English version
MALMDATABASEN
Forekomstområde 2017 - 023
(Sist oppdatert 19.jan.2022)

Navn på forekomstområde : Bachkes gruve
(Objekt Id : 2017,023,00,00)

Lokalisering
Fylke : Finnmark (20) Kommune : Kvalsund (2017)
Kart 1:50000: Vargsund (1935-4) Kart 1:250000: Hammerfest
Markeringspunkt: Lengdegrad: 23.7271700 Breddegrad: 70.4057880
EU89-UTM Zone 34 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 602042 m. Y-koord: 7813415 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu Fe U
Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 19 tusen tonn
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon: 11 tusen tonn
Prod. status: Nedlagt Tippvolum: 1000 m3

Betydning
Offentlig: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Økonomisk: Lite viktig , (Stadfestet 03.feb.2005 av Peter Ihlen)

Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
CU 1.95 %

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1903 Regulær drift Selskap/Institusjon:Vesterdalens Grubeselskap
1903 - 1903 Regulær drift Selskap/Institusjon:Kaafjord Kobberverk
1904 - 1906 Regulær drift Selskap/Institusjon:Vesterdalen Kobbergruver
1926 - 1927 Kjerneboring Selskap/Institusjon:A/S Porsa Kobbergruver
1928 - 1928 Prøvedrift Selskap/Institusjon:A/S Porsa Kobbergruver
1929 - 1931 Regulær drift Selskap/Institusjon:A/S Porsa Kobbergruver

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Datering: 0 million år Metode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtextur: Porfyroblastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: 140 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Komagfjord-Repparfjord grønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Nussir Formasjon: Svartfjell

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Uraninitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Sprekker Strøk/Fall :330 / 90 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bachkes gruve ligger 300 m nordøst for toppen av Ivtasvarri og ca. 2 km sydvest for Middagstinden mellom Vesterdalen og Kvalsunddalen i en høyde på 400 moh. Adkomsten er lettest fra Neverfjord og opp kjerreveien i Vesterdalen til Barsvatnet og deretter sydøstover opp på fjellet ca. en kilometer. Bachkes gruve ble funnet høsten 1900 og ble drevet av vekslende eiere (hovedsakelig Vesterdalens Kobbergruber A/S) frem til 1906. Det meste av malmen (3000-4000 tonn) ble solgt til Kåfjord Kobbergruber i denne perioden. Undersøkelser ble igangsatt i 1926 bl.a. med diamantboringer i 1926 og 1927, oppfaringsarbeid i 1928 og deretter produksjon i 1929-1931 (ca. 8000 tonn). Bachkes gruve er drevet på fire parallelle kvarts-kalkspat-ganger som stryker NV-SØ med varierende men steilt fall. Gangene er omgitt av Nussir-gruppens grønnsteiner som stryker NØ-SV i dette området. Gruvedriften har i stor grad foregått i Bachkes sjakt (Bachkes gang) og senere i Kvalsundstollen på Lunds og Puntervolds gang. Gruven er drevet ned til et dyp på ca 50 m. Bachkes gang har en utstrekning på drøyt 100 m. Mineraliseringen består hovedsakelig av kobberkis, svovelkis og hematitt i en gangmasse av kvart, kalkspat og kloritt med en del bergartsfragmenter fra sidestenen. Sidestensomvandlingen er beskjeden kun med antydning av klorittisering av grønnsteinene. Gangene har en mektighet på rundt 1-1.5 m. Mineraliseringen gir inntrykk av ganske høye kobbergehalter under produksjonen. Sulfidene opptrer som uregelmessige sprekker og klyser i gangen. Produksjons- og ressurstall fra Geis (1967).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Geis, H.P. , 1967
Porsa Grube Kvalsund, Finnmark.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6618;1 sider
Abstrakt:
Rapporten konkluderer med at man anser A/S Porsa konsesjonsområde ikke drivverdig, - og Elkem - Spigerverket lar konsesjonen tilfalle Staten. Kartbilagene viser geologisk kartlegging med prøvetakingsprofiler i det mineraliserte feltet. Forekomstnr. forts.: 50076-84 og 50397. Forekomstens koordinater forts.: 35 6131 78251.

Kvalheim, A. , 1942
Kort geologisk oversikt over Porsa gruvedistrikt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 302;11 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 50067-68, 50076-84, 50397. Rapporten gir en geologisk oversikt over Porsafeltet. Deretter beskrives de viktigste malmforekomstene. De er kvarts-karbonat ganger med kobberkis som med et unntak opptrer i grønnstein. En mineralisert gang finnes også i en skiferhorisont. Kjemisk analyse av malm, kobberkonsentrat og flotasjonsavgang er presentert. Gruvedriften ble avsluttet i 1929.

Krause, Michael , 1980
Some uranium mineralizations in the Raipas Suite of the Komagfjord tectonic window, Finnmark, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.355;49-52 sider
Abstrakt:
Uranium mineralizations have been discovered in the northwest part of the Komagfjord tectonic window. The mineralizations are found in two mines of the old Porsa-Neverfjord copper mining district. Pitchblende and brannerite occur as primary minerals. Black slates are considered to be the source rocks of the uranium-bearing fluids.

Kvalheim, A. , 1928
Rapport over Bachkes grube pr. 29/8-1928.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 304;8 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 50067-68, 50076-84, 50397. Bergfangsten i Bachkes gruve i perioden 1900-1906 er beregnet å være ca. 13500 t hvorav av ca. 10000 t var malm. Vurderinger av gjenstående malm i Bachkes gruve, Puntervolds gang og Schutz gruve er gjort. Mineraliseringene i Bachkes gruve antaes å ha økonomisk intresse. Videre undersøkelser anbefales i alle tre gruver.

Kvalheim, A. , 1927
Oversikt over diamantborhullene ved Bachke Grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 305;6 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 50067-68, 50076-84, 50397. Utbredelsen av malmen i Bachkes gruve er undersøkt med tre diamantborhull. Foreløpig er den beregnet å være minst 140 m lang og går ned til et dyp av minst 100 m. Boringene fortsetter i Schutz gruve.

Reitan, Paul H. , 1963
The geology of the Komagfjord tectonic window of the Raipas suite, Finnmark, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.221;1-71 + kar sider
Abstrakt:
The report is based on four summers (1956-59) of field work in an area of approximately 860 km2. The area is located in western Finnmark, northern Norway, between 70 degrees 10' and 70 degrees 31' N latitude and 12 degrees 40' and 13 degrees 50' E Oslo longitude. The purpose of the investigation was to study the rocks within a hitherto mainly unexamined area of Precambrian rocks surrounded by Caledonian rocks. Portions of the area near the sea had been visited by a few geologists prior to the initiation of this investigation. It was therefor quite certain that the rocks were Precambrian in age and constituted a window in the Caledonides, but the size of the window was unknown nor had most of the window been studied geologically. This report establishes the Precambrian age of the rocks and delineates the boundaries of the window. The Precambrian rocks along the western coast of Finnmark were previously called the Raipas formation and known to outcrop in (at least) two windows. As this report differentiates seven formations which constitute two groups whithin the Komagfjord (the northernmost) tectonic window, it is purposed that the Precambrian rocks of the two windows be known as the Raipas suite.

Torgersen, J.C. , 1931
Rapport som omhandler Porsa Gruber.
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3827;12 sider
Abstrakt:
Rapporten gjør opp status for gruvedriften inntil rapportdato. For året 1930 har driften gått med stort underskudd. Regnskap over utgifter og inntekter dette år gis. Det fremsettes forslag til tekniske forbedringer for å øke lønnsomheten. samt undersøkelsesarbeider for å finne rikere malm. Forfatter er bergmesteren i Finnmark, og rapporten er skrevet til gruveselskapet A/S Porsa.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
FI0132.82-2 Tipprøve
Prøvetaker :Pratt & Nielsen
Kommentar :Kobbermineralisering i kvarts-karbonatgang
Antall registrerte elementanalyser = 1
FI0132.82-4 Tipprøve
Prøvetaker :Pratt & Nielsen
Kommentar :Kobbermineralisering i kvarts-karbonatgang
Antall registrerte elementanalyser = 1
FI0132.82-5 Tipprøve
Prøvetaker :Pratt & Nielsen
Kommentar :Kobbermineralisering i kvarts-karbonatgang
Antall registrerte elementanalyser = 1
FI0132.82-6 Tipprøve
Prøvetaker :Pratt & Nielsen
Kommentar :Kobbermineralisering i kvarts-karbonatgang
Antall registrerte elementanalyser = 1
FI0132.82-7 Tipprøve
Prøvetaker :Pratt & Nielsen
Kommentar :Kobbermineralisering i kvarts-karbonatgang
Antall registrerte elementanalyser = 1
FI0132.82-8 Tipprøve
Prøvetaker :Pratt & Nielsen
Kommentar :Kobbermineralisering i kvarts-karbonatgang
Antall registrerte elementanalyser = 1
FI0132.82-9 Tipprøve
Prøvetaker :Pratt & Nielsen
Kommentar :Kobbermineralisering i kvarts-karbonatgang
Antall registrerte elementanalyser = 1
HA-P-012 Fastfjell
Prøvetaker :KARLSTRØM/...Vekt(kg) :500
Kommentar :Kraftig hematittutfelling i serpentinittisert og talkomvandlet grønnstein. Hovedtippen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HA-P-013 Fastfjell
Prøvetaker :KARLSTRØM/...Vekt(kg) :500
Kommentar :Utfelling av kobberkis, magnetitt og svovelkis i tynn (5 cm) kalkåre i massiv grønnstein.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HA-P-014 Fastfjell
Prøvetaker :KARLSTRØM/...Vekt(kg) :500
Kommentar :Kobberkisklyser i kalkspatgang med aggregater av aktinolittnåler og serpentin.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HA-P-015 Fastfjell
Prøvetaker :KARLSTRØM/...Vekt(kg) :500
Kommentar :Utfelling av kobberkis som klyser og årenett i kalkspat-serpentin-gang i grønnstein.
Antall registrerte elementanalyser = 1
82-1 Tipprøve
Prøvetaker :Pratt & Nielsen
Kommentar :Kobbermineralisering i kvarts-karbonatgang
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet : Kvalsundstollen
(Objekt Id : 2017,023,01,00)

Lokalisering
Fylke : Finnmark (20) Kommune : Kvalsund (2017)
Kart 1:50000: Vargsund (1935-4) Kart 1:250000: Hammerfest
Markeringspunkt: Lengdegrad: 23.7295950 Breddegrad: 70.4045220
EU89-UTM Zone 34 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 602140 m. Y-koord: 7813278 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu
Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HA-P-011 Fastfjell
Prøvetaker :KARLSTRØM/...Vekt(kg) :500
Kommentar :Massiv grønnstein med mineralisering av finfordelt magnetitt, svovelkis og kobberkis. Mineraliseringa finnes langs en sprekkesone loddrett på strøket. Kvalsundstollen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet : Puntervolds gruve
(Objekt Id : 2017,023,02,00)

Lokalisering
Fylke : Finnmark (20) Kommune : Kvalsund (2017)
Kart 1:50000: Vargsund (1935-4) Kart 1:250000: Hammerfest
Markeringspunkt: Lengdegrad: 23.7285690 Breddegrad: 70.4048520
EU89-UTM Zone 34 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 602099 m. Y-koord: 7813313 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu
Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:


Navn på lokalitet : Lunds synk
(Objekt Id : 2017,023,03,00)

Lokalisering
Fylke : Finnmark (20) Kommune : Kvalsund (2017)
Kart 1:50000: Vargsund (1935-4) Kart 1:250000: Hammerfest
Markeringspunkt: Lengdegrad: 23.7248600 Breddegrad: 70.4061480
EU89-UTM Zone 34 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 601954 m. Y-koord: 7813451 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu
Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:


Navn på lokalitet : Schutz gruve
(Objekt Id : 2017,023,04,00)

Lokalisering
Fylke : Finnmark (20) Kommune : Kvalsund (2017)
Kart 1:50000: Vargsund (1935-4) Kart 1:250000: Hammerfest
Markeringspunkt: Lengdegrad: 23.7288670 Breddegrad: 70.4066780
EU89-UTM Zone 34 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 602101 m. Y-koord: 7813517 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu
Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:


Navn på lokalitet : Skjerp 5
(Objekt Id : 2017,023,05,00)

Lokalisering
Fylke : Finnmark (20) Kommune : Kvalsund (2017)
Kart 1:50000: Vargsund (1935-4) Kart 1:250000: Hammerfest
Markeringspunkt: Lengdegrad: 23.7381970 Breddegrad: 70.4118690
EU89-UTM Zone 34 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 602424 m. Y-koord: 7814111 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Navn på lokalitet : Hans gruve
(Objekt Id : 2017,023,06,00)

Lokalisering
Fylke : Finnmark (20) Kommune : Kvalsund (2017)
Kart 1:50000: Vargsund (1935-4) Kart 1:250000: Hammerfest
Markeringspunkt: Lengdegrad: 23.7262710 Breddegrad: 70.4130620
EU89-UTM Zone 34 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 601973 m. Y-koord: 7814224 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger på østsida av elva i Vesterdalen, ca. 240 m rett øst for Malakittskjerpene. Den består av en 1,2 m bred og 1,5 m høy stoll som minst er 20 m lang. Retningen på stollen er 170°. Kobbermalmen finnes i en minst 10 cm bred karbonatgang som ligger i grønnstein. Gangen fører hyppig linser/slirer av sidesteinen og det er skarp kontakt til denne. Kobberkis opptrer som aggregater i karbonat og i strenger/årer langs kontakten mellom karbonatgangen og grønnsteinen. Grønnsteinen er finkornet, mørk grønn og magnetittførende. En tipp med volum ca. 50 m3 ligger nedover lia.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HA-P-018 Fastfjell
Prøvetaker :Karlstrøm, H./...Lager :Løkken
Antall registrerte elementanalyser = 1
HA-P-019 Fastfjell
Prøvetaker :Karlstrøm, H./...Lager :Løkken
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet : Hallingstad gruve
(Objekt Id : 2017,023,07,00)

Lokalisering
Fylke : Finnmark (20) Kommune : Kvalsund (2017)
Kart 1:50000: Vargsund (1935-4) Kart 1:250000: Hammerfest
Markeringspunkt: Lengdegrad: 23.7295780 Breddegrad: 70.4131920
EU89-UTM Zone 34 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 602095 m. Y-koord: 7814244 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Kobber
Element(er): Cu
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger på østsida av elva i Vesterdalen, ca. 120 m rett øst for Hans gruve. Den består av en 15 m lang dagskjæring som er opptil 6-7 m høy. Skjæringa ender i sør i et mindre, uregelmessig tverrslag. Kobberkis finnes på flere subparallelle, tilnærmet vertikale karbonatårer som er 1-10 cm brede. Det er trolig flere faser med avsetning av fin- til grovkornet karbonat i årene. Den siste i korte ekstensjonsårer/-linser. Kobberkis danner aggregater og er disseminert i årene. Sidesteinen er mørk grønnstein som i Hans gruve. En tipp med volum ca. 50 m3 ligger nedover lia.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HA-P-020 Fastfjell
Prøvetaker :Karlstrøm, H./...Lager :Løkken
Antall registrerte elementanalyser = 1
HA-P-021 Fastfjell
Prøvetaker :Karlstrøm, H./...Lager :Løkken
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 2017 - 023 Bachkes gruve

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
FI0132.82-2 Tipprøve 62304 1 6 575 8 2.5 159.0
FI0132.82-4 Tipprøve 2695 9 28 23 6 .1 30.0
FI0132.82-5 Tipprøve 75886 1 2 147 12 3.1 365.0
FI0132.82-6 Tipprøve 1083 17 3 17 24 .1 15.0
FI0132.82-7 Tipprøve 11140 1 4 20 14 1.0 56.0
FI0132.82-8 Tipprøve 100 28 4 26 36 .1 7.0
FI0132.82-9 Tipprøve 165 24 2 15 31 .1 4.0
HA-P-011 Fastfjell 15948 61 4 374 39 1.1 116.0
HA-P-012 Fastfjell 721 2 6 10 4 .4 1.0
HA-P-013 Fastfjell 17808 44 2 931 50 .9 79.0
HA-P-014 Fastfjell 25456 65 2 72 9 1.0 204.0
HA-P-015 Fastfjell 37356 90 4 154 13 1.2 210.0
HA-P-018 Fastfjell 17412 43 8 17 27 .4 228.0
HA-P-019 Fastfjell 19212 41 2 11 8 .8 327.0
HA-P-020 Fastfjell 62195 172 2 34 66 1.2 557.0
HA-P-021 Fastfjell 41805 99 2 28 24 .8 231.0
82-1 Tipprøve 543 67 3 56 52 .1 7.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
FI0132.82-2 2.0 7.0 2.0 12 1.0 14 17.00 2 24
FI0132.82-4 9.0 8.0 2.0 3 1.0 34 88.00 2 2
FI0132.82-5 2.0 2.0 2.0 7 3.0 9 3.00 2 14
FI0132.82-6 6.0 10.0 2.0 2 1.0 33 10.00 2 2
FI0132.82-7 10.0 14.0 2.0 2 1.0 14 7.00 2 2
FI0132.82-8 14.0 17.0 2.0 3 1.0 50 1.00 2 2
FI0132.82-9 6.0 15.0 2.0 2 1.0 70 1.00 2 2
HA-P-011 8.0 9.0 1.0 5 2.2 20 1.00 2 2
HA-P-012 2.0 1.0 1.0 2 .7 7 1.00 2 3
HA-P-013 14.0 34.0 1.0 41 1.9 11 1.00 2 2
HA-P-014 3.0 5.0 1.0 3 2.2 5 1.00 2 4
HA-P-015 1.0 3.0 1.0 7 3.2 9 17.00 2 23
HA-P-018 2.0 1.0 1.0 3 1.2 15 11.00 2 6
HA-P-019 1.0 1.0 1.0 3 1.7 18 1.00 2 7
HA-P-020 6.0 8.0 1.0 3 5.8 28 44.00 2 2
HA-P-021 3.0 29.0 1.0 2 3.7 21 7.00 2 21
82-1 11.0 19.0 2.0 3 2.0 138 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
FI0132.82-2 8.89 10 1 514 8.70 2.00 9.00 1 26.0
FI0132.82-4 .29 76 19 528 7.52 4.00 90.00 1 23.0
FI0132.82-5 9.68 36 1 1354 14.81 3.00 5.00 1 43.0
FI0132.82-6 .11 100 32 493 5.60 1.00 5.00 1 18.0
FI0132.82-7 .29 113 34 149 9.26 1.00 5.00 1 4.0
FI0132.82-8 .02 114 54 346 4.26 1.00 5.00 2 3.0
FI0132.82-9 .02 155 58 237 8.00 1.00 5.00 1 2.0
HA-P-011 6.22 111 63 366 19.62 1.00 5.00 1 4.0
HA-P-012 .12 97 9 1088 14.16 1.00 9.00 1 36.0
HA-P-013 11.23 101 69 335 21.22 1.00 5.00 1 10.0
HA-P-014 5.16 83 13 2175 14.94 1.00 6.00 1 69.0
HA-P-015 5.46 31 12 1134 8.17 1.00 7.00 1 41.0
HA-P-018 3.11 21 31 1816 3.87 1.00 5.00 1 237.0
HA-P-019 2.58 4 17 3515 3.95 1.00 5.00 1 132.0
HA-P-020 10.02 108 63 708 10.35 1.00 5.00 3 54.0
HA-P-021 7.26 31 24 1841 6.15 1.00 5.00 1 172.0
82-1 .05 228 70 528 13.10 3.00 26.00 1 11.0
------------------
Prøvenr. La* B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
FI0132.82-2 2.00 2 0 0 0 0 0 4 0
FI0132.82-4 4.00 2 0 1 1 0 1 4 0
FI0132.82-5 2.00 2 0 0 0 0 0 10 0
FI0132.82-6 2.00 2 0 1 1 0 1 3 0
FI0132.82-7 4.00 2 0 0 1 0 0 1 0
FI0132.82-8 2.00 2 0 2 2 0 1 1 1
FI0132.82-9 2.00 2 0 1 1 0 1 1 0
HA-P-011 2.00 2 0 1 1 0 1 0 0
HA-P-012 3.00 2 0 0 0 0 0 9 0
HA-P-013 3.00 2 0 0 0 0 0 2 0
HA-P-014 2.00 2 0 0 0 0 0 17 0
HA-P-015 2.00 2 0 0 0 0 0 12 0
HA-P-018 5.00 2 0 1 1 0 0 20 0
HA-P-019 3.00 2 0 3 0 0 0 23 0
HA-P-020 13.00 2 0 1 1 0 1 6 0
HA-P-021 10.00 2 0 1 0 0 0 19 0
82-1 2.00 2 0 3 4 0 3 0 0


Faktaarket ble generert 23.05.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse