English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 603 Hamneshamn
(Objekt Id: 10311)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510031 m. Nord: 7583189 m.
Lengdegrad: 15.2437810 Breddegrad: 68.3615080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: doleritt Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Dypbergart Form:
Hovedtekstur: Porfyrisk
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lofotenmangerittkomplekset
Gruppe: Raftsundmangeritten Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en porfyrisk svart diabas med porfyrer av svart feltspatt og pyroksen. Diabasen er en av gangene som skjærer gjennom Lofotbergartene og forekommer i hele denne regionen. Samme typen diabas finnes også i Vågan, Hadsel og i Hamarøy kommuner (se forekomstene Ekra, Vassåsen i Hamarøy og Strønstad i Hadsel). Diabasgangen ved Hamneshamner er steitstående med orientering nært Ø-V og med en mektighet på 10 – 15 m. Bergarten er homogen men ved polering kommer porfyrene av feltspatt og pyroksen klart fram med sin gode polering og støree refleks enn i matriksen. Den porfyriske diabasen på Hamneshamn er det mulig å få ut ganske store blokk. Dette viser også prøveuttaket som er gjort av Lødingen Stenindustri AS. Det er en annen diabasgang på Hamnes, sør for Hamneshamn. Denne er fin til middelskornet og ikke porfyrisk. Den har samme orientering som den i Hamneshamn. Det er mye overdekke i området men gangens tykkelse er sannsynligvis ca. 10 m. UTM i gangen ca. 150 m fra stranda ved en gammel grunnmur er 510226/7582777. Et feriehus ligger like ved gangen ned mot sjøen. Det er ikke tatt ut prøveblokk fra denne diabasen Lødingen Stenindustri AS har brukt en del av de blokkene som er tatt ut til gravstein. Vurdering Steinen er svart og fargemessig nesten like svart som diabasen i Skåne, men den er porfyrisk. Dette kommer fram på polert flate ved at feltspatten gir meget god polering mens matriksen gir litt dårligere polering. Dette vil gi en reduksjon i prisen, som likevel er en steintype i ganske god prisklasse. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er plagioklas og pyroksen. I aksessorisk mengde opptrer apatitt, magnetitt og biotitt.
Historikk
Forsøksdrift på forekomsten er gjort av Lødingen Stenindustri AS på 1990-tallet. Det maskinelle utstyret for forsøksdriften ble tatt over fra Klemningen med pram til Hamneshamn. Blokkene som er tatt ut ble fraktet på pram over til Klemningen og noen finnes fremdeles på lagerområdet til Lødingen Stenindustri AS på Klemningen. Blokkene eies av J-H. Andreassen som overtok blokklageret ved salg av selskapet.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i et veiløst på vestsiden av Øksfjorden ytterst i Kvannkjosen. Nærmest til vei er det ved endepunkt ”Kjerringveien” som en kommer til ved å kjøre sørover Raftsundet og videre østover etter veikryss mot Årstein. Avstand fra endepunkt vei til forekomsten er ca. 4 km.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"
Foto nr. 2 viser "Bergartsflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn , 1999
Undersøkelse av svart diabas, gabbro og monzonitt til naturstein og pukk i Hamarøy, Steigen, Hadsel, Vågan og Lødingen kommuner
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.094;20 sider
Abstrakt:
Det er gjort undersøkelser av naturstein (svart diabas) og pukk vesentlig i området ved Skutvik i Hamarøy kommune. Andre kommuner det er gjort befaringer i er Steigen, Hadsel, Vågan og Lødingen. Det er samlet inn prøver for alders- datering av friske diabaser og for testing av mørke bergarter som naturstein og til pukkformål. Resultatene fra pukkundersøkelsene vil bli sammenstilt i en annen rapport, og fra aldersdateringer i en publikasjon. Det er ikke funnet nye lovende natursteinforekomster av svart stein (diabas) i de undersøkte områdene. Ved Ekra øst for Skutvik er det ikke så langt funnet store nok volum av den svarte diabasen som ble funnet i 1998. Nord for Vest- fjorden er den beste svarte diabasen funnet ved Vatnvågen i Vågan kommune. Denne er imidlertid for liten i volum for drift. Den største kjente forekomsten av svart frisk diabas er den som Lødingen Steinindustri A/S har gjort prøve- uttak av. Det er funnet et nytt stort felt av diabas og gabbro i Ekra-Røssvika området ved Skutvik som kan gi pukk av god kvalitet. Den vesentlige delen av feltet ligger mellom hovedveien til Skutvik og sjøen med dypt vann. Dersom pukk skal fraktes ut med båt begrenset båtstørrelsen av Nes-straumen. De to feltene som er undersøkt med prøvetaking for eventuell utnyttelse til pukk er Skutvik- Utåker og Ekra - Røssvika. Testresultatene kommer i en egen rapport. Undersøkelsene i 1999 hadde liten tidsramme og været var ekstremt dårlig. Det vil sannsynligvis gjenstå noen arbeider i forbindelse med det nye potensielle feltet for pukk i Ekra-Røssvika området; detaljkartlegging og ytterligere prøvetaking. Videre bør kystlinjen Skutvik-Tranøy fyr og ytre del av Tranøya befares med hensyn på svart natur- stein og pukk.

Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO9308 Håndstykke


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse