English version
MALMDATABASEN
Registrering 5052 - 003 Vassdalen
(Objekt Id: 121)
(Sist oppdatert: 04.01.1999)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Leka (1725-3) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 622140 m. Nord: 7218292 m.
Lengdegrad: 11.5970510 Breddegrad: 65.0657430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:BVLI/NTNF
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU/Malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Skjærsone-mineralisering Form:
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lekaofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Hornblende Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Aktinolitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Serpentin Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Talk Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Diabase Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :37 / 68 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Beskrivelse hovedsaklig fra Rundhovde (1992): Mineraliseringen ligger knapt 200 NØ for veien i Vassdalen (feilplottet av Rundhovde, anm. R. Wilberg, 1996). Den 5 x 4 m2 store og få meter dype, nå vannfylte synken ble sannsynligvis drevet rett etter århundreskiftet. Mineraliseringen ligger innen overgangssonen i Leka ofiolittkompleks (definert til områder der det er utholdende kumulatlag av vekselvis ultramafisk og gabbroisk sammensetning), og området er karakterisert av kumulatlag mellom 0.5 og 1 m mektige. Lagene veksler mellom wehrlitt, pyroksenitt og gabbro. Rundt mineraliseringen utgjør wehrlitt og pyroksenitt mer enn 50 % av kumulatlagene. Disse lagene kan følges opp langs fjellsiden til de blir kuttet av en tektonisk sone. Like øst og vest for disse kumulatlagene er det gabbrokumulater som dominerer, dvs. både stratigrafisk over og under mineraliseringen. Mineraliseringen ligger subparallelt med kumulatlagningen, 37°/68°, i gabbro, like mot kontakten til pyroksenitt/wehrlitt lag. Det er også ultramafiske lag på motsatt side av gabbrolaget. Mineraliseringen består av to boudinerte malmsoner på opptil 70 - 80 cm mektighet hver, adskilt av 50 - 60 cm sterkt foliert gabbro. I skjerpet kuttes malmsonene av en forkastning - en av dem dukker opp igjen 4 - 5 m lenger nord. Mineraliseringen kan følges 12 m. Foliasjonen (D2) er subparallell med kumulatlagningen. Internt i mineraliseringene er det tynne skjærplan, som også danner høy vinkel på lagningen. Det er også seine sprekker som påvirker mineraliseringen. Mineraliseringen viser inhomogen tekstur, vekslende fra soner med finkornet, nær massiv mineralisering med interne fragmenter av silikater, til mer grovkornede sulfider som sitter som impregnasjon i vertsbergarten. Impregnasjon er dominert av ansamlinger av anhedral magnetkis. I sulfidrike partier er det også innslag av kobberkis som inneslutninger i magnetkis, og sinkblende som mellomliggende ekvidimensjonale, subhedrale korn. Sporadiske flammelignende korn av pentlanditt kan observeres internt i magnetkis. Sulfidene er tett assosiert med kloritt, men seinere overvokst av zoisitt og hornblende. De mer massive sulfidene, relatert til soner og årer, inneholder magnetkis, kobberkis, sinkblende, svovelkis og mindre mengder pentlanditt. Som oftest dominerer kobberkis sammen med magnetkis og varierende mengder svovelkis. Seine sprekker gjennom mineraliseringen inneholder albittkrystaller, 2 - 4 mm i diameter, sammen med seinere sulfidfaser som også følger disse sprekkene. Teksturelt er vertsbergarten preget av fragmentering, med spredte fragmenter både internt i sulfidmassen og i sidestein. Fragmentene er folierte, definert av bånd med magnetkis, hornblende, lys glimmer og talk. Ut fra dette er hoveddelen av mineraliseringen yngre enn denne fragmenteringen av bergarten, eller eventuelt remobilisert.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rundhovde, Egil , 1992
Epigenisk mineraliseringsutvikling i Leka ofiolittkompleks.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0123.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Massive pyrrhotite-(chalcopyrite-sphalerite) mineralisation.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0123.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Medium grained gabbro with semi-massive pyrrhotite-chalcopyrite-sphalerite mineralisation.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0123.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Medium grained gabbro with semi-massive pyrrhotite-chalcopyrite-sphalerite mineralisation.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5052 - 003 Vassdalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0123.01 Fastfjell 4706 503 -3 359 1694 .6 22.0
NT0123.02 Fastfjell 2823 312 7 331 1622 .4 13.0
NT0123.03 Fastfjell 1086 272 -3 564 1660 .3 15.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0123.01 3.0 10.0 -1.0 -2 1.9 1 -1.00 -2 3
NT0123.02 5.0 12.0 -1.0 -2 1.1 8 -1.00 2 -2
NT0123.03 6.0 8.0 -1.0 3 .2 -1 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0123.01 9.63 9 56 158 17.15 2.00 -5.00 -2 2.0
NT0123.02 8.49 11 62 375 16.61 2.00 -5.00 -2 5.0
NT0123.03 11.12 11 68 318 17.90 2.00 -5.00 -2 5.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NT0123.01 -1.00 -3
NT0123.02 -1.00 -3
NT0123.03 -1.00 -3


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse