English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomstområde 1543 - 601
(Sist oppdatert 02.feb.2010)

Navn på forekomstområde : Vistdal
(Objekt Id : 1543,601,00,00)

Lokalisering
Fylke : Møre og Romsdal (15) Kommune : Nesset (1543)
Kart 1:50000: Eresfjord (1320-2) Kart 1:250000: Ålesund
Markeringspunkt: Lengdegrad: 8.0065300 Breddegrad: 62.6733980
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 449118 m. Y-koord: 6949592 m.

Materialtype
Hovedtype: Granitt og andre størkningsbergarter Subtype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Økonomisk: Viktig , (Stadfestet 09.mai.2001 av Bjørn Lund)
Historisk: Nei , (Stadfestet 02.des.2009 av Leif Furuhaug)

Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Vistdalitt Klassifikasjon : blokker Farge :Sort
Fargespill : Homogenitet :Middels god
Litologi : Kornstørrelse :Grovkornet (>3 mm)

Mineralogi:
Olivin Hovedmineral (>10%)
Amfibol Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Serpentin Underordnet mineral (1-10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Magnesitt Underordnet mineral (1-10%)

Test av fysiske egenskaper:
Type test Standard Testverdi
Bøyestrekkfasthet DIN 52112 19,5 N/mm2
Trykkfasthet DIN 52105 165 N/mm2
Romdensitet DIN 52102 2,85 g/cm3
Slitasjetall ASTM C241-85 3,45 mm
Vannabsorbsjon (vekt %) DIN 52103 ,1 %

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1931 Regulær drift Selskap/Institusjon:Vistdalitt A/S

Forekomstbergart
Litologi: Amfibolitt Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Datering: Metode:
Genese: Vulkansk Form: Linse
Hovedtextur:
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Primær lagning

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten det er drevet på er en grovkornet mørk grønn-svart olivin-amfibolitt. Polerte flater er pene og gir et visst fargespill. Deler av forekomsten er godt blottet og reservene er vurdert å være store, men fjellet er noe oppsprukket, og av den grunn problemer med å ta ut stor blokk. Det har vært blokkuttak på stedet fra ca. 1930. Produkter har vært gravstøtter, polert gulvflis og plater til forskjellige formål. Forekomsten ble sist drevet av P. O. Eidsæter omkring 1990. Før den tid ble forekomsten drevet i mange år av firmaet Gunnar Oppdal Steinindustri as. Vistdal Granite AS eier brudd og produksjonsutstyr idag, men firmaet driver ingen regulær produksjon på Vistdalitt. 2009: Bruddet er drevet i to nivå, men det bærer preg av at det er ganske lenge siden det har vært uttak her. Blokk, polerte plater og div. produkter er lagret på et flatt område ved siden av bruddet som begynner å bli ganske nedgrodd av småskog. Sporadisk produksjon foregår fremdeles i liten skala.
Beliggenhet
Forekomsten ligger like ved Riksvei 660 og ca. 5 km SØ for tettstedet Vistdal.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddveggen"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 1991
Driftsmessig vurdering av Vistdal olivin-amfibolitt-forkomst i Nesset kommune, Møre og Romsdal.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.169;14 sider

Wanvik, Jan Egil , 1990
Undersøkelse av industrimineraler og naturstein i Nesset kommune. Statusrapport 1989.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.90.071;17 sider
Abstrakt:
Etter henvendelse fra Nesset kommune ble det i 1989 inngått en samarbeids- avtale om kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i Nesset. Et 3-årig program er planlagt, og denne rapport viser resultatene fra undersøkelsene i -89, der hovedvekt ble lagt på de nordlige deler der berg- grunnskart er tilgjengelig. Rapporten beskriver undersøkelser av pegmatitter og kvartsittskifer til industrimineralanvendelse og ulike gneiser, kvartsitt- skifer og mørke bergarter for natursteinsformål. Undersøkelsene har så langt dessverre ikke gitt positive resultater. Undersøkelsene fortsetter i 1990 med berggrunnskartlegging av den sydlige del av kommunenog i 1991 med kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i samme område.

Wanvik, J.E. , 1994
Undersøkelse av industrimineraler og naturstein i Nesset kommune, sluttrapport
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.044;30 sider
Abstrakt:
Dette er rapport nr. 2 for undersøkelsene i Nesset kommune. Berggrunnen i den resterende sørlige delen av kommunen er kartlagt, og berggrunnskart i måle- stokk 1:80 000 er utarbeidet. Kartet er plottet ut digitalt med datamaskin. Av industrimineraler er forekomster av glimmer, granat og kvartsitt undersøkt, men ingen av disse har økonomisk potensiale. Bergartene er også vurdert for mulig blokkuttak som naturstein. De store arealer med gneiser er gjennomgå- ende for oppsprukket til å være interessante, men vistalitt som er funnet på et par nye steder er interessante som supplement til hovedforekomsten i Vist- dalen. Jordprøver fra kaliumrik åkerjord i Eresfjord - Eikesdalsområdet er undersøkt mineralogisk, og glimmer er funnet å være kaliumkilden.

Sindre, Atle , 1980
Tyngdemålinger ved Opdøl i Vistdal.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1741;6 sider
Abstrakt:
Tyngdemålingene over ultrabasitten ved Opdøl i Vistdal viser at bergarts- kroppen kan ha vesentlig større utstrekning under overflaten i øst-vest retning enn blotningen viser. Mektigheten mot dypet kan være opp til 200 m.

Korneliussen, Are , 1978
Geologisk vurdering av en olivin-amfibolitt-forekomst ved Opdøl i Vistdalen, Møre og Romsdal fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/24;8 sider
Abstrakt:
Ved Opdøl i Vistdalen er det drift på en olivin-amfibolitt som blir anvendt til fasadestein under betegnelsen Vistdalitt. Bare en mindre andel av den utbrudte massen er av fasadesteinskvalitet, og det er derfor av vesentlig betydning for bedriften å oppnå en øket anvendelse for den resterende berg- artsmassen. Med henblikk på den videre utnyttelsen er det ønskelig å oppnå en øket kunnskap om forekomstens størrelse og kvalitetsvariasjoner. I denne undersøkelsen er forekomstens utgående kartlagt, 2 bergartskvali- teter er undersøkt mineralogisk, og det er utført egenvektsbestemmelser med henblikk på at det senere kan bli aktuelt å utføre gravimetriske mål- inger.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1543601 Håndstykke
Prøvetaker :Leif Furuhaug/...Lager :Løkken
Kommentar :Gabbro
24148 Løsblokk
Lager :Løkken
Kommentar :Mørk gabbro - Vistdalitt


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse