English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1816 - 606 Vågsodden
(Objekt Id: 12527)
(Sist oppdatert: 12.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 382932 m. Nord: 7291598 m.
Lengdegrad: 12.4475900 Breddegrad: 65.7246650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 12.mar.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Granittisk gneis Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Dypbergart Form: Massiv
Hovedtekstur: Øyetekstur
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Granitten er lys grå og sterkt foliert, fra middelskornet til grovkornet. I området Vågsodden er granitten sterkest foliert, med benkning på ca. 30 grader mot øst. Dels er det også mylonittiske lag og linser langs foliasjonen. Lag av suprakrustaler finnes med samme orientering og kan følges mange titall meter i granitten. Granitten har hyppig hydrotermale kvartsutsvetninger og er meget inhomogen. Granitten som eventuelt er tatt ut er brukt lokalt. Forekomsten ligger logistisk godt til rette. Granitten er helt ordinær foliert og grå og ikke homogen i verken kornstørrelse eller struktur. Tett med fornminner vil være et hinder for uttak. Granitten har ikke noe potensial for utnyttelse til bygningstein i dag. Mineralogi Granitten har feltspatt, kvarts og glimmer som hovedmineraler.
Historikk
Granitten skal være tatt ut i et lite brudd på 1930-tallet. Dette er ikke kjent av grunneieren og ble heller ikke registrert ved befaringen i det oversiktige åpne lendet. Det utelukker ikke at det er gjort et lite uttak. Området er godt blottet. Den største mengden av løsmasser utgjøres av de gamle gravrøysene i området fra steinalderen/vikingtid.
Beliggenhet
Forekomsten er registrert i NGUs database ca. 300 m nord for fergeleiet på Vågsodden lengst nord på Hamnøya. Ferga mellom Forvik og Tjøtta på Rv.17 anløper på noen avganger Vågsodden på Hamnøya.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde, Hamnøya nord"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom , 1994
Naturstein i Nordland: Sydlige Helgeland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.055;62 sider
Abstrakt:
Sydlige del av Helgeland mellom fylkesgrensen og Ranafjorden er undersøkt og vurdert med tanke på natursteinspotensialet. Store deler av området kan avskrives pga. topografi/tilgjengelighet, oppsprek- ning og/eller mangel av attraktive bergartstyper. Enkelte typer av kalkspatmarmor kan være egnet til svært småskala drift. Dette gjelder hvit Tjøtta-marmor, blå og hvit Velfjord-marmor og marmorbreksje ved Sandnessjøen, i prioritert rekkefølge. Porfyrittisk granodioritt i Vevelstad kan være egnet til større skala uttak av stor blokk. En rekke andre forekomster/bergartstyper er vurdert, men antas å ikke være av videre interesse som naturstein.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse