Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit Area 439 - 022
(Last updated 22.mar.2024)

Name of Deposit Area : Rødalen
(Object Id : 0439,022,00,00)
Drill Cores from the Deposit Area: See Borehole Area Rødalen

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Folldal (0439)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.3145060 Latitude: 62.2854780
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 568201 m. Y-coord: 6906675 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Kis
Production
Activity: Mining Reserves:
Prod. method: Open pit and underground mining Production: 40 thousand tons
Prod. status: Disused, closed Volume of dump: 500 m3

Importance
Public: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Economical: Minor interest , (Confirmed 15.mar.2002 by Jan Sverre Sandstad)

Products
Element/product Crude ore grade or quality
CU 1.13 %
ZN 0.2 %

Operations
From - To Activity Comments
1750 - 1770 Regular production Company/Institution :Fredrik Gaves Verk/Folldal Verk
1780 - 1810 Regular production
1908 - 1918 Test mining Company/Institution :Bergmester P. Mortenson

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Dating: Method:
Genesis: Volcex Form: Lens
Main texture: Vein network Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: No country rock alteration
Strike/Dip: 160 / 70 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Trondheim Nappe Complex
Tectonic complex: Gula Nappe
Igneous complex:
Group: Gula Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Amphibolite Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Calcareous mica schist Sedimentary
Original rock :Argillaceous sediment
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
The Rødalen deposit was mined in the period between 1750 to 1810, with further exploration until 1918. About 40 000 t of copper-rich ore was produced. The deposit is hosted by quartzite and thin horizons of amphibolite in generally calcareous biotite mica schist of the Gula group. The mineralizations is totally covered by waste but old reports describe the ore as 1-2 m wide ore zones rich in chalcopyrite and zones of massive pyrite and pyrrhotite.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Dagåpning i Gammelgruva"
Photo no. 2 showing Rødalen, Gammelgruva"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Essendrop J. , 1767
Beretning om Rødals gruve.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 417;6 pages
Abstract:
Historisk rapport om driften.

Egge, A. , 1913
Kort rapport over Rødals eller Joachimsdals gamle, nedlagte gruve.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 418;7 pages
Abstract:
Gamle Rødalsgruven ble anlagt rundt 1750 på en kobberkisførende kvarsittgang. Driften ble innstilt rundt 1770 og gruven antas å være utdrevet. Senere undersøkelser viser kun noe impregnasjon av kobberkis i en strosse ca. 47 m. N for gruvens dagåpning. Mineraliseringen så lovende ut med ca. 1 m. mektighet fordelt på to striper og en kobbergehalt på ca. 4 - 5%. Mulighetene for ny drift i området synes å være knyttet til denne strossa. En fransk oversettelse av rapporten er vedlagt.

Mortenson, Per , 1915
Privat skriv om Rødalsfeltet. Årsberetnig for Rødals gruve, 1914.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1681;4 pages
Abstract:
Rapporten beskriver Rødalsfeltet når det gjelder tidligere drift, mektigheter, gehalter osv. Undertegnede henstiller til folk som har interesse for bergverksdrift om å delta i foretagendet ved å stifte et aktieselskap.

Mortenson, Per , 1917
Oversigt. Rødalsgruben.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4425;7 pages
Abstract:
Rapporten inneholder: - Resyme over arbeidene som er utført ved Rødalsgruven, inkl. gruvens, stollenes og ortenes beliggenhet, mineraliseringstype, mektigheter osv. - Statistikk for driften og utgifter vedr. driften for november 1915 til utgangen av 1916.

Mortenson, Per , 1923
Rødalens gruvefelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 670;6 pages
Abstract:
Rapporten inneholder en historisk oversikt med bl.a. beskrivelse av strossene og analyseresultater. Tektonikken i feltet er vanskelig og mye er ennå ikke oppklart. Karakteristiske trekk er: A. Genetisk sammenheng a. med granittinjeksjoner og b. med amfibolittiske bånd. Svovelkisen er mest bundet til a. og magnetkisen til b. Kobberkis opptrer både med svovelkis og magnetkis. Gamlegruven er av a - typen og Helena Katarina av b - typen. B. Dragning i feltet av de enkelte malmlinser er som regel m/N. C. De enkelte malmgener følger hverandre, som regel i horisontalplanet i retning høyre og i vertikalplanet i retning hengen. D. Sammenknytninger har spilt en stor rolle samtidig med og etter malmdannelsen.

Mortenson, M. , 1967
P. M. Rødalsgruva - Folldal.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3922;2 pages
Abstract:
Fra gammelt har bergmenn og geologer ansett Gammelgruben som en gangforekomst hvis malm skar gjennom skiferen. Denn oppfatning må skyldes at gruvens dagåpning viser en dragning mot V sett i relasjon til skiferstrøket. Imidlertid har den antatte dragning en ren topografisk årsak da terrengformasjonen har sterk fall fra S til N. Gammelgruben ligger i virkeligheten konkordant skifrene. Undersøkelse av skifrenes strøk og fall i grunnstollen viser at fallet avtar fra dagen til stollen hvor fallet er ca. 45 grader og at skifrene har samme strøk som dagstollen. På stuff i grunnstollen er det i sålen påtruffet en felsitt med lett kisimpregnasjon.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0132.01 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Finkornete kobberkis aggregater/stikk i grå kvartsitt og biotittskifer
No. of registrated element analyses = 1
HE0132.02 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Kobberkis-pyritt aggregater/stikk i biotittrik, mørk grå kvartsitt/skifer
No. of registrated element analyses = 1
HE0132.03 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Kobberkis stikk i foliert, lys kvartsitt
No. of registrated element analyses = 1
HE0132.04 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :pyritt, massiv, middelsk., litt kvarts matriks
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point : Gammelgruva sør
(Object Id : 0439,022,00,01)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Folldal (0439)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.3159290 Latitude: 62.2846060
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 568277 m. Y-coord: 6906580 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Kis


Information(s) in free text format
Free text
En dagskjæring ligger ca. 50 m sør for Gammelgruva. Sulfidmineralisering opptrer i en opptil 0,5 m bred kvartsittisk benk i glimmerskifer med foliasjon 196°/60°. Skiferen er anriket på biotitt langs grensa til kvartsitten. Svak disseminasjon av sulfider er mest vanlig, men semi-massive linser med pyritt, sinkblende og kobberkis finnes også (prøve HE0132.05). Malmsona er oppfart i en lengde av ca. 20 m.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0132.05 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv, finkornet.pyritt-sinkblende+kobberkis, kobberkis og cummingtonitt er anrika langs randa av kvartsitt
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality : Nygruva
(Object Id : 0439,022,01,00)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Folldal (0439)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.3146620 Latitude: 62.2870020
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 568206 m. Y-coord: 6906845 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Kis
Production
Activity: Mining Reserves:
Prod. method: Open pit and underground mining Production:
Prod. status: Disused, closed Volume of dump:


Information(s) in free text format
Free text
Nygruva og Helene Kathrine var opprinnelig to gruver som lå nær hverandre. I dag er åpningene tilnærmet fullstendig overdekket. Kun en mindre knaus med amfibolitt og klorittrik glimmerskifer med foliasjon 190°/75° står igjen i området ved Nygruva. Malmprøver er innsamlet på tippen (prøvene HE0132.08-.10). Massiv magnetkis med kobberkis finnes hyppigere her enn ved Gammelgruva, men tilsvarende kobberkismineralisering i kvartsitt er også vanlig.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0132.08 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, finkornet magnetkis+kobberkis breksjemalm, få runde bergartsfragmenter
No. of registrated element analyses = 1
HE0132.09 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Moderat disseminasjon/strenger av finkornet kobberkis-magnetkis+pyritt i middelskornet kvartsitt
No. of registrated element analyses = 1
HE0132.10 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Magnetkis-kobberkis-pyritt, disseminasjon/smale bånd i kvartsitt med feltspat og amfibol
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality : Klettgruva
(Object Id : 0439,022,02,00)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Folldal (0439)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.3140060 Latitude: 62.2847140
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 568177 m. Y-coord: 6906590 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Kis
Production
Activity: Test mining Reserves:
Prod. method: Open pit mining Production:
Prod. status: Disused, closed Volume of dump:


Information(s) in free text format
Free text
Klettgruva ligger vel 100 m sørvest for Gammelgruva. Dagskjæringa er delvis gjenfylt, men opptil 3 m høye vegger står igjen i sør og øst. Det har opprinnelig vært en synk, med orter på et dyp av 8 m både mot sør og nord, henholdsvis 4 og 8 m lange. Magnetkis, pyritt og kobberkis opptrer disseminert og på smale striper og kryssende stikk i en bredde av 2 m i kvartsittisk benk (prøve HE0132.06-.07). I heng opptrer amfibolitt som overlagres av glimmerskifer med foliasjon 190°/55°, mens karbonatførende glimmerskifer finnes i ligg. Tippen har et volum på vel 100 m3. Det er sprengt noe i den samme sonen lengre sør, ca. 20 m høyere i terrenget.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Klettgruva, dagskjæring"
Photo no. 2 showing Malmsona i Klettgruva"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0132.06 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Svak disseminasjon/korte strenger av pyritt-magnetkis+kobberkis i gråhvit kvartsitt
No. of registrated element analyses = 1
HE0132.07 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Svak-moderat disseminasjon av finkornet pyritt som er anrika i grå kvartsitt langs overgangen til lys kvartsitt
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality : Ulvdalen
(Object Id : 0439,022,03,00)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Folldal (0439)
Map 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.3194550 Latitude: 62.2903180
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 568447 m. Y-coord: 6907220 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Kis
Production
Activity: Pitting Reserves:
Prod. method: Production:
Prod. status: Volume of dump:


Information(s) in free text format
Free text
Ulvdalen skjerp er også kalt Magneskjerpet og ligger ca. 450 m nordnordøst for Nygruva. Skjerpet er vannfylt med 1x2 m sidekanter. Sterkt forvitra amfibolitt og biotittskifer med få cm brede kvartsittiske lag er blottet. Massiv magnetkis i kvartsittisk grunnmasse dominerer både i fast fjell og på tippen (prøve HE0132.11).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0132.11 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv, finkornet magnetkis med finkornet kvartsrik matriks
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 439 - 022 Rødalen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HE0132.01 Dump 18373 816 10 9 25 4.6 280.0
HE0132.02 Dump 13670 768 20 43 15 2.3 383.0
HE0132.03 Dump 18130 623 7 7 5 5.1 962.0
HE0132.04 Bedrock 1548 332 13 1083 19 1.9 688.0
HE0132.05 Bedrock 7118 13305 4 63 15 6.7 582.0
HE0132.06 Dump 2544 445 12 31 41 3.1 215.0
HE0132.07 Dump 220 618 52 22 34 1.3 264.0
HE0132.08 Dump 11953 687 17 399 178 2.4 73.0
HE0132.09 Dump 18507 1021 17 119 39 2.2 113.0
HE0132.10 Dump 10068 684 13 81 45 2.2 404.0
HE0132.11 Dump 306 18 16 56 186 .8 17.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
HE0132.01 4.0 1.0 1 4.9 117 11.00 2 4 1.93
HE0132.02 6.0 2.0 8 2.7 165 7.00 3 2 2.78
HE0132.03 4.0 4.0 1 3.8 71 5.00 9 12 1.94
HE0132.04 5.0 4.0 65 .1 12 87.00 2 2 45.40
HE0132.05 3.0 3.0 10 61.1 1 57.00 6 5 17.00
HE0132.06 4.0 7.0 132 2.6 1 13.00 3 2 7.58
HE0132.07 6.0 9.0 231 4.2 2 12.00 3 2 7.87
HE0132.08 12.0 15.0 1 .5 5 57.00 2 2 35.00
HE0132.09 7.0 19.0 4 6.9 85 1.00 3 2 7.87
HE0132.10 4.0 6.0 1 4.2 59 3.00 11 2 9.06
HE0132.11 16.0 24.0 635 .1 5 14.00 12 2 17.20
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
HE0132.01 71 22 667 4.65 11.00 9.00 1 8.0 11.00
HE0132.02 200 36 1907 7.35 7.00 4.00 1 17.0 15.00
HE0132.03 21 6 282 2.99 6.00 4.00 1 6.0 6.00
HE0132.04 93 2 89 43.78 5.00 4.00 1 0.5 1.00
HE0132.05 2 1 59 13.76 1.00 4.00 2 0.5 0.50
HE0132.06 38 8 89 7.87 2.00 4.00 1 4.0 2.00
HE0132.07 50 7 40 7.47 2.00 4.00 1 16.0 1.00
HE0132.08 29 2 31 55.48 4.00 4.00 1 0.5 0.50
HE0132.09 67 11 339 13.25 2.00 4.00 1 13.0 2.00
HE0132.10 89 27 181 14.80 3.00 4.00 2 10.0 4.00
HE0132.11 114 16 835 28.92 4.00 4.00 1 29.0 22.00
------------------
Sample No. B*
HE0132.01 2
HE0132.02 2
HE0132.03 2
HE0132.04 2
HE0132.05 2
HE0132.06 2
HE0132.07 13
HE0132.08 2
HE0132.09 2
HE0132.10 2
HE0132.11 3


The fact sheet was created on 17.04.2024

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Geological Survey of Norway