English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 4641 - 305 Nærøydalen
(Objekt Id: 10327)
(Sist oppdatert: 22.06.2017)
Tilhører provinsen: Nærøydal-Mølfjell anortositt

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Aurland (4641)
Kart 1:50000: Gudvangen (1316-1) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 378300 m. Nord: 6747850 m.
Lengdegrad: 6.7603200 Breddegrad: 60.8472390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Anortositt

Betydning
Råstoffbetydning: Internasjonal betydning (reg. 27.02.2019)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver: 1000000 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Isolasjonsmateriale 19.02.2004
Metallurgisk 19.02.2004

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Dypbergart Form: Lag
Hovedtekstur: Granoblastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Plagioklas Hovedmineral (>90%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Mellom Nærøydalen i Nord og Mjølfjell ved Bergensbanen i sør ligger et meget stort anortosittmassiv. Bergarten inneholder 90-97% plagioklas-feltspat. Plagioklasen som har et An-innhold omkring 68-78%, er syreløselig. Forekomsten har i flere perioder vært undersøkt med tanke på råstoff for aluminiumsproduksjon. Et eventuelt fremtidig uttak med storskala drift til Al, Si og Ca-produksjon vil pga områdets verdensarvstatus måtte foregå under jord og tilkomst til anortositten vil da bli plassert nede i bunnen av Nærøydalen. Det mest sannsynlige sted for tunnelåpning vil være vis a vis gården Hylland, i en avstand på 5 km ned til Nærøyfjorden ved Gudvangen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Anortosittfeltene i Indre Sogn"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Anortositt i Sogn - stor ressurs med mange mulige bruksområder
;NGU ; NTNU ; SINTEF;FOREDRAG; ARTIKKEL;Nordisk Mineralsymposium "Verdiskapning fra mineral til ferdig; produkt";69-72 sider

Wanvik, Jan Egil , 1999
Nasjonal naturressurs i Sogn
;GeoPublishing A/S;TIDSSKRIFTARTIKKEL;GEO; No.2 (6);26-30 sider
Abstrakt:
I Nærøydalen, midt inne i et av Norges mest storslåtte områder; ligger Vest Europas mektigste forekomster av anortositt. Denne feltspatrike bergarten har i store deler av vårt århundre vært av industriell interesse. Nå har nye spennende anvendelsesområder blitt aktuelle, og for miljødebatten er det spesielt interessant at bergarten har mange anvendelsesmuligheter sammen med ammoniakk og CO2 utslipp fra gasskraftverk. Frie emneord: Populærvitenskapelig

Wanvik, Jan Egil , 1998
Anortositt-ressurser i Indre Sogn og Voss
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.150;55 sider
Abstrakt:
Omkring indre deler av Sognefjorden ligger store områder med anortosittiske bergarter tilhørende Jotundekket. I flere perioder fra 1915 og fram til våre dager har de reneste partiene med anortositt her vært vurdert som aluminiums-råstoff. Detaljerte undersøkelser har vært utført på flere lokaliteter, med prøvebryting i Kinsedal under krigen og omfattende undersøkelser i regi av I/S Anortal i området sør for Nærøydalen som de viktigste. Nye industriprosesser og forslag om opprettelse av Nærøyfjord landskapsvernområde har aktualisert oppfølgende geologiske undersøkelser i deler av anortosittene. Som en følge av dette, har det igjen blitt ønskelig å fremskaffe en regional oversikt over anortosittenes potensiale som råstoff for aktuelle anvendelsesområder. Denne rapporten gir en slik oversikt med basis i gjennomgang av tidligere undersøkelsesarbeider og supplerende nye undersøkelser. Anortositten i Gudvangen-Mjølfjell massivet står i en særstilling når det gjelder kvalitet og potensiale for de fleste relevante anvendelsesområder, og meget store kvanta med utmerket stein er her tilstede. Flere av de ressursmessig mest interessante partiene av dette feltet ligger nå innenfor grensa til det foreslåtte verneområdet, og NGU tilrår sterkt at grensa blir justert i dette området.

Wanvik, Jan Egil , 2000
Norwegian anorthosites and their industrial uses, with emphasis on the massifs of the Inner Sogn-Voss area in western Norway
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.436;103-112 sider
Abstrakt:
Anorthositic rocks are common in several geological provinces in Norway. Many occur at scattered localities in different parts of the country, but the two largest anorthosite complexes in western Europe are situated in western Norway. These two Precambrian massifs, the Inner Sogn-Voss Province (- 1700 Ma), and the Rogaland province (- 930 MA) have been investigated for use as a raw materil for various industrial applications. Anorthosite with a high anorthite content (An>70) is easily soluble in mineral acid, and the bytownite plagioclase if the Sogn anorthosite makes it well suited for industrial processes based on acid leaching. The high aluminium content, ca 31% Al2O3, has made these occurrences interesting for various industrial applications, especially as an alternative raw material for the Norwegian aluminium industry. With this goal in mind, geological investigations and processing studies have been carried out at various times during the past century. At present, a refined process utilising both the silicon and the calcium contents of the anorthosite has renewed industrial interest in these acid soluble anorthosites.

Wanvik, Jan Egil , 1997
Kjerneboringer i Glashammaren og Jordalsnuten, Nærøydalen, Aurland kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.038;58 sider
Abstrakt:
Fortrolig til 2002. Den omvandlede anortositten i Nærøydalen på grensa mellom Sogn og Fjordane og Hordaland har i en årrekke vært tatt ut som pukk ved underjordsdrift. Gudvangen Stein har nå i samarbeid med selskapene Polymer og Borgestad Fabrikker fått gjennomført kjerneboringer innerst i tunnelene på begge sider av dalen. For- målet har vært å lokalisere uomvandlet anortositt som råstoff for nye industri- prosesser som er utviklet av de deltakende parter. Det ble boret 533 m i Glas- hammaren og 115 m i Jordalsnuten. Boringene var meget positive, i det større partier med god kvalitet ble påvist i horisontal retning innover i fjellet på begge sider av dalen. Et skrått hull oppover i Glashammaren var entydig utmerket fra omkring 30 m over det eksister- ende driftsnivå. Kjerneboringene har gitt et meget godt grunnlag for å plan- legge fremtidig uttak av råstoff for Polymer og Borgestad Fabrikker.

Dugstad, Per , 1965
Geologiske undersøkelser i området omkring Stalheim, i kommunene Voss og Aurland.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse