Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Prospect 4637 - 007 Ramsgrønova
(Object Id: 12381)
(Last updated: 23.05.2019)

Location
County: Vestland Municipality: Hyllestad (4637)
Map 1:50000: Dale (1117-1) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 298400 m. North: 6797199 m.
Longitude: 5.2407600 Latitude: 61.2568610
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Titanium
Element(s): Ti Rutile
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 23.05.2019)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
TiO2 3 % 02.06.2015

Operations
From - To Activity Comments
1994 - 1995 Sampling Company/Institution :NGU
Collaboration project between NGU and DuPont/Conoco

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Devonian
Genesis: Metamorphic formation Form: Plate
Main texture: Massive Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Amphibolisation
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Metamorphic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Rutile in eclogite %TiO(Ore):
Titanium province: Sunnfjord %P2O5(Ore):
Host rock: Eclogite %MgO(Ilm):
Main Ti mineral: Rutile %V2O3(Mt):
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit: Western Gneiss Region
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Garnet Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Ore mineral Rutile Major mineral (>10%)
Ore mineral Ilmenite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Eclogite Intrusive
Original rock :Gabbro
Metamorphic facies :Eclogite
Wall rock Gneiss

Information(s) in free text format
Free text
Ramsgrønova tilhører en serie med ganske like eklogittbergarter som ligger i overveiende ortogneiser fra Skifjorden i vest, over Orkheia og Drøsdal til Ramsgrønova, samt videre østover, jfr. Korneliussen og Furuhaug (2000). Disse eklogittene er sterkt deformerte og foldet sammen med de omkringliggende gneiser under eklogitt-metamorfosen. Den opprinnelige bergarten har sannsynligvis vært proterozoiske gabbroide til gabbro-anortosittiske intrusjoner. Rester av massive bånd av magnetitt-ilmenitt malm forekommer i eklogitt ved Skifjorden. Ramsgrøvova er en stor, flattliggende "eklogittflak" som utgjør topp-partiet av fjellet Ramsgrønova. Forekomsten er en av en rekke store eklogittforekomster i området. Forekomsten ble prøvetatt i 1995 i forbindelse med NGUs samarbeidsprosjekt med DuPont/Conoco, i form av borkaksprøver tatt med en liten boremaskin (0.5-0.6 m lange hull). Prøvene ble deretter analysert med bærbar XRF. Den dominerende mengde eklogitt grupperer innenfor 0.1 - 2.0 % TiO2 mens en relativt sett mindre del er av "malmtype" med i størrelsesorden 3-4 % TiO2, lokalt opp mot 5-6 % TiO2. Over 90 % av titanet i bergarten er gjennomgående bundet som rutil. Retrogradering av eklogitt med omvandling av rutil til ilmenitt, er lite utpreget. Forekomsten har et utgående på omtrent 0.5 km2 med en antatt gjennomsnittlig mektighet på 75 m. Dette tilsvarer en forekomststørrelse på ca.100 millioner tonn eklogitt. Rutilrike deler med minst 3 % rutil, anslås å utgjøre omtrent ¼ av denne tonnasjen, d.v.s. 20-30 millioner tonn, uten at dette er kartlagt ut i detalj. Ramsgrønova er i likhet med Orkheia sannsynligvis for liten til å kunne være drivbar på rutil alene basert på estimatet for mengde eklogitt med minst 3 % rutil. Forekomsten har imidlertid god mineralogisk kvalitet og har en noe større kornstørrelse enn hva som er tilfelle for eklogittene ved Førdefjorden, noe som er en fordel fra et mineralprosesseringssynspunkt. Gjølanger-Ramsgrønova-Orkheia området er som helhet svært interessant i rutilsammenheng hvis en kan definere flere forekomster som samlet sett kan utgjøre et stort nok ressursgrunnlag for en integrert gruvevirksomhet. Mineralprosesseringen vil være spesielt viktig, og krevende. Kanskje det kan bli mulig å utvinne rutil ned i gehalter på i størrelsesorden 2 % noe som vil øke ressursgrunnlaget vesentlig sammenlignet med en marginalgehalt på 3 %. Samtidig er det en utfordring å lage markedsattraktive produkter av mineralet granat som utgjør 25-30 % av bergarten. En fordel med denne type rutilforekomster er at uraninnholdet i rutil er svært lavt, vanligvis langt under 1 ppm U, sammenlignet med rutil fra sandforekomster i drift forskjellige steder i verden som ofte har 50-100 ppm U i rutil. Dette bidrar til å gjøre rutil fra eklogitt potensielt attraktiv som råvare for produksjon av titanpigment.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Fig 1 (Geol Kart Ramsgrønova)"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Korneliussen, Are; Furuhaug, Leif , 2000
On the rutile deposit Ramsgrønova, Orkheia, Ødegården and Lindvik- kollen, S. Norway
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2000.123;35 pages

Korneliussen, Are ; McLimans, Roger ; Braathen, Alvar ; Erambert, Muriel ; Lutro, Ole ; Ragnhildstveit, Jomar , 2000
Rutile in eclogites as a mineral resource in the Sunnfjord Region, Western Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.436;39-47 pages
Abstract:
The world's resources of the primary titanium raw materials ilmenite and rutile are very large. However, there is a lack of high-grade, high-quality ilmenite deposits as well as good rutile deposits. Particular focus has been given to rutilebearing eclogites in the Sunnfjord region of western Norway, due to a combination of factors such as high rutile content over significant volumes of rock and favourable rutile grainsize. Eclogites in the Sunnfjord region are found in a number of elongated lenses up to 3-4 km long, surrounded by gneisses of amphibolitic to granite composition, as well as numerous smaller eclogite bodies and eclogitised mafic layers in gneisses. The eclogites originated by high-pressure and temperature alteration of Proterozoic, Fe-Ti rich, gabbroic rocks, and were strongly deformed under eclogite-facies netamorphism and thereafter variably affected by retrograde processes. Eclogites in which conversation of ilmenite to rutle was complete and in which this mineral assemblage was negligibly affected by subsequent retrograde processes, are those of greatest economic potential. An example of such an eclogite is the Engebøfjellet eclogite on the north side of Førdefjord, Naustdal commune.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
K146B.93 Bedrock
Sampler: Are Korneliussen/...Stored: Løkken
Comment: Eclogite
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
K222a.94 Bedrock
Sampler: Are Korneliussen/...Stored: Løkken
Comment: Eclogite
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
K222b.94 Bedrock
Sampler: Are Korneliussen/...Stored: Løkken
Comment: Eclogite
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4637 - 007 Ramsgrønova

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ba* V*
K146B.93 Bedrock 97 112 77 191 75 601
K222a.94 Bedrock 52 116 12 52 98 122 402
K222b.94 Bedrock 43 120 -10 56 121 76 470
------------------
Sample No. Cr* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ce* Sc*
K146B.93 310 -5.0 134.0 13.0 29 -5.00 0.47
K222a.94 252 24.0 92.0 38.0 70 -5.00 -0.10 39.00
K222b.94 410 -5.0 69.0 22.0 55 -5.00 -0.10 44.00

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
K146B.93 Bedrock 43.10 15.00 2.97 17.51 0.18 7.84 9.80
K222a.94 Bedrock 47.84 14.03 2.30 15.06 0.22 6.58 9.58
K222b.94 Bedrock 47.16 13.66 1.90 14.60 0.20 7.56 10.84
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Sum
K146B.93 1.79 0.20 0.07 98.00
K222a.94 2.63 0.54 0.17 99.00
K222b.94 2.71 0.18 0.10 99.00


The fact sheet was created on 09.12.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway