English version
MALMDATABASEN
Forekomstområde 437 - 047
(Sist oppdatert 15.nov.2023)

Navn på forekomstområde : Vakkerlien
(Objekt Id : 0437,047,00,00)

Lokalisering
Fylke : Hedmark (04) Kommune : Tynset (0437)
Kart 1:50000: Kvikne (1620-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 10.2688960 Breddegrad: 62.5285920
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 565303 m. Y-koord: 6933709 m.

Materialtype
Hovedtype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Subtype: Nikkel
Element(er): Ni Cu Co
Produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver: 400 tusen tonn
Prod. metode: Dag- og underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Tippvolum: 150 m3

Betydning
Offentlig: Regional betydning (reg. 23.04.2015)
Økonomisk: Kan være viktig , (Stadfestet 26.sep.2001 av Jan Sverre Sandstad)

Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
CU 0.4 %
NI 1 %

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1975 - 1977 Kjerneboring Selskap/Institusjon:A/S Sulfidmalm
109 holes drilled ana a resource of 400 000 t grading 1.0 % Ni and 0.4 % Cu (0.4 % Ni cut-off) was calculated
1975 - 1977 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:A/S Sulfidmalm
1975 - 1977 Geofysikk Selskap/Institusjon:A/S Sulfidmalm
Surface geophysics including magnetics, VLF, Slingram, Turam, resistivity sounding.
1991 - 1991 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Norprosp AS - Folldal Verk A/S
1991 - 1991 Geofysikk Selskap/Institusjon:Norprosp AS - Folldal Verk A/S
1991 - 1992 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Norprosp AS - Folldal Verk A/S
100 holes on sections between drilling in 75-77 to confirm resource. New resource estimate 105 000 t grading 1.73 % Ni and 0.55 % Cu.
1998 - 1998 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
2004 - 2004 Geofysikk Selskap/Institusjon:AS Sulfidmalm/Blackstone Ventures inc.
Airborne regional survey covering Vakkerlien, Olkar and Kaltberget (done by NGU)
2005 - 2006 Geofysikk Selskap/Institusjon:AS Sulfidmalm
UTEM ground geophysical surveys

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Datering: Metode:
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtextur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Pentlanditt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Violaritt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Gersdorffitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Metagabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Trondhjemitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Trondhjemitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kalkførende biotittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :305 / 15 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger nederst i sørskråningen av Vakkerlifjellet og en god anleggsvei som ble anlagt i forbindelse med kraftutbyggingen i Innerdalen går over den. Veien tar av fra riksvei 3 ved Kleiva, ca. 3 km sør for Yset og forekomsten ligger ca. 6 km fra veikrysset. Området er i stor grad overdekket. Malmen har utgående ca. 200 m nord for veien i nordkanten av ei myr. To mindre synker med avstand 7 m og en mindre, dels gjengrodd skjæring 16 m østsørøst for disse er anlagt. Synkene skal være drevet i 1870-årene og skjæringen først på 1900-tallet (Egge 1913), trolig av Røstvangen . Omfattende undersøkelser ble gjennomført av A/S Sulfidmalm i årene 1974-1977. De inkluderte geologisk kartlegging, geofysiske målinger (VLF; CP, mag., Slingram og Turam) og diamantboring (> 100 hull). Ytterligere geofysiske målinger og diamantboringer (101 hull, 3400 m) ble utført av Folldal Verk A/S i årene 1991-92. Vertsbergart for sulfidmineraliseringene er en metagabbro, dels ultrabasitt som er omgitt av kalkholdige, biotitt-rike glimmerskifre som gjennomsettes av trondhjemittiske ganger. Metagabbroen (Main body) er oppboret i en lengde av vel 1200 m med lengderetning parallelt den regionale lineasjonen som har retning ca. NV-SØ med svært svak stupning mot sørøst. Malmen har utgående i den nordvestre enden av metagabbroen. Sørøst i området finnes utgående av en parallell metagabbrolinse (2nd body) med kun svær svak sulfidmineralisering. En tolkning er at disse metagabbrolinsene er sammenhengende og at mineraliseringene ligger langs en foldeombøyning med lukning mot nordvest. Sulfidmineraliseringene danner en avlang linse midt i metagabbroen (Main body). De vanligste sulfidene er magnetkis, pentlanditt og kobberkis med mindre mengder pyritt. Pentlanditt opptrer i hovedsak som egne korn. De forekommer i massive sulfidårer (få cm brede), tynne årer og som disseminasjon. Med en cut-off på 0,4 % nikkel er malmlinsa 1-6 m mektig og 15-45 m bred, med fall 0°-20° mot sørøst. I østveggen i den vestre synken er malmsona blotta i en bredde av 0,5 m i middelskornet, noe bleket metagabbro med foliasjon 310°/15°. Kobberkis, pentlanditt og magnetkis finnes der disseminert og i tynne årer (prøve .01), og dette er også den mest vanlige mineraliseringstypen på tippen (.02). Bergartene er sterkt forvitra omkring den østre synken, men retning på 340° antydes for malmsona. Prøver fra tippen ved skjæringa viser at magnetkis, pentlanditt og varierende mengder kobberkis finnes i 1-2 cm brede massive bånd (.03) og i tynne årer, aggregater og disseminasjon (.04). Prøve .05 representerer en samleprøve fra tippen som har et volum på ca. 50m3. En rekke malmberegninger er utført av Folldal Verk A/S. Basert på A/S Sulfidmalms undersøkelser på 1970-tallet viser de en in situ malmreserve på 310.000 tonn med 1,20 % Ni og 0,44 % Cu med en cut-off på 0,4 % Ni (Killi m.fl. 1991). Reviderte beregninger basert på undersøkelsene i 1991 og 1992 med en cut-off på 0.5 % Ni gir henholdsvis 124.000 tonn med 1,96 % Ni og 0,60 % Cu (Killi & Juhava 1992) og 105.000 tonn med 1,73 % Ni og 0,55 % Cu (Heim & Hultin 1993). Forekomsten betraktes som en godt oppboret ressurs. Blackstone Ventures Inc., som holder rettighetene til forekomsten gjennom Sulfidmalm AS, publiserte i 2007 på sine nettsider reservene som 400 000 t @ 1% Ni, 0,4% Cu.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Vakkerlien, tipper"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Egge, A. , 1913
Kobberkisforekomst i Vakkerlifjeldet i Kvikne, Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 420;2 sider
Abstrakt:
Forekomsten som er avdekket med flere synker og strosser, forekommer som en ca. 1,5 m mektig impregnasjon av kobberkis. De omliggende bergartene er glimmer og hornblendeskifer. Forekomstene blir beskrevet som lovende.

Singsaas, Per , 1976
Turammålinger Vakkerlia, Kvikne.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1395;13 sider

Nilsen, Odd , 1978
Caledonian sulphide deposits and minor iron-formations from the southern Trondheim region, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.340;35-85 + k sider
Abstrakt:
Within the southern and central parts of the Trondheim region of the Norwegian Caledonides a great number of small, stratabound cupriferous pyrite deposits are confined to mafic metavolcanics of the Gula, Støren and Fundsjø Groups of the Lower Palaeozoic succession. The deposits occuring within, or in close contact with the metavolcanics are characterized by their association with minor manganiferous oxide/silicate iron-formations - better known as "vasskis" ore type - within the metamorphic low-grade areas. The iron-fprmations of the metamorphic higher grade terrains on the other hand, which are extensively developed within the Gula Group, are mostly of a pyrrhotitic sulphide/silicate type and sulphurization processes are thought to have played an important role during the metamorphism. The pyrite deposits occurring adjacent to the metavolcanics bear no relationship to the iron-formations. They are embedded in pelitic, often carbonaceous assemblages (Gula Group) or within tuffitic members of the volcanogene Støren Group, and they are thought to represent re-sedimented (reworked) deposits. The pyrite deposits display varying degree of metamorphic reconstitution and a tectonic control has apparently determined their disc- or ruler-shaped morphology.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Gammon, J.B et al. 1975: Investigations at the Vakkerlien nickel deposit and surrounding Kvikne areas. BV 503.


Nixon, F. et al. 1976: Investigations in the Kvikne region, 1976. Geological, geophysical and diamond drilling investigations Vakkerlien, Kvikne. BV 521.


Nixon, F. 1977: Investigations at Vakkerlien Kvikne 1977. BV 540.


Killi, I. et al. 1991: Prosjekt Røstvangen. BV 2873.


Killi, I & Juhava, R. 1992: Vakkerlien. Prospektering 1991. Bind 1: Rapport. Bind 2: Bilagsdel. BV 1278.


Heim, J. & Hultin, I. 1993: Vakkerli 1992. Del 1: Målsetting og utførte arbeider 1992. Malmberegning. Del 2: Borkjernebeskrivelse fra boring i 1992. BV 3976.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HE0151.01 Fastfjell
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Kobberkis-magnetkis+pentlanditt disseminasjon/strenger i middelskornet gabbro
Antall registrerte elementanalyser = 2
HE0151.02 Tipprøve
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Finkornet kobberkis-magnetkis+pentlanditt disseminasjon/årer i middelskornet gabbro (kobberkis-rik)
Antall registrerte elementanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet : Vakkerlien
(Objekt Id : 0437,047,01,00)

Lokalisering
Fylke : Hedmark (04) Kommune : Tynset (0437)
Kart 1:50000: Kvikne (1620-3) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 10.2693180 Breddegrad: 62.5284330
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 565326 m. Y-koord: 6933692 m.

