 548 134 10 10 14 .2 2.0
HE0117.08 Dump 607 65 11 91 230 1.5 6.0
HE0117.09 Dump 1374 3588 245 572 60 4.7 12.0
HE0117.10 Dump 5273 17859 418 76 212 12.9 15.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
HE0117.01 4.0 4.0 144 464.9 9 17.00 18 2
HE0117.01 12.0 1.0 114 367.0 10 29.80 2 0 2
HE0117.02 1.0 3.0 11 12.7 3 7.00 29 2
HE0117.02 2.5 1.0 5 10.4 10 8.27 2 0 1
HE0117.03 6.0 6.0 20 97.9 24 21.00 77 10
HE0117.03 8.0 .5 5 76.6 50 19.30 2 0 2
HE0117.04 2.5 2.0 1 20.6 40 15.80 1 0 2
HE0117.04 1.0 5.0 10 22.7 23 11.00 35 9
HE0117.05 .5 3.0 91 18.1 42 18.00 15 5
HE0117.05 2.5 .5 71 14.7 60 21.50 1 0 1
HE0117.06 .5 3.0 35 7.9 27 14.00 21 4
HE0117.06 2.5 .5 27 7.8 30 16.00 2 0 1
HE0117.07 2.0 1.0 7 .8 32 1.00 2 6
HE0117.08 1.0 10.0 8 1.1 45 8.00 2 2
HE0117.09 5.0 3.0 159 11.0 4 16.00 7 2
HE0117.10 2.0 7.0 9 58.7 3 21.00 9 2
------------------
Sample No. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
HE0117.01 43.10 91 52 230 41.27
HE0117.01 45.00 3.84 0.40 9.88 10.00 119 32 37.20
HE0117.02 12.10 142 227 680 24.05
HE0117.02 16.00 16.90 0.30 0.54 9.84 201 234 25.10
HE0117.03 23.50 75 73 269 39.88
HE0117.03 29.00 6.24 0.33 1.97 10.00 88 46 34.90
HE0117.04 22.00 5.00 0.37 0.45 10.00 78 35 42.40
HE0117.04 27.70 67 48 238 46.26
HE0117.05 16.90 89 102 195 19.25
HE0117.05 22.00 9.06 0.21 0.94 10.00 82 86 19.35
HE0117.06 9.80 99 145 524 14.01
HE0117.06 10.00 15.25 0.18 0.52 8.57 168 152 17.05
HE0117.07 .89 22 13 308 5.07
HE0117.08 19.60 88 20 741 34.09
HE0117.09 41.60 9 7 138 44.08
HE0117.10 34.00 4 19 433 50.06
------------------
Sample No. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
HE0117.01 1.00 4.00 2 1.0
HE0117.01 0.33 4.30 0 2.5 2.4 6.7 6 0.20 0.03
HE0117.02 1.00 4.00 1 1.0
HE0117.02 0.07 9.20 0 1.6 20.7 17.4 32 0.10 0.09
HE0117.03 1.00 4.00 3 0.5
HE0117.03 0.79 1.30 0 11.0 11.8 4.0 18 0.20 0.05
HE0117.04 0.24 1.00 0 9.7 6.3 3.9 11 0.10 0.03
HE0117.04 1.00 4.00 1 0.5
HE0117.05 1.00 4.00 1 1.0
HE0117.05 0.05 1.20 0 11.8 33.9 3.3 13 0.30 0.03
HE0117.06 1.00 4.00 1 1.0
HE0117.06 0.64 3.00 0 12.2 31.2 15.0 32 1.00 0.10
HE0117.07 3.00 4.00 1 4.0
HE0117.08 6.00 4.00 5 24.0
HE0117.09 1.00 4.00 1 0.5
HE0117.10 1.00 4.00 1 0.5
------------------
Sample No. Cs* La* Ce* B* Li* Be* Al* P* Sc*
HE0117.01 1.00 3
HE0117.01 0.31 1.90 4.46 7 0 1 540 4.10
HE0117.02 0.50 2
HE0117.02 0.17 2.00 5.61 41 0 7 600 35.20
HE0117.03 0.50 10
HE0117.03 0.92 2.30 5.16 15 0 2 140 9.20
HE0117.04 0.81 1.00 2.44 13 0 1 100 7.00
HE0117.04 0.50 6
HE0117.05 0.50 2
HE0117.05 1.50 0.25 1.44 23 0 5 40 10.30
HE0117.06 0.50 2
HE0117.06 1.34 2.20 5.53 43 0 6 600 26.40
HE0117.07 5.00 11
HE0117.08 13.00 2
HE0117.09 2.00 6
HE0117.10 0.50 2
------------------
Sample No. Ti* Te* Hf* Re* Tl*
HE0117.01
HE0117.01 230 0.58 0.20 0 0
HE0117.02
HE0117.02 490 0.94 0.90 0 0
HE0117.03
HE0117.03 540 1.23 0.40 0 0
HE0117.04 490 1.36 0.30 0 0
HE0117.04
HE0117.05
HE0117.05 1600 0.90 0.50 0 0
HE0117.06
HE0117.06 3430 0.58 0.90 0 0
HE0117.07
HE0117.08
HE0117.09
HE0117.10


The fact sheet was created on 03.12.2023

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Geological Survey of Norway