Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit Area 437 - 042
(Last updated 12.sep.2023)

Name of Deposit Area : Kviknegruvene
(Object Id : 0437,042,00,00)
The deposit area belongs to the Province : Kvikne

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikne (1620-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.4272760 Latitude: 62.5497940
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 573401 m. Y-coord: 6936241 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis
Production
Activity: Mining Reserves:
Prod. method: Underground mining Production: 250 thousand tons
Prod. status: Disused, closed Volume of dump: 40000 m3

Importance
Public: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Economical: Minor interest , (Confirmed 03.apr.2002 by Jan Sverre Sandstad)

Operations
From - To Activity Comments
1632 - 1677 Regular production Company/Institution :Kvikne Kobberverk
1945 - 1945 Geophysics Company/Institution :Geofysisk Malmleting
1974 - 1977 Geophysics Company/Institution :A/S Sulfidmalm
1974 - 1977 Geology Company/Institution :A/S Sulfidmalm
1974 - 1977 Core drilling Company/Institution :A/S Sulfidmalm
1998 - 1998 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Dating: Method:
Genesis: Volcex Form: Plate
Main texture: Massive Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Sericitisation
Strike/Dip: 20 / 30 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Trondheim Nappe Complex
Tectonic complex: Gula Nappe
Igneous complex:
Group: Gula Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Mica Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Quartzite Sedimentary
Original rock :Exhalite
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Quartz-mica schist Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :12 / 35 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Wall rock Mineral lineation Dir./Plunge :100 / 35 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
The Kvikne deposits are closely associated with amphibolite. The deposits consist of several lenticular bodies, which have their long axes parallel to regional fold axes. About 250 000 t of ore was produced at the Kvikne mines during several mining periods between 1632 to 1789. The average content of samples from the ore is 2.4 % Cu and 1.8 % Zn.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Dagåpning i Gabes Gottes"
Photo no. 2 showing Kviknegruvene"
Photo no. 3 showing Kviknegruvene, hovedfeltet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Voss, J. F. , 1790
Avskrift av Johan Frederic Voss:Forsøk til en norsk bergverks- historie. Antagelig skrevet 1783-1790. Kvikne Kobberverk.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1693;2 pages
Abstract:
Historisk beskrivelse av gruvene med opplysninger om drift på 1600 og 1700 tallet.

Witt, Otto; Norman, J. G.; Elvesæter, E. , 1909
(Foruten norsk, finnes engelsk og tysk verson) Rapport over kopperkisforekomster i Kvikne gruber.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 253;10 pages
Abstract:
Rapporten har først en kort historisk oversikt. Malmen består av kobber, svovel og mangnetkis i skifer. En lang rekke gruver og skjerp blir beskrevet. Forf- vurderer framtidsutsikktene for malmfeltet og betegner disse som gode. En ny undersøkelse av området blir anbefalt.

Holmsen, H. , 1914
Rapport over Kvikne gruber.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 31;11 pages
Abstract:
Omfangsrik rapport med oppsummering av beliggenhet, historie, transportforhold og vannkraft. Deretter er generell geologisk beskrivelse. Kismalm finnes langs eller nær grensen mellom skifer og amfibolitt. Malmen er knyttet til kvartsganger eller finnes som impregnasjon i skifer. Flere malmsoner er påvist. Rapporten inneholder detaljert beskrivelse av flere forekomster. Til slutt diskuteres mulighetene for forsøksdrift. Det anbefales at så sant eierforholdene er klarlagt, bør topografisk og geologisk kartlegging gjøres før en eventuell forsøksdrift settes i gang.

C. H. , 1919
Resume over Kvikne kobberverk.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2183;9 pages
Abstract:
Gruvefeltet består av en rekke gruver og skjerp og rapporten gir en beskrivelse av de enkelte forekomstene. Felles for alle er at malmen består av kobberholdig svovelkis og/eller magnetkis.

Smith, H. H. , 1945
Kvikne gruvor.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2407;11 pages
Abstract:
Gruvefeltet består av en rekke forekomster og rapporten gir en bred beskrivelse av disse. Felles for feltet er at malmmineraliseringen forekommer i hovedsak som magnetkis og med varierende innhold av svovel- og kobberkis og opptrer både som massiv og impregnasjonsmalm. Ved flere gruver ligger det store berghaller av utdrevet malm. Det blir gitt anvisninger på videre undersøkelser bl.a. ved utnyttelse av berghallene.

Singsaas, P.; Brækken, H. , 1946
Elektromagnetisk undersøkelse Kvikne Gruber, Kvikne.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.43;7 pages
Abstract:
Oppgaven var i første rekke å undersøke om det gjenstår malm i de gamle grubene. Videre skulle udersøkes om det i de nærliggende områder, og da spesielt i grubesonens fortsettelse i strøkretningen, finnes hittil uoppdagete malmer. Feltet var geologisk undersøkt av dr. Harald Bjørlykke. Malmen i gamle Kvikne kisgrube ligger i kvartsganger i glimmerskifer nær grensn mot over- liggende amfibolitt. Gruben har vært drevet på to malmer adskilt ved en for- kastning. Det forekommer grafittskifer i feltet. Det ble foretatt el.magn. målinger (Turam) på vanlig måye. Målingene viser at det opptrer ledende soner i størstedelen av feltet som er 5,75 km2 stort. Sonene har vekslende lednings- evne og utstrekning. De fleste indikasjoner skyldes magnetkis- kobberkis- impregnasjoner (rustsoner) i amfibolitten. Hovedgrubens malmsone ga svake indikasjoner. I spørsmålet om mulig gjenstående malm i gruben ga målingene ingen sikre holdepunkter.

Nilsen, Odd; Mukherjee, Ananda Deb , 1972
Geology of the Kvikne mines with special reference to the sulphide ore mineralization.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.52 (2);151-192 pages
Abstract:
The Kvikne group of mines and prospects lies within strongly folded metasediments and metavolcanics in the central Norwegian Caledonides. In general, the sulphide ore bodies are stratabound in nature, and have a ruler shape with parallel alignment and F2 linear structure. They occur adjacent to and at the border between a thin horizon of amphibolite (Gula greenstone) and calcsilicate bearing biotite schists (Gula schists). A short range metasomatism has affected the ore-bearing border zone bringing about a deprivation of lime and thereby a relative enrichment of Al, Mg and Si, giving rise to cummingtonite/anthophyllite-, garnet-, and quartz-bearing wall rocks. The ores have been broadly classified into pyrrhotitic ores and pyritic/chalcopyritic ores. A probable epigenic origin is suggested, depending on the trace element distribution and micromineralogy.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Sivertsen, R. & Hansen, R. 1977: Investigation in the Kvikne region 1977. Geological, geophysical investigations and diamond drilling at the Kvikne mines. Bergvesenet rapport BV 320, 10s.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0146.01 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, finkornet pyritt+kobberkis, kloritt-muskovitt laminer
No. of registrated element analyses = 2
HE0146.02 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv/sterk disseminasjon av pyritt+kobberkis i fyllittisk, kloritt-amfibol-kvarts bergart
No. of registrated element analyses = 1
HE0146.03 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massive bånd/laminer av finkornet pyritt-kobberkis-sinkblende i fin-middelskornet kvartsitt
No. of registrated element analyses = 2
HE0146.04 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massive bånd/aggregater av kobberkis-magnetkis i glimmer-amfibol bergart
No. of registrated element analyses = 1
HE0146.05 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Kobberkis-pyritt-magnetkis aggregater i kvartsitt med amfibolaggregater
No. of registrated element analyses = 2
HE0146.06 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv/semi-massiv, finkornet pyritt malm i kvartsrik matriks
No. of registrated element analyses = 2
HE0146.09 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, finkornet pyritt-sinkblende+kobberkis malm (sink-rik variant)
No. of registrated element analyses = 2
HE0146.10 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Magnetkis-kobberkis årenettverk/disseminasjon i grovkornet nekforma amfibolbergart (kobber-rik)
No. of registrated element analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point : Gabes Gottes stoll II
(Object Id : 0437,042,00,01)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikne (1620-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.4275320 Latitude: 62.5500090
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 573414 m. Y-coord: 6936265 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis


Information(s) in free text format
Free text
Gabes Gottes II Dette representerer en stollinngang mot sør til Gabes Gottes rett vest for Gruvebekken. I østveggen står det igjen en linseformet opptil 30 cm bred sone med massiv magnetkis-kobberkis (prøve HE0146.07) omgitt av sericitt-rik skifer. Linseforma massiv pyrittmalm finnes i forlengelsen av malmsona vest for inngangen.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Gabes Gottes stoll II"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0146.07 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, middelskornet magnetkis-kobberkis-sinkblende med få kvartslinser i cm-skala
No. of registrated element analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point : Gabes Gottes stoll III
(Object Id : 0437,042,00,02)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikne (1620-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.4276260 Latitude: 62.5500760
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 573419 m. Y-coord: 6936273 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis


Information(s) in free text format
Free text
Gabes Gottes III Dette representerer en annen stollinngang mot øst til Gabes Gottes. Den ligger rett øst for Gruvebekken og 10 m lengre ned (mot nord) enn Gabes Gottes I. Gruvebekken renner delvis inn i gruva. I øvre del av stollinngangen er det en vakker 70 cm mektig malmsone som består av båndet pyritt-sinkblende-kobberkis i kvartsittisk grunnmasse (prøve HE0146.08). Sidebergart er glimmerskifer som dels er granatførende.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Gabes Gottes stoll III"
Photo no. 2 showing Malm i Gabes Gottes stoll III"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0146.08 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv/semi-massiv, finkornet pyritt-sinkblende+kobberkis i finkornet kvartsitt
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality : Segen Gottes
(Object Id : 0437,042,01,00)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikne (1620-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.4283030 Latitude: 62.5514740
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 573450 m. Y-coord: 6936429 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis
Production
Activity: Mining Reserves:
Prod. method: Underground mining Production:
Prod. status: Disused, closed Volume of dump: 26000 m3


Operations
From - To Activity Comments
1629 - 1789 Regular production Company/Institution :Kvikne Kobberverk
1945 - 1945 Geophysics Company/Institution :Geofysisk Malmleting
1974 - 1977 Geophysics Company/Institution :A/S Sulfidmalm
1974 - 1977 Geology Company/Institution :A/S Sulfidmalm
1998 - 1998 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Mica Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Quartz-mica schist Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Amphibolite Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Inngangene til Segen Gottes og Banken rett nordafor, ligger i vestre Gruvebekken og er fullstendig oversvømt. Segen Gottes overtok som hovedgruve etter at Gabes Gottes raste sammen i 1677. To synker ble drevet ned til gruva, Gammelsjakten og Nysjakten. Den ble drevet over 500 m langs fallet mot øst i en bredde langs strøket på 50-100 m inntil storflommen oversvømte gruva i 1789. Da ble den stengt for godt. Det er ingen direkte sammenheng mellom malmsonene i Segen Gottes og Gabes Gottes. Malmen i Segen Gottes er antatt å opptre på et litt høyere tektonostratigrafisk nivå. Den var 2-3 m mektig. De øvre deler av gruva (Prestens gruve) besto av pyrittmalm, mens de sentrale deler var kobber-rik - dobbelt så rik som Gabes Gottes i følge Nilsen & Mukherjee (1972). De nedre deler besto av finkornet pyrittmalm. Den skal ha produsert 4-5000 tonn kobber. Prøver fra de øvre deler av gruva er innsamlet fra tippene omkring Gammelsjakten (HE0146.11-.15). Den er i dag en svært dyp synk med 10-15 m ned til vannspeilet. Nysjakten Nysjakten ligger sør for veien gjennom gruvefeltet. Den skal være 154 m dyp og ble avsenket i perioden 1732-39 for å lette transporten fra de nedre deler av Segen Gottes. Tippen domineres fullstendig av finkornet, massiv pyrittmalm som er kraftig vitret. Den smuldrer lett og er vanskelig å prøveta. Prøver av semi-massiv pyrittmalm i kvartsrik matriks (prøve HE0146.19) og disseminasjon av pyritt-kobberkis i amfibol+granat bergart (HE0146.20) er innsamlet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Voss, J. F. , 1790
Avskrift av Johan Frederic Voss:Forsøk til en norsk bergverks- historie. Antagelig skrevet 1783-1790. Kvikne Kobberverk.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1693;2 pages
Abstract:
Historisk beskrivelse av gruvene med opplysninger om drift på 1600 og 1700 tallet.

Witt, Otto; Norman, J. G.; Elvesæter, E. , 1909
(Foruten norsk, finnes engelsk og tysk verson) Rapport over kopperkisforekomster i Kvikne gruber.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 253;10 pages
Abstract:
Rapporten har først en kort historisk oversikt. Malmen består av kobber, svovel og mangnetkis i skifer. En lang rekke gruver og skjerp blir beskrevet. Forf- vurderer framtidsutsikktene for malmfeltet og betegner disse som gode. En ny undersøkelse av området blir anbefalt.

C. H. , 1919
Resume over Kvikne kobberverk.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2183;9 pages
Abstract:
Gruvefeltet består av en rekke gruver og skjerp og rapporten gir en beskrivelse av de enkelte forekomstene. Felles for alle er at malmen består av kobberholdig svovelkis og/eller magnetkis.

Smith, H. H. , 1945
Kvikne gruvor.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2407;11 pages
Abstract:
Gruvefeltet består av en rekke forekomster og rapporten gir en bred beskrivelse av disse. Felles for feltet er at malmmineraliseringen forekommer i hovedsak som magnetkis og med varierende innhold av svovel- og kobberkis og opptrer både som massiv og impregnasjonsmalm. Ved flere gruver ligger det store berghaller av utdrevet malm. Det blir gitt anvisninger på videre undersøkelser bl.a. ved utnyttelse av berghallene.

Singsaas, P.; Brækken, H. , 1946
Elektromagnetisk undersøkelse Kvikne Gruber, Kvikne.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.43;7 pages
Abstract:
Oppgaven var i første rekke å undersøke om det gjenstår malm i de gamle grubene. Videre skulle udersøkes om det i de nærliggende områder, og da spesielt i grubesonens fortsettelse i strøkretningen, finnes hittil uoppdagete malmer. Feltet var geologisk undersøkt av dr. Harald Bjørlykke. Malmen i gamle Kvikne kisgrube ligger i kvartsganger i glimmerskifer nær grensn mot over- liggende amfibolitt. Gruben har vært drevet på to malmer adskilt ved en for- kastning. Det forekommer grafittskifer i feltet. Det ble foretatt el.magn. målinger (Turam) på vanlig måye. Målingene viser at det opptrer ledende soner i størstedelen av feltet som er 5,75 km2 stort. Sonene har vekslende lednings- evne og utstrekning. De fleste indikasjoner skyldes magnetkis- kobberkis- impregnasjoner (rustsoner) i amfibolitten. Hovedgrubens malmsone ga svake indikasjoner. I spørsmålet om mulig gjenstående malm i gruben ga målingene ingen sikre holdepunkter.

Nilsen, Odd; Mukherjee, Ananda Deb , 1972
Geology of the Kvikne mines with special reference to the sulphide ore mineralization.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.52 (2);151-192 pages
Abstract:
The Kvikne group of mines and prospects lies within strongly folded metasediments and metavolcanics in the central Norwegian Caledonides. In general, the sulphide ore bodies are stratabound in nature, and have a ruler shape with parallel alignment and F2 linear structure. They occur adjacent to and at the border between a thin horizon of amphibolite (Gula greenstone) and calcsilicate bearing biotite schists (Gula schists). A short range metasomatism has affected the ore-bearing border zone bringing about a deprivation of lime and thereby a relative enrichment of Al, Mg and Si, giving rise to cummingtonite/anthophyllite-, garnet-, and quartz-bearing wall rocks. The ores have been broadly classified into pyrrhotitic ores and pyritic/chalcopyritic ores. A probable epigenic origin is suggested, depending on the trace element distribution and micromineralogy.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0146.11 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Fin-middelskornet kobberkis-magnetkis årenett/aggregater/disseminasjon i grovkornet amfibolbergart
No. of registrated element analyses = 2
HE0146.12 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Pyritt-kobberkis+sinkblende disseminasjon/striper/semi-massive bånd i finkornet kvartsitt
No. of registrated element analyses = 2
HE0146.13 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv, fin-middelskornet magnetkis+kobberkis, kobberkis-aggregater
No. of registrated element analyses = 2
HE0146.14 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv magnetkis-kobberkis-magnetitt, granat-amfibol rik matriks
No. of registrated element analyses = 1
HE0146.15 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv, finkornet pyritt, kvartsrik matriks
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point : Nysjakten Segen Gottes
(Object Id : 0437,042,01,01)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikne (1620-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.4319100 Latitude: 62.5489320
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 573642 m. Y-coord: 6936150 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis


Information(s) in free text format
Free text
Nysjakten ligger sør for veien gjennom gruvefeltet. Den skal være 154 m dyp og ble avsenket i perioden 1732-39 for å lette transporten fra de nedre deler av Segen Gottes. Tippen domineres fullstendig av finkornet, massiv pyrittmalm som er kraftig vitret. Den smuldrer lett og er vanskelig å prøveta. Prøver av semi-massiv pyrittmalm i kvartsrik matriks (prøve HE0146.19) og disseminasjon av pyritt-kobberkis i amfibol+granat bergart (HE0146.20) er innsamlet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0146.19 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv/semi-massiv, finkornet pyritt malm, kvartsrik matriks
No. of registrated element analyses = 1
HE0146.20 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Pyritt-kobberkis-magnetkis, moderat/sterk disseminasjon i middelskornet amfibol+granat bergart
No. of registrated element analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality : Gruve 1707
(Object Id : 0437,042,02,00)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikne (1620-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.4285480 Latitude: 62.5519240
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 573462 m. Y-coord: 6936480 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Cu Zn Kis
Production
Activity: Mining Reserves:
Prod. method: Underground mining Production:
Prod. status: Disused, closed Volume of dump: 1500 m3


Operations
From - To Activity Comments
1998 - 1998 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Mica Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Quartzite Sedimentary
Original rock :Exhalite
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Quartz-mica schist Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Amphibolite Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Schistosity Strike/Dip :45 / 25 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Gruve 1707 ble påbegynt som navnet sier i 1707. Den ligger øst for østre Gruvebekken og er en skråsynk med fall mot sør. Nede ved bekken i vest er blottet fin- til middelskornet amfibolitt med enkelte kvartslinser. Den overlagres av kvarts-glimmerskifer med skifrighet 20°/45°. Denne er 3-4 m mektig og overlagres av en 2,5 m mektig sulfidmineralisert kvartsitt som er blottet i synkveggene. Over denne ligger igjen kvarts-glimmerskifer. De øverste 5-10 cm av kvartsitten fører kraftig disseminasjon, dels semi-massive bånd av pyritt, sinkblende og kobberkis i kvarts-amfibol-rik grunnmasse (prøve HE0146.16). En prøve over hele den mineraliserte sonen viser at det er gjennomgående svak disseminasjon av sulfidene (HE0146.17). En stor tipp med anslått volum ca. 1000 m3 viser at skråsynken må være relativt dyp. Blokker med semi-massive bånd av magnetkis, kobberkis og sinkblende er innsamlet fra tippen (HE0146.18).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Nilsen, Odd; Mukherjee, Ananda Deb , 1972
Geology of the Kvikne mines with special reference to the sulphide ore mineralization.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.52 (2);151-192 pages
Abstract:
The Kvikne group of mines and prospects lies within strongly folded metasediments and metavolcanics in the central Norwegian Caledonides. In general, the sulphide ore bodies are stratabound in nature, and have a ruler shape with parallel alignment and F2 linear structure. They occur adjacent to and at the border between a thin horizon of amphibolite (Gula greenstone) and calcsilicate bearing biotite schists (Gula schists). A short range metasomatism has affected the ore-bearing border zone bringing about a deprivation of lime and thereby a relative enrichment of Al, Mg and Si, giving rise to cummingtonite/anthophyllite-, garnet-, and quartz-bearing wall rocks. The ores have been broadly classified into pyrrhotitic ores and pyritic/chalcopyritic ores. A probable epigenic origin is suggested, depending on the trace element distribution and micromineralogy.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0146.16 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Massiv/semi-massiv, finkornet pyritt-sinkblende+kobberkis, kvarts-biotitt/amfibol matriks/bånd
No. of registrated element analyses = 2
HE0146.17 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Svak disseminasjon av finkornet pyritt+magnetkis+kobberkis i finkornet. kvartsitt
No. of registrated element analyses = 1
HE0146.18 Dump
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv, middelskornet magnetkis-kobberkis+sinkblende, kvartslinse, granat-kvarts-amfibol rik grunnmasse
No. of registrated element analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality : Storbekken
(Object Id : 0437,042,03,00)

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Kvikne (1620-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.4316310 Latitude: 62.5541840
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 573614 m. Y-coord: 6936735 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Copper
Element(s): Kis
Production
Activity: Pitting Reserves:
Prod. method: Production:
Prod. status: Volume of dump:


Operations
From - To Activity Comments
1998 - 1998 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Amphibolite Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Quartz-mica schist Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Schistosity Strike/Dip :30 / 25 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Storbekken skjerp antas å være anlagt i strøkforlengelsen av hovedgruvene på Kvikne. Skjerpet har sidevegger på 1x3 m og ligger på sørsida av bekken i bunnen av en brattskrent. Rundete sidevegger indikerer at det er fra den tidlige driftsperioden med fyrsettingsdrift. I skjerpet finnes en opptil 1,5 m mektig sulfidmineralisert sone. Den består av disseminasjon og smale, semi-massive bånd av magnetkis i en grunnmasse sammensatt av kvarts, amfibol, granat og plagioklas (prøve HE0146.21). Den opptrer mellom en underliggende kvarts-glimmerskifer med omvandlet, bleket amfibolitt over. Lokalt er det mye rust i flere blotninger langs bekken.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Nilsen, Odd; Mukherjee, Ananda Deb , 1972
Geology of the Kvikne mines with special reference to the sulphide ore mineralization.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.52 (2);151-192 pages
Abstract:
The Kvikne group of mines and prospects lies within strongly folded metasediments and metavolcanics in the central Norwegian Caledonides. In general, the sulphide ore bodies are stratabound in nature, and have a ruler shape with parallel alignment and F2 linear structure. They occur adjacent to and at the border between a thin horizon of amphibolite (Gula greenstone) and calcsilicate bearing biotite schists (Gula schists). A short range metasomatism has affected the ore-bearing border zone bringing about a deprivation of lime and thereby a relative enrichment of Al, Mg and Si, giving rise to cummingtonite/anthophyllite-, garnet-, and quartz-bearing wall rocks. The ores have been broadly classified into pyrrhotitic ores and pyritic/chalcopyritic ores. A probable epigenic origin is suggested, depending on the trace element distribution and micromineralogy.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0146.21 Bedrock
Sampler :J.S. Sandstad/...Stored :Løkken
Comment :Semi-massiv/moderat disseminasjon av finkornet magnetkis i finkornet kvarts-amfibol+granat+plagioklas bergart
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 437 - 042 Kviknegruvene

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HE0146.01 Dump 6470 186 9 395 25 6.9 177.0
HE0146.01 Dump 6835 133 6 491 21 7.2 464.0
HE0146.02 Dump 6235 204 5 142 17 5.0 108.0
HE0146.03 Dump 20287 23282 59 112 17 10.7 62.0
HE0146.03 Dump 20100 24000 43 99 15 11.5 42.0
HE0146.04 Dump 10025 387 20 17 96 6.2 65.0
HE0146.05 Bedrock 20457 1446 34 15 6 20.1 191.0
HE0146.05 Bedrock 27000 2190 46 21 5 23.7 383.0
HE0146.06 Dump 370 256 22 543 14 6.3 167.0
HE0146.06 Dump 464 250 29 588 18 7.3 211.0
HE0146.07 Bedrock 12500 24700 29 75 249 11.3 164.0
HE0146.07 Bedrock 13042 22140 26 73 275 10.0 141.0
HE0146.08 Bedrock 5466 25059 134 90 20 2.6 44.0
HE0146.09 Dump 1842 63582 132 208 28 .2 31.0
HE0146.09 Dump 1785 72500 107 193 24 1.7 47.0
HE0146.10 Dump 23741 3083 26 30 96 13.1 152.0
HE0146.10 Dump 23600 3350 31 31 88 11.9 166.0
HE0146.11 Dump 28100 2530 47 17 66 11.1 119.0
HE0146.11 Dump 29118 2160 31 13 72 11.4 135.0
HE0146.12 Dump 31406 2936 35 39 14 34.2 583.0
HE0146.12 Dump 43700 5020 113 68 15 47.1 835.0
HE0146.13 Dump 14573 609 50 46 211 7.2 102.0
HE0146.13 Dump 15150 812 50 43 200 7.5 115.0
HE0146.14 Dump 6616 292 9 5 56 1.1 15.0
HE0146.15 Dump 515 209 37 173 10 7.2 128.0
HE0146.16 Bedrock 7111 14256 268 324 82 8.2 84.0
HE0146.16 Bedrock 7150 16800 253 304 73 10.7 53.0
HE0146.17 Bedrock 803 143 11 6 10 1.7 8.0
HE0146.18 Dump 7740 1690 52 26 197 12.4 72.0
HE0146.18 Dump 7838 1489 35 21 207 13.7 76.0
HE0146.19 Dump 266 394 11 469 19 4.5 132.0
HE0146.20 Dump 14278 1007 96 57 92 9.9 103.0
HE0146.20 Dump 15050 1740 158 53 89 10.0 112.0
HE0146.21 Bedrock 368 82 60 42 84 .2 19.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
HE0146.01 2.5 2.0 69 1.7 5 5.54 0 1 1
HE0146.01 2.0 6.0 114 .4 2 3.00 41 2
HE0146.02 3.0 5.0 44 .9 2 7.00 17 2
HE0146.03 4.0 7.0 60 137.8 2 20.00 16 6
HE0146.03 2.5 1.0 45 123.0 5 29.50 0 1 1
HE0146.04 1.0 .5 5 2.2 39 10.00 8 2
HE0146.05 2.0 4.0 11 18.8 2 2.00 19 2
HE0146.05 2.5 .5 14 21.6 5 2.01 1 1 2
HE0146.06 2.5 3.0 136 1.6 5 115.00 0 2 1
HE0146.06 .5 6.0 156 1.9 2 129.00 15 2
HE0146.07 2.5 4.0 37 124.0 10 25.10 0 1 1
HE0146.07 2.0 6.0 39 125.1 7 23.00 2 7
HE0146.08 1.0 5.0 151 136.7 2 24.00 17 2
HE0146.09 3.0 5.0 288 390.4 5 37.00 10 2
HE0146.09 2.5 3.0 258 339.0 10 40.50 0 0 2
HE0146.10 .5 1.0 22 18.1 3 13.00 18 8
HE0146.10 2.5 1.0 21 16.6 5 15.25 1 1 1
HE0146.11 2.5 1.0 13 12.2 10 3.68 1 2 2
HE0146.11 1.0 2.0 14 13.4 5 5.00 17 9
HE0146.12 4.0 3.0 35 23.9 3 377.00 21 2
HE0146.12 2.5 .5 47 31.8 10 674.00 4 2 3
HE0146.13 .5 .5 17 5.3 8 59.00 14 5
HE0146.13 7.0 6.0 12 4.8 10 85.10 0 1 2
HE0146.14 4.0 4.0 8 1.0 8 22.00 5 2
HE0146.15 24.0 13.0 69 1.9 2 13.00 2 7
HE0146.16 19.0 12.0 66 108.5 47 34.00 21 6
HE0146.16 26.0 9.0 49 102.5 50 46.70 2 0 8
HE0146.17 9.0 24.0 6 1.1 5 3.00 3 5
HE0146.18 7.0 .5 8 2.2 30 58.40 1 0 2
HE0146.18 4.0 8.0 10 2.9 54 34.00 2 2
HE0146.19 4.0 7.0 200 1.9 6 60.00 2 2
HE0146.20 4.0 9.0 23 7.5 3 27.00 13 6
HE0146.20 6.0 1.0 19 7.1 5 28.20 1 1 3
HE0146.21 9.0 19.0 783 1.0 65 20.00 5 2
------------------
Sample No. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
HE0146.01 193.00 10.40 0.67 0.14 10.00 107 118 31.80
HE0146.01 37.40 40 70 300 33.64
HE0146.02 11.80 35 49 205 12.63
HE0146.03 18.20 92 19 200 16.48
HE0146.03 10.00 6.63 0.14 0.35 10.00 171 7 15.00
HE0146.04 9.67 117 29 487 14.80
HE0146.05 4.17 16 6 127 4.08
HE0146.05 45.00 13.55 0.17 0.28 4.51 90 11 6.80
HE0146.06 142.00 0.91 0.52 0.09 10.00 13 2 25.70
HE0146.06 30.70 2 4 59 26.26
HE0146.07 106.00 2.32 0.41 0.96 10.00 20 4 46.40
HE0146.07 32.50 14 22 209 47.15
HE0146.08 27.60 36 30 493 19.74
HE0146.09 44.40 62 55 235 38.36
HE0146.09 85.00 7.73 0.41 2.10 10.00 126 8 38.10
HE0146.10 15.00 12 9 225 19.33
HE0146.10 48.00 9.05 0.21 0.30 10.00 105 44 21.90
HE0146.11 27.00 18.05 0.32 0.39 8.58 182 72 20.60
HE0146.11 10.20 34 18 378 15.25
HE0146.12 9.56 97 11 186 8.62
HE0146.12 68.00 15.75 0.29 1.37 10.00 443 40 15.40
HE0146.13 28.30 91 11 87 41.86
HE0146.13 138.00 3.17 0.44 0.10 10.00 138 13 40.40
HE0146.14 6.05 81 51 1183 17.89
HE0146.15 20.80 3 3 59 18.22
HE0146.16 28.40 272 37 211 27.57
HE0146.16 51.00 21.80 0.31 1.62 10.00 471 47 29.80
HE0146.17 1.01 38 4 340 5.94
HE0146.18 34.00 21.00 0.32 0.08 10.00 355 44 29.80
HE0146.18 19.50 256 35 291 27.12
HE0146.19 37.10 11 3 41 30.71
HE0146.20 7.80 36 56 394 9.60
HE0146.20 24.00 14.80 0.19 0.16 8.37 204 195 14.55
HE0146.21 13.50 87 21 1792 22.83
------------------
Sample No. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
HE0146.01 0.15 0.60 0 0.3 5.3 7.4 41 0.30 0.05
HE0146.01 1.00 4.00 1 1.0
HE0146.02 5.00 4.00 1 2.0
HE0146.03 1.00 4.00 2 3.0
HE0146.03 0.12 1.40 0 0.9 4.4 1.5 2 0.10 0.03
HE0146.04 5.00 4.00 1 4.0
HE0146.05 1.00 4.00 1 7.0
HE0146.05 0.05 1.40 0 0.2 59.6 3.5 4 0.10 0.03
HE0146.06 0.03 0.10 0 0.4 12.8 0.1 1 0.10 0.03
HE0146.06 1.00 4.00 1 1.0
HE0146.07 0.69 0.70 0 4.4 6.4 1.7 2 0.10 0.03
HE0146.07 4.00 4.00 1 2.0
HE0146.08 2.00 4.00 1 35.0
HE0146.09 2.00 4.00 1 1.0
HE0146.09 0.10 1.70 0 1.1 3.1 1.5 1 0.20 0.03
HE0146.10 3.00 4.00 1 4.0
HE0146.10 0.26 1.90 0 1.0 44.4 9.3 13 0.10 0.13
HE0146.11 5.04 4.40 0 1.2 121.5 16.1 39 0.90 0.13
HE0146.11 8.00 4.00 1 17.0
HE0146.12 3.00 4.00 1 25.0
HE0146.12 1.92 3.10 0 2.5 234.0 15.9 20 1.90 0.22
HE0146.13 4.00 4.00 1 4.0
HE0146.13 0.31 2.10 0 1.5 16.4 2.5 3 0.30 0.12
HE0146.14 5.00 4.00 1 3.0
HE0146.15 3.00 4.00 1 0.5
HE0146.16 4.00 4.00 1 12.0
HE0146.16 3.95 14.10 1 18.8 75.2 19.4 35 4.30 0.29
HE0146.17 4.00 4.00 2 42.0
HE0146.18 7.41 18.00 0 37.7 38.9 19.2 83 8.00 0.57
HE0146.18 13.00 4.00 1 5.0
HE0146.19 3.00 4.00 1 0.5
HE0146.20 5.00 4.00 1 7.0
HE0146.20 2.11 5.60 0 1.8 31.6 16.6 44 0.50 0.09
HE0146.21 5.00 4.00 1 165.0
------------------
Sample No. Cs* La* Ce* B* Li* Be* Al* P* Sc*
HE0146.01 0.06 0.25 0.91 13 0 4 290 22.70
HE0146.01 0.50 3
HE0146.02 0.50 2
HE0146.03 0.50 2
HE0146.03 0.13 0.50 0.71 1 0 0 200 0.50
HE0146.04 5.00 2
HE0146.05 0.50 2
HE0146.05 0.03 0.25 0.44 7 0 2 420 2.60
HE0146.06 0.03 0.25 0.17 0 0 0 10 0.10
HE0146.06 0.50 6
HE0146.07 0.28 2.00 4.95 2 0 0 70 0.80
HE0146.07 0.50 2
HE0146.08 2.00 6
HE0146.09 0.50 5
HE0146.09 0.09 0.50 0.98 2 0 0 110 0.80
HE0146.10 0.50 2
HE0146.10 0.11 0.90 2.40 12 1 3 390 12.00
HE0146.11 0.16 8.80 17.40 22 1 4 330 17.40
HE0146.11 6.00 2
HE0146.12 0.50 2
HE0146.12 0.11 2.90 4.88 8 1 3 1460 7.10
HE0146.13 0.50 2
HE0146.13 0.25 1.20 1.84 1 0 0 260 1.20
HE0146.14 2.00 2
HE0146.15 0.50 2
HE0146.16 10.00 4
HE0146.16 1.64 12.80 23.40 8 1 2 1000 5.10
HE0146.17 1.00 2
HE0146.18 2.78 22.60 42.40 15 1 3 560 8.50
HE0146.18 16.00 2
HE0146.19 0.50 2
HE0146.20 1.00 2
HE0146.20 0.27 3.30 7.00 22 1 5 730 22.80
HE0146.21 21.00 2
------------------
Sample No. Ti* Te* Hf* Re* Tl*
HE0146.01 950 3.56 1.10 0 0
HE0146.01
HE0146.02
HE0146.03
HE0146.03 70 0.63 0.05 0 0
HE0146.04
HE0146.05
HE0146.05 300 2.37 0.10 0 0
HE0146.06 25 1.37 0.05 0 0
HE0146.06
HE0146.07 50 5.77 0.10 0 0
HE0146.07
HE0146.08
HE0146.09
HE0146.09 50 0.61 0.05 0 0
HE0146.10
HE0146.10 760 3.10 0.50 0 0
HE0146.11 1760 3.32 1.10 0 0
HE0146.11
HE0146.12
HE0146.12 1100 9.47 0.60 0 0
HE0146.13
HE0146.13 180 4.30 0.20 0 0
HE0146.14
HE0146.15
HE0146.16
HE0146.16 1300 3.91 1.00 0 2
HE0146.17
HE0146.18 2700 6.69 2.10 0 1
HE0146.18
HE0146.19
HE0146.20
HE0146.20 1530 2.07 1.20 0 0
HE0146.21


The fact sheet was created on 03.12.2023

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Geological Survey of Norway