Materialtype
Hovedtype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Subtype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum: 50 m3


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten består av en dels gjengrodd skjæring 16 m østsørøst for synkene. Frisk bergart er ikke blottet. Prøver fra tippen ved skjæringa viser at magnetkis, pentlanditt og varierende mengder kobberkis finnes i 1-2 cm brede massive bånd (.03) og i tynne årer, aggregater og disseminasjon (.04). Prøve .05 representerer en samleprøve fra tippen som har et volum på ca. 50m3.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HE0151.03 Tipprøve
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Semi-massive bånd/aggregater/sterk disseminasjon av magnetkis-pentlanditt+kobberkis, få kobberkis aggregater i gabbro
Antall registrerte elementanalyser = 2
HE0151.04 Tipprøve
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Sterk disseminasjon av finkornet kobberkis-magnetkis+pentlanditt i finkornet gabbro
Antall registrerte elementanalyser = 2
HE0151.05 Tipprøve
Prøvetaker :J.S. Sandstad/...Lager :Løkken
Kommentar :Kobberkis-magnetkis-pentlanditt mineralisering i gabbro (samleprøve)
Antall registrerte elementanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 437 - 047 Vakkerlien

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HE0151.01 Fastfjell 20070 501 5 407 10531 4.9 20.0
HE0151.01 Fastfjell 19250 264 16 350 8980 3.1 20.0
HE0151.02 Tipprøve 24585 261 9 334 10021 5.3 65.0
HE0151.02 Tipprøve 22200 126 12 284 8370 3.6 44.0
HE0151.03 Tipprøve 8111 60 5 737 30010 5.7 17.0
HE0151.03 Tipprøve 7320 74 10 657 26700 1.3 18.0
HE0151.04 Tipprøve 17600 87 11 346 11600 3.1 26.0
HE0151.04 Tipprøve 17179 57 7 266 9122 4.2 27.0
HE0151.05 Tipprøve 12197 28 5 565 21003 4.6 16.0
HE0151.05 Tipprøve 9870 68 11 540 20000 1.4 76.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
HE0151.01 89.0 82.0 8 2.3 28 1.00 15 17
HE0151.01 85.0 76.0 12 1.0 60 2.62 2 0 3
HE0151.02 98.0 237.0 10 1.7 9 1.00 19 16
HE0151.02 60.0 86.0 5 .7 80 3.01 3 0 6
HE0151.03 32.0 128.0 5 .7 5 1.00 28 28
HE0151.03 38.0 128.0 6 .4 20 3.33 1 0 8
HE0151.04 52.0 90.0 4 .4 40 1.28 2 0 4
HE0151.04 52.0 88.0 2 .6 10 0.50 5 20
HE0151.05 85.0 107.0 2 .5 6 1.00 4 17
HE0151.05 86.0 102.0 4 .3 30 2.44 2 0 5
------------------
Prøvenr. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
HE0151.01 5.42 12 63 103 9.44
HE0151.01 11.00 11.10 0.10 0.12 5.46 128 361 11.75
HE0151.02 6.30 9 42 86 9.01
HE0151.02 13.00 10.15 0.11 0.11 5.09 117 316 11.20
HE0151.03 9.62 9 63 133 19.12
HE0151.03 18.00 8.11 0.19 0.06 9.39 111 477 20.70
HE0151.04 10.00 9.46 0.13 0.08 5.25 143 515 12.95
HE0151.04 5.78 10 60 75 7.39
HE0151.05 8.51 7 43 119 11.61
HE0151.05 14.00 9.19 0.13 0.06 7.12 122 379 14.90
------------------
Prøvenr. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
HE0151.01 2.00 4.00 2 17.0
HE0151.01 2.42 0.70 1 8.5 220.0 12.4 39 2.40 0.21
HE0151.02 1.00 4.00 2 11.0
HE0151.02 2.50 0.80 1 13.8 214.0 12.8 39 3.00 0.37
HE0151.03 1.00 4.00 10 21.0
HE0151.03 1.05 0.40 0 3.9 161.0 10.8 26 1.40 0.13
HE0151.04 1.34 0.50 0 6.0 173.5 14.4 31 1.80 0.16
HE0151.04 1.00 4.00 1 12.0
HE0151.05 1.00 4.00 6 17.0
HE0151.05 1.48 0.50 1 4.6 197.5 12.8 31 2.10 0.17
------------------
Prøvenr. Cs* La* Ce* B* Li* Be* Al* P* Sc*
HE0151.01 2.00 2
HE0151.01 0.59 6.90 16.00 10 1 5 330 19.40
HE0151.02 2.00 3
HE0151.02 0.57 6.50 14.45 9 1 5 330 23.10
HE0151.03 0.50 2
HE0151.03 0.38 4.00 9.34 9 1 4 250 20.90
HE0151.04 0.55 4.80 11.65 10 1 4 350 30.10
HE0151.04 1.00 2
HE0151.05 1.00 2
HE0151.05 0.44 5.00 11.70 9 1 4 350 23.40
------------------
Prøvenr. Ti* Te* Hf* Re* Tl*
HE0151.01
HE0151.01 2540 1.45 1.20 0 0
HE0151.02
HE0151.02 2620 4.94 1.20 0 0
HE0151.03
HE0151.03 2510 7.66 0.80 0 0
HE0151.04 3110 2.25 1.10 0 0
HE0151.04
HE0151.05
HE0151.05 3050 3.57 1.00 0 0


Faktaarket ble generert 25.02.2024

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse