Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1832 - 312 Bjerkadalen
(Object Id: 12421)
(Last updated: 07.05.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450750 m. North: 7337250 m.
Longitude: 13.9083440 Latitude: 66.1517160
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Local Importance (reg. 10.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
O. Ø.: Har vært der og vurderer området som interessant. NGU har her arbeidet for Norwegian Talc og TAK. Meget fortrolig. I.L.: Staten har grunn på sørsiden av Bjerkadalen og helt ned til havet. Det er viktig for mulig utskipning. Det har ryktes at det finnes interessante forekomster i dalen. Det er viktig at det gjøres basiskartlegging fra Bryggfjelldalen og nordover mot Hemneshalvøya. Dette bør gjøres i regi av NGU av Mogens M. og ses i sammenheng med forekomstene ved Storakersvatnet. Sommeren 2000 ble det kartlagt og undersøkt vesentlig på sørsiden av Bjerkadalen fra fjorden og innover til Lille Målvatn. Bjerkadalen er et trangt dalføre. Det er vanskelig med utnyttelse av forekomster i dalføret på grunn av topografien. Kommunal vei går på nordsiden av elva mens det går en skogsbilvei oppover på sørsiden av dalen, et stykke oppe i lia. Geologien er kompleks i området, bl.a. med et skyvedekke som utgjør Rostafjell, ligger med sin sørlige begrensning helt ned i Bjerkadalen. Tektonikken er intens i dekket og i underliggende enheter. I dekket finnes det både kalk og dolomitt som er sterkt sammenfoldet. Den kalken som er av størst interesse finnes i underliggende dekke. Det samme dekket som i Røssåga dalføret. Kalkene her ligner på de som opptrer på vestsiden av Råssåga og ved Stormyrbassenget. Kalkene i Bjerkadalen har meget god kjemisk kvalitet og er meget ren i håndstykke. Kalkbenkene er imidlertid jevnt over tynne og der de har en viss tykkelse er det innslag av glimmerskifer og tynne amfibolittlag. Dette gjør det vanskelig med drift på kalkene. De største mektighetene av kalk opptrer ved Lille Målvatn, også med innblanding av silikatførende lag og forurensninger i en ellers ren kalk-marmor. Lille Målvatn begynner å bli ganske langt fra havet. Området ligger sammenlignet med for eksempel Fagervollan vanskeligere til for bryting. Litteratur: SSF rapp. 2001.01. Konklusjon: Forekomstene på vestsiden av Røssåga i Hemnes prioriteres ved undersøkelser av karbonatene i området.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. pages
Abstract:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL29 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: Prøve samlet inn av Ingvar Lindahl 2006
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: amr23_10
(Object Id: 22258 312,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450869 m. North: 7337108 m.
Longitude: 13.9110360 Latitude: 66.1504610
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
AMR23_10 Bedrock
Sampler: Agnes Raanes
Comment: Bergarten er en dolomitt som er ganske ren med et SiO2 innhold på 3.11% og et MgO innhold på 20.9%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: hg22_10
(Object Id: 22265 312,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450877 m. North: 7337073 m.
Longitude: 13.9112270 Latitude: 66.1501480
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg22_10 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 5.47% og et MgO innhold på 1.83%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: hg23_10
(Object Id: 22266 312,00,03)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
County: (Unavailable)

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg23_10 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 2.72% og et MgO innhold på 1.2%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 312 Bjerkadalen

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
IL29 Hand specimen 26.16% 17.91% 81.92% 2.23% 15.85%

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
AMR23_10 Bedrock -2 6 -4 0 -2 -4
hg22_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4
hg23_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4
IL29 Hand specimen -2 2 -3 -4 -2 -10.0 -10
------------------
Sample No. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
AMR23_10 .0 4 -2.00
hg22_10 .0 3 -2.00
hg23_10 .0 -2 -2.00
IL29 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 5 2.80 -1.00 -1.00
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Rb* Sr*
AMR23_10 9 0 85 .39 1410.0
hg22_10 7 0 46 .14 1780.0
hg23_10 8 0 39 .11 1120.0
IL29 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 73.0
------------------
Sample No. Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm*
AMR23_10 5.0 -4 6.00 15.00
hg22_10 3.0 -4 3.00 9.00
hg23_10 3.0 -4 4.00 12.00
IL29 -1.0 -1 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00
------------------
Sample No. Yb* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si* P*
AMR23_10 -20 -1 0 -400 12200 133 -500 280
hg22_10 -20 -1 0 -400 2000 59 -500 79
hg23_10 -20 -1 0 -400 9300 78 -500 393
IL29 -5.00
------------------
Sample No. K * Ca* Sc* Ti* Te* Hf* Hg* Tl*
AMR23_10 -200 ###### 1.00 6
hg22_10 -200 ###### 1.00 5
hg23_10 205 ###### 1.00 6
IL29 -15.00 -10.00 -5.00 -4 5

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
AMR23_10 Bedrock 3.11 -0.02 -0.01 0.05 -0.01 20.90 30.70
hg22_10 Bedrock 5.47 1.31 0.07 0.44 -0.01 1.83 49.00
hg23_10 Bedrock 2.72 0.65 0.07 0.30 -0.01 1.20 51.40
IL29 Hand specimen 5.63 -0.01 0.00 20.96 30.53
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
AMR23_10 -0.10 -0.01 0.04 44.20 99.00
hg22_10 -0.10 0.40 0.08 40.30 99.00
hg23_10 -0.10 0.23 0.06 42.00 99.00
IL29 -0.10 0.00 0.03 57.00


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway