English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 046 Røhovda
(Objekt Id: 10282)
(Sist oppdatert: 05.11.2001)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Haltdalen (1620-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 602695 m. Nord: 6962537 m.
Lengdegrad: 11.0124790 Breddegrad: 62.7787070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Fe sulphide
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking Selskap/Institusjon:?
1998 - 1998 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 31 / 64 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Gula group Formasjon: Åsli Formation

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Biotitt-amfibolskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :31 / 64 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger i nordøstsiden og i den bratteste delen av Røhovda ca. 1040 m.o.h. Det består av en 34 meter lang røskegrøft orientert i øst-vest retning (115 grader). Grøfta er hele veien 0.5-0.75 m dyp. Det er sprengt litt i den vestligste enden av grøfta hvor hovedmineraliseringen finnes. Mineraliseringen består av rik impregnasjon av magnetkis, dels i form av cm-tykke massive bånd parallell foliasjonen i en matriks av kloritt, biotitt og grønn amfibol, dels som uregelmessige slirer og årer i kvarts (prøver ST0391.01 og 02). Enkelte små aggregater av kobberkis forekommer i de mer massive magnetkisbåndene. Den mineraliserte sonen har en mektighet på ca. 3 meter og er omgitt av finkornet biotitt-amfibolskifer, sannsynligvis metabasalt. Det er også en 25 cm mineralisert sone 8 m fra østenden av grøfta. Mineraliseringen her består av semimassiv magnetkis med noe kobberkis omgitt av granatholdig biotitt-kloritt-amfibolskifer (prøve ST0391.03).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0391.01 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Meget finkornet, rik impregnasjon av magnetkis med biotitt og kvarts i matriks. Inneholder også et 2-3 mm massivt bånd med magnetkis inneholdende små aggregater av kobberkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0391.02 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Tynne streker av magnetkis (0.1 mm) utgjør rik impregnasjon i amfibol-biotitt-klorittskifer med hyppige mm-store granater.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0391.03 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Semimassiv magnetkis med noe kobberkis i et lag omgitt av mørk grønn biotitt-kloritt-amfibolskifer. Amfibol opptrer i 1-2 mm lange nåler. Ellers noe granat.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Røhovda
(Objekt Id: 10283 46,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Haltdalen (1620-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 602715 m. Nord: 6962587 m.
Lengdegrad: 11.0129020 Breddegrad: 62.7791500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking Selskap/Institusjon:?
1998 - 1998 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :281 / 82 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En røsk langs strøket ca. 50 høydemeter lavere i terrenget enn hovedskjerpet. Røsken består av utsprengt materiale i opptil 0.5 kbm blokker, samt avflekking av berggrunnen mot vest i en lengde av 20-25 meter. Det meste av røsken består av grønnstein, mens mineralisering er blottlagt i de østligste 7-8 meter. Mineralisering består av flere soner i opptil 1 meters bredde med rik til semimassiv magnetkis i amfibol-kvartsskifer. Magnetkis opptrer i 0.1-0.5 mm korn i finkornet kvarts, dels med sub-mm amfibolnåler. Det er typisk en mm bånding pga. variasjon i kornstørrelse og mineralinnhold.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0391.04 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Finkornet mm båndet semimassiv magnetkis mineralisering i amfibol-kvarts matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 046 Røhovda

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0391.01 Tipprøve 998 199 26 49 96 .6 25.0
ST0391.02 Fastfjell 826 316 37 44 79 .4 11.0
ST0391.03 Fastfjell 742 43 -3 67 88 -.3 117.0
ST0391.04 Fastfjell 658 201 124 68 120 -.3 122.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* V*
ST0391.01 4.0 12.0 -2 -.2 24 5.00 -3 -3 41
ST0391.02 9.0 10.0 -2 -.2 10 6.00 -3 -3 13
ST0391.03 2.0 18.0 8 -.2 20 1.00 -3 -3 34
ST0391.04 7.0 29.0 602 -.2 21 10.00 -3 -3 41
------------------
Prøvenr. Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La* B*
ST0391.01 10 1229 27.30 -2.00 -8.00 -2 30.0 14.00 -3
ST0391.02 4 2435 23.77 -2.00 -8.00 16 30.0 27.00 -3
ST0391.03 50 1478 20.62 -2.00 -8.00 -2 10.0 8.00 -3
ST0391.04 10 1352 30.11 2.00 -8.00 -2 31.0 21.00 -3


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse