English version
MALMDATABASEN
Registrering 5052 - 002 Madsøy I
(Objekt Id: 120)
(Sist oppdatert: 04.01.1999)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Leka (1725-3) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 626445 m. Nord: 7217712 m.
Lengdegrad: 11.6879430 Breddegrad: 65.0589300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1985 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:BVLI/NTNU
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU/Malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 26 / 79 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lekaofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Hornblende Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Talk Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Kalkspat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kubanitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Diabase Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :26 / 79 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Beskrivelse hovedsaklig hentet fra Rundhovde (1992): Denne mineraliseringen er lokalisert i den sentrale delen av Madsøya, og ligger innen bergarter som er tolket å tilhøre de nedre delene av gangkompleks-sekvensen i ofiolitt-komplekset. Bergartene rundt mineraliseringen er preget av opptil flere meter brede diabasganger og middelskornet gabbro. Området er inhomogent deformert, karakterisert av flere avgrensede skjærsoner. Disse er generelt orientert 40°/90°. Undersøkelsesarbeidene pågikk rett etter århundreskiftet, og det ble anlagt en 4 x 4 m2 stor synk, nå delvis gjenfylt og vannfylt (15 m3 tipp). 10 m SSV for synken er det et grunt, 2 x 1.5 m2 skjerp med bare svak, smal sulfid-impregnert sone. Mineraliseringen, som en ser best i synkveggen, danner ei sone som varierer fra 10 cm til omlag 0.5 m bredde. Den er knyttet til ei knusningssone, retning 26°/79°, som går gjennom en relativt massiv middelskornet gabbro. Vertsbergarten er karakterisert av saussurittisert plagioklas, kvarts og flere generasjoner med hornblendevekst, der den første definerer en sterk foliasjon. Mineraliseringen er dominert av sinkblende og kobberkis med innslag av svovelkis, magnetkis og kubanitt. Sulfidene danner uregelmessige, anhedrale masser som ligger mellom og tildels omslutter subhedrale silikatkorn. I enkelte deler av mineraliseringen danner sulfidene mer årelignende innfyllinger i vertsbergarten. En enkeltprøve viser 3.04 ppm Au (Rundhovde 1992). Wilberg -96

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rundhovde, Egil , 1992
Epigenisk mineraliseringsutvikling i Leka ofiolittkompleks.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0122.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro with fine grained, semi-massive chalcopyrite-sphalerite mineralisation.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0122.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro with fine grained, semi-massive chalcopyrite-sphalerite mineralisation.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5052 - 002 Madsøy I

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0122.01 Fastfjell 72632 70142 -3 144 27 3.9 714.0
NT0122.02 Fastfjell 66496 59704 6 124 19 15.7 501.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0122.01 9.0 69.0 1.0 3 288.7 5 -1.00 -2 3
NT0122.02 2.0 84.0 -1.0 6 252.9 8 -1.00 4 18
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0122.01 12.78 3 10 155 10.09 -2.00 -5.00 6 9.0
NT0122.02 10.62 2 6 102 10.03 -2.00 -5.00 5 8.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NT0122.01 -1.00 -3
NT0122.02 -1.00 -3


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse